Otázky a odpovede o dôchodkovom veku od roku 2021: 2. časť + príklady

Na príkladoch vám ukážeme, ktoré poistenky nárok na kompenzáciu a ak áno, v akej forme.

03.09.2021 08:00
seniori, manželia, notebook, radosť Foto:
Ilustračné foto.
debata

Poistenka sa narodila 14. mája 1958 a vychovala jedno dieťa. Od 19. júna 2020 jej bol priznaný predčasný dôchodok.
Poistenka sa narodila v roku 1958 a vychovala jedno dieťa. Od septembra jej bol priznaný predčasný dôchodok.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2020 je 62 rokov a sedem mesiacov.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2021 je 62 rokov a dva mesiace.

Bude jej dôchodok upravený a priznaná kompenzácia? Ako bude valorizovaný jej dôchodok?

Predčasný starobný dôchodok sa zvýši o 0,5 % percentuálne nezníženej sumy dôchodku za každých začatých 30 dní obdobia rozdielu dôchodkového veku (rozdiel fiktívneho dôchodkového veku 62 rokov a dva mesiace 14. júla 2020 a dôchodkového veku 62 rokov a sedem mesiacov 14. decembra 2020). V tomto konkrétnom príklade bude percentuálne zvýšenie sumy dôchodku od 1. januára 2021 predstavovať 3 % (153 dní : 30 dní = 5,1, po zaokrúhlení 6; 6 × 0,5 % = 3 %). Valorizácia patrí až k takto zvýšenej sume dôchodku. Po zvýšení (kompenzácii) predčasného starobného dôchodku Sociálna poisťovňa opätovne rozhodne aj o valorizácii dôchodku.

Poistenka sa narodila v roku 1957 a vychovala dve deti. Od júla 2018 jej bol priznaný predčasný dôchodok.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2020 je 61 rokov a deväť mesiacov.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2021 je 61 rokov a šesť mesiacov.

Aký bude spôsob kompenzácie v jej prípade?

Kompenzácia bude mať formu percentuálneho zvýšenia sumy dôchodku. Predčasný starobný dôchodok sa zvýši o 0,5 % percentuálne nezníženej sumy dôchodku za každých začatých 30 dní obdobia rozdielu dôchodkového veku (rozdiel dôchodkového veku 61 rokov a šesť mesiacov a dôchodkového veku 61 rokov a deväť mesiacov). Dôchodok sa vo zvýšenej sume vypláca od 1. januára 2021.

Poistenke bol priznaný starobný dôchodok a má nárok na jednorazový doplatok k starobnému dôchodku.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Poistenka sa narodila 19. júna 1958 a vychovala dve deti. O starobný dôchodok už požiadala, ale o jej žiadosti ešte nebolo rozhodnuté.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2020 je 62 rokov a jeden mesiac a dovŕšila ho 19. júla 2020.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2021 je 61 rokov a osem mesiacov, ktorý dovŕšila 19. februára 2020.

V akom poradí bude Sociálna poisťovňa rozhodovať o kompenzácii? Podľa abecedy alebo dátumu narodenia? Bude najskôr rozhodované o kompenzácii dôchodcov narodených v roku 1957 a potom v roku 1958? Je už nejaký koncept, ako bude prebiehať kompenzácia ročníkov 1958?

Zákonná lehota, dokedy je Sociálna poisťovňa povinná rozhodnúť o kompenzácii v súvislosti so zmenou dôchodkového veku, je do 31. decembra 2022.

Poistenka sa narodila 2. februára 1958 a vychovala jedno dieťa. O starobný dôchodok požiadala 7. októbra 2020.
Dôchodkový vek poistenky podľa zákona účinného do 31. decembra 2020 je 62 rokov a sedem mesiacov a dovŕšila ho 2. septembra 2020.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2021 je 62 rokov a dva mesiace, ktorý dovŕšila 2. apríla 2020.

Aká bude výška kompenzácie, je to spätne doplatených šesť dôchodkov?

Poistenka, ktorej bol starobný dôchodok priznaný pred 1. januárom 2021, má nárok na jednorazový doplatok k starobnému dôchodku. Jednorazový doplatok k starobnému dôchodku je „ušlý“ dôchodok za obdobie rozdielu medzi fiktívnym dôchodkovým vekom (2. apríla 2020) a dôchodkovým vekom (2. septembra 2020), teda za päť mesiacov, a nie šesť mesiacov. Sociálna poisťovňa je povinná rozhodnúť o priznaní starobného dôchodku do 60 dní od začatia konania, v konkrétnom konaní do 7. decembra 2020. V mimoriadne zložitých konaniach možno túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní. Ak bolo rozhodnutie o priznaní starobného dôchodku vydané v roku 2020, o sume jednorazového doplatku k starobnému dôchodku sa rozhodne dodatočne. Zákonná lehota na rozhodnutie je do 31. decembra 2022. Ak bolo rozhodnutie o priznaní dôchodku vydané v roku 2021, súčasne s rozhodnutím o priznaní dôchodku bolo rozhodnuté aj o kompenzácii v súvislosti so zmenou dôchodkového veku. Sociálna poisťovňa rozhodne o jednorazovom doplatku k starobnému dôchodku z úradnej povinnosti, to znamená, že o jednorazový doplatok k starobnému dôchodku nie je potrebné požiadať.

žena, ukazovanie, otázka, otáznik Čítajte viac Percento k penzii či jednorazová suma? Aké bude odškodnenie od štátu

Poistenka dovŕšila dôchodkový vek 27. januára 2020. Starobný dôchodok jej bol priznaný vo februári 2020 po ukončení poberania nemocenských dávok.

Vznikne jej nárok na kompenzáciu, ak pred priznaním starobného dôchodku poberala nemocenské dávky?

Poberanie nemocenských dávok nemá vplyv na nárok a sumu kompenzácie k starobnému dôchodku. Poistenke, ktorej bol priznaný starobný dôchodok pred 1. januárom 2021, vznikne nárok na jednorazový doplatok k starobnému dôchodku. Jednorazový doplatok k starobnému dôchodku je „ušlý“ dôchodok za obdobie rozdielu medzi fiktívnym dôchodkovým vekom a dôchodkovým vekom.

Poistenka sa narodila v roku 1957 a vychovala jedno dieťa. V roku 2020 jej bol priznaný predčasný dôchodok.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2020 je 62 rokov a šesť mesiacov.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2021 je 62 rokov.

Za aké obdobie vznikne nárok na kompenzáciu?

Kompenzácia patrí za obdobie rozdielu medzi fiktívnym dôchodkovým vekom (62 rokov) a dôchodkovým vekom (62 rokov a šesť mesiacov). Kompenzácia bude mať formu percentuálneho zvýšenia sumy dôchodku a percentuálne zvýšenie sumy dôchodku od 1. januára 2021 v konkrétnom prípade bude 3,5 %.

Poistenka sa narodila v roku 1960 a vychovala päť detí.
Dôchodkový vek poistenky je 60 rokov a šesť mesiacov.

Zmenil sa dôchodkový vek žien narodených v roku 1960? Neuvažuje sa o prijatí nového zákona o dôchodkoch, krátení starobného dôchodku, ak je vyplácaný v súbehu s vdovským dôchodkom?

Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2020, aj podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2021 je rovnaký 60 rokov a 6 mesiacov. Dôchodkový vek bol určený s prihliadnutím na výchovu päť a viac detí, a preto sa dôchodkový vek týchto žien nezmenil. V súvislosti s poberaním starobného dôchodku a vdovského dôchodku, ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku a vdovského dôchodku, vypláca sa v plnej sume z týchto dôchodkových dávok tá dávka, ktorá je vyššia, a z dôchodkovej dávky, ktorej suma je nižšia, sa vypláca jedna polovica. Pretože v konkrétnom príklade je nižšia suma starobného dôchodku, vypláca sa v sume jednej polovice starobný dôchodok.

dôchodkyňa, penzistka, seniorka, žena, babka, stará mama, Čítajte viac Ľudia, ktorí boli diskriminovaní pre neskorší odchod do penzie, dostali odškodné

Poistenka sa narodila 8. júla 1958 a vychovala jedno dieťa. Od 14. septembra 2020 jej bol priznaný predčasný dôchodok.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2020 je 62 rokov a sedem mesiacov a dovŕšila ho 8. februára 2021.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2021 je 62 rokov a dva mesiace, ktorý dovŕšila 8. septembra 2020.

Bude jej dôchodok upravený o percentá, o ktoré jej bol znížený predčasný starobný dôchodok a priznaná kompenzácia?

Pretože jej bol priznaný predčasný starobný dôchodok do 31. decembra 2020, má nárok kompenzáciu. Kompenzácia bude mať formu percentuálneho zvýšenia sumy dôchodku. Predčasný starobný dôchodok sa zvýši o 0,5 % percentuálne nezníženej sumy dôchodku za každých začatých 30 dní obdobia rozdielu dôchodkového veku (rozdiel dôchodkového veku 62 rokov a sedem mesiacov a dôchodkového veku 62 rokov a dva mesiace). Suma zvýšenia sa v konkrétnom prípade vypočíta ako 3 % sumy dôchodku pred jej znížením za obdobie do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorá sa určila ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia a aktuálnej dôchodkovej hodnoty (suma dôchodku pred znížením je uvedená v rozhodnutí o priznaní dôchodku).

Poistenka sa narodila 20. mája 1958 a vychovala jedno dieťa.
Dôchodkový vek poistenky podľa zákona účinného do 31. decembra 2020 je 62 rokov a sedem mesiacov a dovŕšila ho 20. decembra 2020.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2021 je 62 rokov a dva mesiace, ktorý dovŕšila 20. júla 2020.

Ak požiadala o priznanie starobného dôchodku od 1. januára 2021, započíta sa jej celý rok 2020? Aká aktuálna dôchodková hodnota sa použije na výpočet? Má nárok na jednorazový doplatok k starobnému dôchodku?

Ak poistenka požiadala o priznanie starobného dôchodku od 1. januára 2021, na nárok na dôchodok sa započíta celé obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 2021, teda aj rok 2020, ak v tomto roku získala obdobie dôchodkového poistenia. Na určenie sumy starobného dôchodku sa použije aktuálna dôchodková hodnota, ktorá platí v čase vzniku nároku na výplatu dôchodku, to znamená, že ak bude dôchodok priznaný od 1. januára 2021, použije sa aktuálna dôchodková hodnota na rok 2021 v hodnote 14,2107 eura. Ak bol starobný dôchodok priznaný od 1. januára 2021, poistenke vznikne nárok na kompenzáciu vo forme jednorazového doplatku k starobnému dôchodku. Jednorazový doplatok k starobnému dôchodku je „ušlý“ dôchodok za obdobie rozdielu medzi fiktívnym dôchodkovým vekom (20. júla 2020) a dôchodkovým vekom (20. decembra 2020).

muž, senior, rozmýšľanie, zamyslený, otázky, otázniky Čítajte aj Dôchodkový systém: Penzijný vek, žiadosť o penziu

Poistenka sa narodila v roku 1960 a vychovala dve deti. V roku 2015 jej bol priznaný invalidný dôchodok.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2020 je 62 rokov a deväť mesiacov.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2021 je 62 rokov.

Kedy vznikne nárok na starobný dôchodok?

Nárok na starobný dôchodok vznikne od dovŕšenia dôchodkového veku 62 rokov (ak získa aj 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia).

Poistenka dovŕšila dôchodkový vek 1. decembra 2020.
Podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2021 by dôchodkový vek dovŕšila 1. júla 2020.
Suma starobného dôchodku k 1. decembru 2020 je 646,70 eura.

Aká by bola suma dôchodku od 2. januára 2021?

Ak by poistenka od 1. decembra 2020 do 1. januára 2021 nezískala ďalšie obdobie dôchodkového poistenia a hodnoty na účely určenia sumy dôchodku by zostali rovnaké (priemerný osobný mzdový bod 1,0169 a obdobie dôchodkového poistenia 45,3124), suma starobného dôchodku by bola 672,00 eura. K tejto sume patrí zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia získané od dovŕšenia fiktívneho dôchodkového veku (1. júla 2020) do dovŕšenia dôchodkového veku (30. novembra 2020), resp. do 1. januára 2021, ak bola poistenka naďalej zamestnaná. Suma zvýšenia sa určí ako súčin súčtu osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia od dovŕšenia fiktívneho dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. To znamená, že suma zvýšenia závisí od zárobkov poistenky. Takto určená suma zvýšenia sa pripočíta k sume starobného dôchodku 672,00 eura a celá suma dôchodku sa ešte zvýši o 0,5 % za každých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia získaných od dovŕšenia fiktívneho dôchodkového veku do dôchodkového veku (v konkrétnom príklade o 2,5 %), resp. do 1. januára 2021, ak bola naďalej zamestnaná (v konkrétnom prípade o 3 %).

Poistenka sa narodila 30. decembra 1959 a vychovala dve deti.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2020 je 62 rokov a päť mesiacov a dovŕši ho 30. mája 2022.
Dôchodkový vek poistenky podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2021 je 61 rokov a 10 mesiacov a dovŕši ho 30. októbra 2021.

Kedy vznikne nárok na starobný dôchodok? Je výhodnejšie v roku 2021 najprv dva mesiace pracovať a potom byť evidovaný na úrade práce alebo byť evidovaný na úrade práce po celý čas až do dôchodkového veku?

Nárok na starobný dôchodok vznikne od dovŕšenia dôchodkového veku 30. októbra 2021. Ak by poistenka v roku 2021 pracovala, vymeriavacie základy získané v roku 2021, teda v roku vzniku nároku na dôchodok, sa z rozhodujúceho obdobia na zistenie priemerného osobného mzdového bodu vylučujú a nemajú vplyv na určenie sumy dôchodku. Obdobie dôchodkového poistenia získané v roku 2021, teda v roku vzniku nároku na dôchodok, sa započíta do celkového obdobia dôchodkového poistenia a aj na účely určenia sumy starobného dôchodku. Obdobie dôchodkového poistenia je jednou z veličín na určenie sumy dôchodku.

Príklady sú len informatívne.
Zdroj: Sociálna poisťovňa
debata chyba
Viac na túto tému: #otázky a odpovede #dôchodkový vek #kompenzácia #nárok na penziu