Dôchodkový systém: Ako vplýva na sumu penzie osobný mzdový bod a nezamestnanosť?

Čo robiť, ak chcete zmeniť banku? Valorizujú sa penzie automaticky? A akú rolu vo výpočte dôchodku hrá (priemerný) osobný mzdový bod a nezamestnanosť?

17.08.2021 08:00
žena, otáznik, otázka Foto:
Musím oznámiť Sociálnej poisťovni výšku dôchodku zo zahraničia? Ak áno, dokedy?
debata

Dôchodok je poukazovaný na môj účet v banke. Chcem zmeniť banku. Ako mám postupovať, aby neprišlo k prerušeniu výplaty dôchodku?

Poberateľ dôchodku môže o zmenu poukazovania dôchodku na nový účet požiadať prostredníctvom tlačiva, ktoré dostane v každej banke, s ktorou má SP uzatvorenú príkaznú zmluvu, ďalej je tlačivo k dispozícii v ústredí SP, v každej pobočke alebo ho nájde na webovej stránke SP www.socpoist.sk v časti Formuláre. Vyplnené, podpísané a bankou overené tlačivo predloží SP. Tá je povinná vykonať túto zmenu najneskôr od splátky dôchodku splatnej v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu SP doručená. Aby neprišlo k prerušeniu výplaty dôchodku, je potrebné, aby poberateľ dôchodku zrušil svoj pôvodný účet až po tom, ako mu bude dôchodok prvýkrát vyplatený na zmenený účet.

Dôchodok poberám v hotovosti prostredníctvom pošty. Od septembra budem umiestnená v domove dôchodcov. Budem si musieť aj naďalej chodiť po svoj dôchodok na poštu?

Ak budete umiestnená v domove dôchodcov, máte možnosť preberať svoj dôchodok prostredníctvom tohto zariadenia. Ide o poukazovanie dôchodku hromadnou výplatnou listinou do domova dôchodcov. Hromadnou listinou sa dôchodky poukazujú vždy 15. dňa v mesiaci. S pracovníčkou zariadenia vyplníte a podpíšete súhlas s poukazovaním dôchodku hromadnou výplatnou listinou (tlačivo má k dispozícii zamestnanec zariadenia) a zašlete ho ústrediu SP. Na základe vášho písomného súhlasu SP zariadi poukazovanie dôchodku hromadnou výplatnou listinou na účet domova dôchodcov.

Ovplyvní výšku môjho starobného dôchodku to, že som mal v roku 2020 viac pracovných pomerov?

Áno, odrazí sa to pri zvýšení vášho dôchodku za tzv. odpracované obdobie. Pri výpočte sumy zvýšenia starobného dôchodku SP prihliada na zárobky zo všetkých poistných pomerov pracujúceho dôchodcu. Takéto dôchodky zvyšuje automaticky od 1. januára za odpracované obdobie predchádzajúceho roka. Môže tak urobiť raz ročne aj na žiadosť dôchodcu, ale až keď ukončí všetky poistné/pracovné pomery.

muž, senior, dôchodca, počítanie, papiere, kalkulačka, dane Čítajte viac Odvody sú dôležité pri výpočte dôchodku

Dôchodkový vek dovŕšim 10. septembra tohto roku. Z akého obdobia bude vypočítaný môj priemerný osobný mzdový bod (POMB)?

Rozhodujúcim obdobím pre výpočet POMB sú spravidla roky od 1. 1. 1984 do posledného roku pred rokom, v ktorom vznikol nárok na dôchodok. Vo vašom prípade sa teda POMB vypočíta z obdobia od 1. 1. 1984 do 31. 12. 2020.

Valorizuje Sociálna poisťovňa dôchodky automaticky?

Dôchodkové dávky sa každý rok pravidelne valorizujú. Dôchodky sa zvyšujú automaticky bez toho, aby o to dôchodca musel požiadať. Dôchodky, ktoré sa vyplácajú k 31. decembru, sa zvýšia od 1. januára kalendárneho roka a dôchodky, ktoré sa priznávajú a začnú vyplácať počas kalendárneho roka, sa zvyšujú od dátumu priznania. Ak sa vypláca viacero dôchodkov, valorizácia patrí ku každému z nich.

Musím oznámiť Sociálnej poisťovni výšku dôchodku zo zahraničia? Ak áno, dokedy?

Dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok zo zahraničia, majú aj v roku 2021 povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni aktuálnu výšku tohto dôchodku. Tento rok je potrebné informáciu zaslať už do 31. augusta 2021. Oznámenie o výške dôchodku zo zahraničia Sociálna poisťovňa potrebuje pre určenie sumy 13. dôchodku. V tomto roku ho poisťovňa vyplatí už v novembri, čo je o mesiac skôr ako minulý rok. Zákon stanovil aj skorší termín, do ktorého treba aktuálnu výšku dôchodku z cudziny oznámiť – a to do 31. augusta 2021. Postup pri oznámení výšky dôchodku je rovnaký ako minulý rok. Dôchodcovia tak urobia prostredníctvom e-formulára, ktorý je zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

euro, €, dôchodkyňa, animácia, úsmev, postavička Čítajte viac Podľa čoho sa valorizujú penzie

Dôchodkový vek som dovŕšil 21. 12. 2020. Myslel som, že ak budem pracovať do konca roka a o penziu požiadam až od 1. 1. 2021, do rozhodujúceho obdobia bude zahrnutý aj rok 2020. V rozhodnutí o priznaní dôchodku je však ako posledný rok rozhodujúceho obdobia uvedený rok 2019. Prečo, keď rok 2020 som odpracoval celý?

Rozhodujúcim obdobím na zistenie POMB sú v zásade kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok s výnimkou rokov pred 1. 1. 1984, ak v tomto období je najmenej 22 rokov, za ktoré možno určiť osobné mzdové body (OMB). Keďže podmienky nároku na dôchodok ste splnili 21. 12. 2020, rozhodujúcim obdobím na zistenie POMB sú roky 1984 až 2019, a to aj vtedy, ak ste boli zárobkovo činný do konca roku 2020. Za obdobie dôchodkového poistenia získané po vzniku nároku na starobný dôchodok bez poberania tohto dôchodku, t. j. za obdobie od 21. 12. 2020 do 31. 12. 2020, vám bola určená suma dôchodku z vymeriavacieho základu dosiahnutého v období po vzniku nároku na dôchodok. Vypočítaná suma za uvedené obdobie sa pripočítala k sume penzie určenej do vzniku nároku na starobný dôchodok.

V rozhodujúcom období som bol 9 rokov dobrovoľne nezamestnaný a neplatil som si ani dobrovoľné dôchodkové poistenie. Ako sa v tomto prípade zisťuje hodnota POMB?

Rozhodujúcim obdobím na zistenie POMB sú kalendárne roky pred rokom, v ktorom vznikol nárok na dôchodok s výnimkou rokov pred 1. 1. 1984, ak v tomto období je najmenej 22 kalendárnych rokov, za ktoré možno určiť OMB. Ak v rozhodujúcom období na zistenie POMB nie je aspoň 22 rokov, za ktoré možno určiť OMB, predlžuje sa rozhodujúce obdobie pred 1. 1. 1984 postupne tak, aby v ňom bolo 22 rokov, za ktoré možno určiť POMB. Ak ani po tomto predĺžení poistenec nemá 22 kalendárnych rokov, POMB sa zisťuje z tohto nižšieho počtu rokov. Pretože za obdobie 9 rokov dobrovoľnej nezamestnanosti nie je možné určiť OMB, POMB sa určí z ostatných kalendárnych rokov rozhodujúceho obdobia.

V roku 1995 som bol celý rok vedený v evidencii nezamestnaných. Ako bude tento rok hodnotený pre výpočet priemerného osobného mzdového bodu (POMB)?

Za obdobie evidencie v nezamestnanosti pred 1. 1. 2001, ktoré trvalo celý kalendárny rok, patrí osobný mzdový bod (OMB) v hodnote 0,3. Pretože z rozhodujúceho obdobia sa vylučujú obdobia, za ktoré patrí OMB v hodnote 0,3, obdobie od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1995, keď ste boli celý rok vedený v evidencii nezamestnaných, bude z rozhodujúceho obdobia vylúčené, a teda tento rok nebude použitý na výpočet POMB. Je to pre vás výhodnejšie, lebo sa vám tak nezníži POMB za celé obdobie dôchodkového poistenia, čo by malo negatívny vplyv na samotný výpočet sumy vášho dôchodku.

penzista, záhradník, kvetinárstvo, pracujúci penzisti Čítajte viac Poradňa: Ako sa započítavajú odpracované roky do dôchodku?

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #výpočet dôchodku #otázky a odpovede #dôchodkový systém #vyplácanie penzie