Aké sú povinnosti dôchodcu a žiadateľa o dôchodok?

O aké typy dôchodkov môžete žiadať? Aké skutočnosti musíte pri žiadosti preukázať? Dokedy treba Sociálnej poisťovni oznámiť zmenu mena či bydliska?

11.08.2021 13:54
žena, dôchodkyňa, založené ruky Foto:
Poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak odpracoval najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek.
debata

Žiadateľ o dôchodok:

 • je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce pri vzniku a zániku nároku na dôchodkovú dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu,
 • v prípade, ak žiada o invalidný dôchodok, je povinný zúčastniť sa na posudzovaní poklesu schopnosti pracovať,
 • má nárok a môže žiadať o starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok.

Dôchodca a príjemca dôchodku je povinný:

 • preukázať skutočnosti rozhodujúce pri vzniku a zániku nároku na dôchodkovú dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu, zúčastniť sa na posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť,
 • vyhovieť v lehote do ôsmich dní písomnej výzve Sociálnej poisťovne, aby poberateľ dôchodkovej dávky, osobitný príjemca alebo zákonný zástupca preukázali rozhodujúce skutočnosti, ak Sociálna poisťovňa neurčila inú lehotu,
 • každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok do ôsmich dní oznámiť Sociálnej poisťovni,
 • do ôsmich dní Sociálnej poisťovni, ústredie v Bratislave, písomne oznámiť zmenu mena, priezviska a adresy, na ktorej sa zdržiava,
 • poberateľka invalidného dôchodku je povinná Sociálnej poisťovni oznámiť prípadnú zmenu počtu detí, ktorých podmienku výchovy spĺňala v čase priznania invalidného dôchodku (napr. ak po priznaní invalidného dôchodku splní podmienku výchovy dieťaťa/detí, ktoré nebolo/neboli uvedené v žiadosti o dôchodok).
manželia, vysvetľovanie, tablet, počítač, pomoc, technická podpora Čítajte viac Kedy si môžete doplatiť pred dôchodkom odvody?

Príjemca dôchodkovej dávky je povinný vrátiť dôchodkovú dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila v poskytovanej sume, ak:

 • nesplnil povinnosť uloženú zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
 • prijímal dôchodkovú dávku alebo jej časť, hoci vedel alebo musel z okolností predpokladať, že sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako mu patrila,
 • vedome inak spôsobil, že dôchodková dávka alebo jej časť sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako mu patrila.

Do 31. augusta je potrebné oznámiť výšku dôchodku zo zahraničia

Dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok zo zahraničia, majú aj v roku 2021 povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni aktuálnu výšku tohto dôchodku.

Tento rok je potrebné informáciu zaslať už do 31. augusta.

Oznámenie o výške dôchodku zo zahraničia Sociálna poisťovňa potrebuje pre určenie sumy 13. dôchodku. V tomto roku ho poisťovňa vyplatí už v novembri, čo je o mesiac skôr ako minulý rok. Zákon stanovil aj skorší termín, do ktorého treba aktuálnu výšku dôchodku z cudziny oznámiť – a to do 31. augusta 2021. Postup pri oznámení výšky dôchodku je rovnaký ako minulý rok. Dôchodcovia tak urobia prostredníctvom e-formulára, ktorý je zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Použitie e-formulára je jednoduché. Po vyplnení základných identifikačných údajov dôchodca uvedie údaje o dôchodku z cudziny a e-formulár odošle do Sociálnej poisťovne.

V prípade otázok ohľadom vyplnenia alebo odoslania e-formulára môžu dôchodcovia kontaktovať Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne prostredníctvom bezplatných telefonických liniek: 0800 123 123 alebo 0800 500 599 (pre volania zo Slovenskej republiky) a telefónnych čísel +421 906 171 965, +421 2 3247 1965 alebo + 421 906 171 020 (pre volania zo zahraničia), príp. cez Formulár pre otázky. Informácie a potrebné poradenstvo poskytne aj ktorákoľvek pobočka Sociálnej poisťovne.

penzista, záhradník, kvetinárstvo, pracujúci penzisti Čítajte aj Poradňa: Ako sa započítavajú odpracované roky do dôchodku?

Kedy môžete požiadať o starobný dôchodok

Poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak odpracoval najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Dôchodkový vek sa určuje v rokoch a mesiacoch a závisí od roku narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí. Je uvedený v tabuľke, ktorá je prílohou zákona o sociálnom poistení. Nájsť ju možno aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne, kde si výpočet dôchodkového veku možno uľahčiť aj využitím kalkulačky na informatívny výpočet dôchodkového veku.

Výchova dieťaťa pre vekovú podmienku sa zohľadňuje prednostne žene. Mužovi sa zohľadní len v prípade, ak starostlivosť o dieťa nie je možné zohľadniť žene (napr. z dôvodu úmrtia ženy pred dovŕšením dôchodkového veku, ak muž vychovával deti po smrti matky).Odlišne sa môže určovať dôchodkový vek u poistencov, ktorým sa zachovávajú nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. pracovnej kategórie alebo tzv. doby služby do I. alebo II. kategórie funkcií.

Kedy vzniká nárok na predčasný dôchodok?

Predčasný dôchodok slúži na zabezpečenie príjmu ľudí v preddôchodkovom veku, ktorí prišli o zamestnanie, dlhodobo si ho nedokážu nájsť a nemajú iné možnosti riešenia svojej ekonomickej situácie. Keďže jeho poberateľmi sa v minulosti stávali ľudia, ktorí na tento dôchodok neboli vôbec odkázaní, novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. 1. 2011 priniesla zákaz súbehu práce a jeho poberania. Preto každý poistenec, ktorý sa rozhodne pre predčasný dôchodok, musí najprv ukončiť zamestnanie.

Poistenec môže požiadať o priznanie predčasného dôchodku najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, ak nepracuje a spĺňa podmienku dôchodkového poistenia najmenej 15 rokov. Súčasne musí byť tiež splnená podmienka, aby suma predčasnej penzie bola vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Od 1. júla to predstavuje 261,70 eura. Ak suma predčasného starobného dôchodku vyjde nižšia, Sociálna poisťovňa ho neprizná.

Nárok naň vzniká najskôr odo dňa podania žiadosti. Ku dňu spísania žiadosti nesmie poistenec pracovať. Žiadosť je možné v jednom roku podať najviac dvakrát.

žena, lavička, park, rozmýšľanie Čítajte viac Je výhodnejšia predčasná penzia či podpora v nezamestnanosti?

Ako mám začať s vybavovaním?

Skontrolujem si v dostatočnom časovom predstihu, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky doby zamestnania a hrubé zárobky (hrubé zárobky spravidla od roku 1984)

Vypýtajte si výpis z Individuálneho účtu poistenca: písomne, listom alebo mailom na adrese podatelna@socpoist.sk; telefonicky na bezplatnom čísle 0800 123 123; informujte sa o obdobiach vášho dôchodkového poistenia osobne v pobočke alebo elektronicky na www.socpoist.sk

Ako môžem prispieť k urýchleniu vybavenia dôchodku?

 • Vopred sa pripravím a doplním doklady o chýbajúcich dobách zamestnania.
 • Dôležitá je spolupráca žiadateľa o dôchodok a zamestnanca pobočky.
 • Spísaním žiadosti sa začína konanie o priznaní dôchodku.
 • Lehota na rozhodnutie o priznaní dôchodku je 60 dní, v zložitých prípadoch sa môže predĺžiť o najviac 60 dní, o čom Sociálna poisťovňa poistenca písomne informuje.
 • Ak má poistenec všetky svoje tvrdenia uvedené v žiadosti o dôchodok podložené hodnovernými dokladmi, výrazne prispeje ku skráteniu konania o priznaní dôchodku.

Čo robiť, ak mi chýbajú niektoré doklady?

Pracovníčky pobočky poradia, do ktorej archívnej spoločnosti zaniknutý zamestnávateľ odovzdal mzdové listy, ktorými je možné preukázať dobu zamestnania a dosahované hrubé zárobky – tam si ich môže poistenec vyžiadať.

Ak niektoré doklady chýbajú a nie je v silách poistenca ich preukázať, zabezpečí ich až v samotnom konaní o dôchodku Sociálna poisťovňa vo vlastnej réžii, čo však ale v niektorých prípadoch môže konanie predĺžiť. Obdobie zamestnania môžu potvrdiť aj dvaja svedkovia.

dôchodkyňa, penzistka, seniorka, žena, babka, stará mama, Čítajte aj Ľudia, ktorí boli diskriminovaní pre neskorší odchod do penzie, dostali odškodné

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #žiadosť o dôchodok #žiadosť o penziu #vyplácanie penzie