Dôchodca sa povinností ani odchodom do penzie nezbaví

Čaká vás v krátkom čase odchod do penzie a myslíte si, že touto zásadnou životnou zmenou sa končia aj vaše povinnosti? Nie je to úplne pravda. Aj po priznaní penzie pre dôchodcu vyplývajú isté povinnosti.

10.08.2021 06:00
penzisti, notebook, starosti, papiere Foto:
Na dôchodok sa treba začať pripravovať už rok vopred. Žiada sa oň písomnou žiadosťou, ku ktorej žiadateľ doloží potrebné doklady.
debata (8)

Sociálna poisťovňa vo všeobecnosti odporúča začať sa zaujímať o svoje dôchodkové záležitosti rok pred dosiahnutím penzijného veku. Včasným záujmom o dôchodkové záležitosti tak získate čas poradiť sa a doplniť si všetky potrebné doklady. V pobočke Sociálnej poisťovne, resp. prostredníctvom žiadosti o výpis z individuálneho účtu poistenca si každý môže v predstihu overiť, či sú v informačnom systéme zaevidované všetky údaje o obdobiach jeho zamestnania i výške zárobkov.

Každý, kto chce o dôchodok požiadať, musí tak urobiť písomnou žiadosťou a doložiť všetky potrebné doklady. Tomu, kto podmienky nespĺňa, bude žiadosť zamietnutá. Napríklad ak ste dosiahli dôchodkový vek, ale nemáte odpracovaných 15 rokov, Sociálna poisťovňa vám penziu neprizná.

Ak človek splní túto podmienku, presnú sumu dôchodku mu poisťovňa vypočíta až počas konania o jeho priznanie, to znamená, až po podaní žiadosti a posúdení nároku. Až vtedy sa presne zistia všetky skutočnosti, ktoré sú na výpočet dôchodku nevyhnutné a vezmú sa do úvahy všetky veličiny, ktoré vplývajú na jeho výšku. Sú to napríklad počet odpracovaných rokov, hrubé zárobky, výška poistného, ktoré poistenec odvádzal.

penzista, záhradník, kvetinárstvo, pracujúci penzisti Čítajte viac Poradňa: Ako sa započítavajú odpracované roky do dôchodku?

Mnohí si myslia, že priznaním penzijnej dávky už nemajú žiadne povinnosti. Nie je to tak. „Príjemca akéhokoľvek druhu dôchodku musí v lehote do ôsmich dní nahlásiť zmenu mena a priezviska, adresu na doručovanie rozhodnutí a iných písomností, skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na dôchodok a nároku na jeho výplatu. Ak teda neohlási zmenu v lehote do ôsmich dní, Sociálna poisťovňa nevie doručiť dôchodok, čím sa zastaví jeho výplata. Sociálna poisťovňa vtedy nevie doručovať ani ďalšie dôležité písomnosti,“ uviedla hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.

„Zamestnanec, respektíve SZČO, ktorý poberá predčasný starobný dôchodok alebo vykonáva prácu v zahraničí, musí v lehote do ôsmich dní oznámiť výkon zárobkovej činnosti v zahraničí. Ak zmenu neohlási, musí vrátiť neprávom vyplatené sumy dôchodku,“ uviedla Dvoráková.

Ak penzista poberá dôchodok zo zahraničia, musí nahlásiť jeho výšku na účely 13. dôchodku – má povinnosť oznámiť výšku dôchodku zo zahraničia, ak oproti predchádzajúcemu roku došlo k zmene, zvýšenie starobného alebo invalidného dôchodku na sumu minimálnej penzie – má povinnosť oznámiť výšku dôchodku zo zahraničia do ôsmich dní od priznania alebo zmeny jeho sumy. „Ak zmenu neohlási, je povinný vrátiť neprávom vyplatené sumy dôchodku, resp. 13. dôchodku,“ približuje hovorkyňa.

penzisti, dôchodcovia, seniori, smiech Čítajte viac Dôchodcovia: Do 31. augusta 2021 je potrebné oznámiť výšku dôchodku zo zahraničia

Poberateľ dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou, ktorý má bydlisko v krajinách Európskej únie alebo v štátoch, ktoré sú členom Európskeho združenia voľného obchodu (Švajčiarska konfederácia, Islandská republika, Nórske kráľovstvo a Lichtenštajnské kniežactvo), musí Sociálnej poisťovni doručiť raz ročne (do 31. januára) tzv. doklad o žití, dôchodca s bydliskom v ostatných krajinách tak musí urobiť raz štvrťročne (vždy do 15. apríla, 15. júla, 15. októbra a 15. januára v danom roku). Zuzana Dvoráková upozorňuje, že ak penzista tzv. doklad o žití nepredloží, zastaví sa mu výplata dôchodku až do predloženia tohto dokladu.

Pokuty teda dôchodcovi pri nesplnení týchto povinností nehrozia. Pre nesplnenie niektorých povinností však môže dôjsť k zastaveniu výplaty dôchodku, resp. povinnosti vrátiť vyplatený 13. dôchodok alebo neprávom vyplatené sumy dôchodku.

manželia, seniori, úspech, radosť, papiere Čítajte aj Otázky a odpovede: Môžem vziať späť žiadosť o dôchodok?

Povinnosti, ktorým sa nevyhnete

Každý príjemca dôchodku je okrem iného povinný písomne oznámiť zmenu mena a priezviska, zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava, a v písomnom styku uviesť rodné číslo osoby, ktorej sa vec týka (svoje alebo inej osoby). Ďalšie povinnosti závisia od druhu poberaného dôchodku. Napríklad pri poberaní predčasného dôchodku vzniká povinnosť oznámiť vznik povinného dôchodkového poistenia alebo ukončenie jeho prerušenia, aj keď takéto poistenie vznikne v zahraničí, pri poberaní vdovského a vdoveckého dôchodku vzniká povinnosť oznámiť zmenu stavu (opätovné uzavretie manželstva) a ukončenie starostlivosti o nezaopatrené dieťa, pri poberaní sirotského dôchodku vzniká povinnosť oznámiť ukončenie alebo prerušenie štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole v prípade, že škola neposkytuje údaje o študentoch do informačného systému ministerstva školstva a Sociálna poisťovňa si nedokáže automaticky overiť návštevu školy (ide napr. o školy patriace do pôsobnosti rezortov obrany a vnútra). Príjemca dôchodku je povinný oznámiť tieto skutočnosti v lehote ôsmich dní.

Za aké obdobie patrí mesačná suma dôchodku?
Dôchodky sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách. Deň splatnosti dôchodku určuje Sociálna poisťovňa. Ak sa dôchodok vyplatí napríklad 20. júla, je to dôchodok vyplatený za obdobie od 20. júla do 19. augusta.

Sme manželia a máme založený jeden bankový účet patriaci môjmu manželovi, ktorý využívame spoločne. Môže byť môj dôchodok poukazovaný na účet môjho manžela?
Áno. Ak podáte písomnú žiadosť, dôchodok sa môže poukazovať na účet vášho manžela, ak máte v čase poberania penzie právo disponovať s finančnými prostriedkami na tomto účte a ak s týmto spôsobom poukazovania dôchodku súhlasí váš manžel.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

© Autorské práva vyhradené

8 debata chyba
Viac na túto tému: #povinnosti #odchod do dôchodku #otázky a odpovede #odchod do penzie