Poradňa: Ako sa započítavajú odpracované roky do dôchodku?

Ako sa započítavajú odpracované roky? Možno vziať späť žiadosť o dôchodok? Aké zmeny nastanú pre pracujúcich penzistov? A ako ovplyvní zvýšené životné minimum exekučné zrážky?

13.07.2021 07:20
penzista, záhradník, kvetinárstvo, pracujúci... Foto:
Pracujúcim dôchodcom sa vždy v januári zvýši penzia. Pre tých, ktorí si privyrábajú na dohodu s príjmom do 200 eur mesačne a nie sú povinní odvádzať nijaké odvody, to však neplatí.
debata (4)

Dôchodkový vek som dovŕšil 24. 12. 2020. Pracoval som až do 31. 12. 2020 a o starobný dôchodok som požiadal až tento rok, teda v roku 2021. Myslel som, že do rozhodujúceho obdobia bude zahrnutý aj rok 2020, no posledným rokom rozhodujúceho obdobia je rok 2019. Prečo, keď som odpracoval celý rok 2020?

Rozhodujúce obdobie na zistenie priemerného osobného mzdového bodu (POMB) sú v zásade kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok s výnimkou kalendárnych rokov pred 1. 1. 1984. Keďže podmienky nároku na starobný dôchodok ste splnili 24. 12. 2020, rozhodujúcim obdobím na zistenie POMB sú kalendárne roky 1984 až 2019, a to aj vtedy, ak ste pracovali do konca roku 2020.

žena, pracujúci penzisti, úsmev, práca, notebook Čítajte aj Čím viac odpracovaných rokov a vyšší plat, tým lepšia penzia

Podal som si žiadosť o dôchodok, ale rozmyslel som si to. Môžem žiadosť o dôchodok vziať späť?

Áno, je to možné. Ak si to poistenec rozmyslí a chce naďalej iba pracovať a nepoberať dôchodok, stačí, ak napíše ústrediu Sociálnej poisťovne list. Uvedie v ňom svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo a adresu). Z listu musí jednoznačne vyplývať, že poistenec berie svoju žiadosť o dôchodok späť. List musí byť vlastnoručne podpísaný. Urobiť tak poistenec môže do 30 dní od doručenia rozhodnutia o dôchodku, to znamená dovtedy, kým rozhodnutie nie je právoplatné.

Môže ma pri spisovaní žiadosti o dôchodok zastúpiť iná osoba?

Môže, ale iba vo výnimočnom prípade. Za fyzickú osobu, ktorá zo zdravotných dôvodov nie je schopná sama podať žiadosť o dôchodok, môže na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať písomnú žiadosť iná fyzická osoba, ak je spôsobilá na právne úkony. Presný postup vám vysvetlia v pobočke Sociálnej poisťovne alebo v Informačno-poradenskom centre Sociálnej poisťovne na bezplatnom t. č. 0800 123 123.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Manžel zomrel 13. júna 2021. Dôchodok poberal 22. dňa v mesiaci. Mám nárok na vyplatenie časti jeho dôchodku?

Nie. Na rozdiel od ostatných dávok (nemocenské dávky, dávka v nezamestnanosti), ktoré Sociálna poisťovňa spravidla vypláca za predchádzajúci mesiac, dôchodkové dávky sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách. Dôchodok bol naposledy vášmu manželovi vyplatený 22. mája a patril do 21. júna 2021. Znamená to, že po zosnulom manželovi už nezostala žiadna nevyplatená čiastka dôchodku.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
žena, dôchodkyňa, babka, smútok, nuda, rozmýšľanie Čítajte aj Minimálny dôchodok: Životné minimum jeho výšku neovplyvní

Prácou si zvyšujete penziu

Ak dôchodca popri poberaní penzie pracuje, vždy od januára sa mu dôchodok zvýši bez toho, aby o to musel požiadať. Písomné rozhodnutie o novej výške dôchodku Sociálna poisťovňa vydá do 31. marca a následne ho doručí pracujúcemu dôchodcovi spolu s doplatkom na dôchodku za obdobie od 1. januára. Dôchodca, ktorý si privyrába na dohodu a jeho príjem je do 200 eur mesačne, nie je povinný odvádzať nijaké odvody. Takémuto dôchodcovi sa starobný dôchodok od 1. januára nezvýši.

Môže penzista o zvýšenie dôchodku požiadať hneď, ako prestane pracovať? Ak pracujúci dôchodca prestane pracovať a dôchodkové poistenie mu zanikne počas roka, od nasledujúceho dňa po zániku tohto poistenia môže neformálnou žiadosťou (listom) požiadať o zvýšenie dôchodku. V takomto prípade netreba čakať na iniciatívu Sociálnej poisťovne. Neformálna žiadosť musí obsahovať údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu), predmet žiadosti, teda o čo dôchodca žiada (o zvýšenie dôchodku za obdobie od 1. januára do dňa zániku poistenia) a tiež odkedy to žiada (od nasledujúceho dňa po zániku poistenia). Podpísanú žiadosť treba zaslať na adresu ústredia Sociálnej poisťovne. Takto možno o zvýšenie starobného dôchodku požiadať v kalendárnom roku len raz.

manželia, seniori, objatie, radosť, príroda Čítajte viac S prípravami na penziu začnite aj rok vopred. Dostane minimálny dôchodok každý?

Novela Zákonníka práce prinesie od januára budúceho roka výraznú zmenu, ktorou je možnosť zamestnávateľa ukončiť pracovný pomer so zamestnancom, ktorý dosiahne vek 65 rokov a zároveň mu vznikol aj nárok na starobný dôchodok. V paragrafe 63 ods. 1 Zákonníka práce pribudol odsek, ktorý hovorí o tom, že zamestnávateľ môže dať výpoveď zamestnancovi, ktorý dovŕšil 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok.

A čo v prípade, že človek má síce 65 rokov, ale nemá nárok na starobný dôchodok? Môže s ním zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer? V takomto prípade nie. Musia byť totiž splnené obe podmienky, a to súčasne. Ak jedna z nich nie je splnená, zamestnávateľ nemôže tento paragraf použiť.

Ak však zamestnanec dostane výpoveď z dôvodu veku a nároku na starobnú penziu, začne mu platiť minimálne mesačná výpovedná lehota. Ak človek odpracuje pre zamestnávateľa viac ako jeden rok, výpovedná lehota je dva mesiace.

Navyše zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ ukončil pracovný pomer z dôvodu dosiahnutia 65 rokov veku za splnenia podmienky vzniku nároku na starobný dôchodok, patrí odstupné v závislosti od počtu odpracovaných rokov u zamestnávateľa ku dňu ukončenia pracovného pomeru.

Zvýšenie životného minima od 1. júla ovplyvní exekučné zrážky z dôchodku aj nárok na predčasný dôchodok

Od 1. júla sa zmenila suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu z 214,83 eura mesačne na 218,06 eura mesačne. "Táto zmena pozitívne ovplyvní život dôchodcov, ktorí majú pre dlhy z minulosti exekútorom nariadené exekučné zrážky. Z dôchodku im v peňaženke po novom zostane viac, čo pocítia v augustovom výplatnom termíne dôchodku. Tí, čo plánujú odísť do predčasného starobného dôchodku, zasa musia rátať s tým, že sa im mierne zvýši hranica potrebnej sumy nároku na tento dôchodok. Zmena životného minima tak ovplyvní aj niektoré rozhodovacie činnosti Sociálnej poisťovne,“ hovorí Zuzana Dvoráková z Komunikačného odboru Sociálnej poisťovne.

Exekučné zrážky z dôchodkovej dávky po zvýšení životného minima

Sociálna poisťovňa bude od júla 2021 väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku vykonáva exekučné zrážky, poukazovať vyšší dôchodok. Spôsobí to zvýšenie minima, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať. "Pri exekučnej zrážke mu tak Sociálna poisťovňa musí ponechať 100 % sumy životného minima. Znamená to, že po zrážke bude po 1. júli dostávať dôchodok vo výške najmenej 218,06 eura,“ vysvetľuje Dvoráková.

Ak dôchodca, ktorý čelí exekúcii, okrem toho poskytuje aj výživné, základ dôchodku, ktorý mu musí zostať, sa zvýši o ďalších 50 % životného minima na jednu vyživovanú osobu. "Od júla sa táto suma zvýšila na 109,03 eura mesačne (do konca júna boa 107,41 eura). Znamená to, že mu z dôchodku po zrážke musí zostať 327,09 eura (218,06 + 109,03). Osobitne je stanovené základné minimum, ktoré musí dôchodcovi zostať vtedy, ak je zrážka z dôchodku výživným na maloleté dieťa,“ uvádza Zuzana Dvoráková.

seniori, manželia, papiere, starosti, sklamanie Čítajte viac Prečo priznanie penzie neznamená koniec exekučných zrážok?

Zvýšenie životného minima môže mať za následok aj ukončenie vykonávania exekučných zrážok z dôchodku. Ide o situáciu, keď je dôchodok nižší ako minimum, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať. Neznamená to však, že exekúcia zanikla. Exekúcia naďalej existuje, len sa z nej nevykonávajú zrážky z dôchodku. O samotnej exekúcii a vykonávaní zrážok z dôchodkovej dávky nerozhoduje Sociálna poisťovňa, ale príslušný exekútor.

Po zmene životného minima od 1. júla 2021 vykoná Sociálna poisťovňa zrážky z dôchodku prvýkrát podľa uvedených pravidiel vo výplatnom termíne v auguste 2021, pričom dôchodcom vyplatí aj peniaze, ktoré budú za júl 2021 zrazené navyše. O zmene výšky exekučnej zrážky bude Sociálna poisťovňa dôchodcov písomne informovať.

Predčasný starobný dôchodok a zvýšenie životného minima

"Zvýšenie životného minima ovplyvní aj nároky poistencov na priznanie predčasného starobného dôchodku. Jednou z viacerých podmienok vzniku nároku na tento druh dôchodkovej dávky je to, že suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého poistenec žiada o jeho priznanie, musí presiahnuť 1,2-násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. V prípade, že si poistenec sporil v II. pilieri, tak vyšší ako 1,2-násobok životného minima musí byť súčet predčasného starobného dôchodku z I. piliera a predčasného starobného dôchodku z II. piliera. Od 1. júla 2021 tak bude platiť, že nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká od sumy 261,70 eura mesačne (do 30. júna to bolo 257,80 eura). Ak bude vypočítaná výška predčasného starobného dôchodku nižšia ako táto hranica, nárok na tento druh dôchodku poistencovi nevznikne,“ dodala Zuzana Dvoráková.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #otázky a odpovede #žiadosť o dôchodok #minimálny dôchodok #exekúcie dôchodkov #žiadosť o penziu #minimálna penzia