Na čo majú nárok zdravotne znevýhodnení penzisti?

Aké sú v súčasnosti doplatky za lieky? Viete o tom, že môžete po diaľniciach jazdiť zadarmo? A ako požiadať o opatrovaciu službu, ak je potrebná?

08.09.2021 08:00
seniori, opatrovanie, kŕmenie, asistencia, ŤZP Foto:
Ak sa o svojho príbuzného nemôže postarať rodina, môže ten, kto je na opatrovanie odkázaný (aspoň II. stupeň), požiadať obec o opatrovateľskú službu.
debata

Lieky: Limity doplatku sa zmenili

Limit spoluúčasti je suma, ktorou sa poistenec spolupodieľa na úhrade lieku, dietetickej potraviny a zdravotníckej pomôcky hradenej z verejného zdravotného poistenia. To znamená, že ak úhrnná výška úhrad poistenca za doplatky za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny prekročí za štvrťrok limit spoluúčasti (tzv. ochranný limit) pre určené skupiny poistencov 0 eur, 12 eur a 30 eur, zdravotná poisťovňa mu uhradí sumu, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený, za podmienok určených zákonom.

Limit spoluúčasti sa v zákonom určenej výške naďalej vzťahuje na tieto skupiny poistencov:

Limit vo výške 12 eur sa vzťahuje na:

  • poistenca, ktorý je držiteľom preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
  • poberateľov invalidného dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku,
  • poistenca, ktorý je invalidný a nevznikol mu nárok na invalidný dôchodok.

Limit vo výške 30 eur sa vzťahuje na:

  • poberateľov starobného dôchodku, poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok,
  • poberateľov dôchodku z iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska – ak nie je takáto osoba poistená v tomto členskom štáte, nie je poberateľom dôchodku z tretieho štátu,
  • poistenca, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a nevznikol mu nárok na starobný dôchodok,
  • poistenca, ktorý je poberateľom predčasného dôchodku a nevznikol mu nárok na starobný dôchodok.

Ak sa na poistenca vzťahuje niekoľko limitov spoluúčasti súčasne, uplatní sa limit spoluúčasti výhodnejší pre poistenca.

Do úhrnnej výšky úhrad poistenca sa započítavajú doplatky poistenca za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku pomôcku a najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu.

lieky, interakcia Čítajte aj Skontrolujte si, či sa vaše lieky spolu "nebijú“

Čo sa považuje za najlacnejší náhradný liek?

Liek s najnižším doplatkom poistenca prepočítaným na štandardnú dávku liečiva zaradený v zozname kategorizovaných liekov s obsahom rovnakého liečiva, s rovnakou cestou podania a s rovnakým množstvom liečiva v liekovej forme ako liek predpísaný na lekárskom predpise.

Čo sa považuje za najlacnejšiu zdravotnícku pomôcku?

Zdravotnícka pomôcka s najnižším doplatkom poistenca prepočítaným na jednotkovú cenu zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v rovnakej podskupine zdravotníckych pomôcok ako zdravotnícka pomôcka predpísaná na lekárskom poukaze.

Čo sa považuje za najlacnejšiu dietetickú potravinu?

Dietetická potravina s najnižším doplatkom poistenca prepočítaným na jednotkovú cenu dietetickej potraviny zaradenej v zozname kategorizovaných dietetických potravín v rovnakej podskupine dietetických potravín ako dietetická potravina predpísaná na lekárskom predpise.

Čo musí urobiť poistenec?

Poistenci, ktorí dané kritériá spĺňajú, nemusia podávať žiadosť do zdravotnej poisťovne, takisto nie je potrebné, aby odovzdávali zdravotnej poisťovni doklady z registračnej pokladnice, ktoré im vydajú v lekárni. Všetky údaje eviduje poisťovňa vo svojom informačnom systéme. V lehote 90 kalendárnych dní od skončenia daného štvrťroka zašle príslušnú sumu, o ktorú výška úhrad za doplatky za lieky prekročila stanovený limit spoluúčasti, priamo na bankový účet poistenca alebo poštovou poukážkou na adresu, ktorú má poistenec nahlásenú v informačnom systéme. Ak je v danom štvrťroku výška úhrad za doplatky za lieky, o ktorú je limit spoluúčasti prekročený, menšia ako tri eurá, poisťovňa za daný štvrťrok nebude túto sumu uhrádzať. Poistenec však o ňu nepríde, poisťovňa túto sumu pripočíta k úhrnnej výške úhrad za ďalší kalendárny štvrťrok.

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa
seniori, bazén, rekreácia, oddych, dovolenka, radosť Čítajte viac Seniori: Zľavy na dovolenku či rekreáciu

Senior s hendikepom jazdí po diaľniciach zadarmo

Senior, ktorý je zároveň držiteľom parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, môže požiadať o oslobodenie od platenia úhrady za diaľničnú známku. Postup pri podaní žiadosti nájdete priamo na stránke www.eznamka.sk v časti žiadosti, podnety, reklamácie.

Čo musí obsahovať žiadosť: Žiadatelia (držitelia parkovacieho preukazu ŤZP) vyplnia formulár s názvom Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest pre držiteľov parkovacieho preukazu ŤZP, v ktorej uvedú svoje údaje a údaje o aute a priložia kópie technického preukazu a parkovacieho preukazu.

Ako podať žiadosť

Vyplnenú žiadosť spolu s potrebnými dokladmi môžu žiadatelia podať: na vybraných obchodných miestach sídliacich v krajských mestách, ktorých zoznam nájdu v sekcii Zákaznícke miesta, časť Vybrané obchodné miesta, priamo prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk – časť „Žiadosti, podnety, reklamácie“ – typ podania „Žiadosť“ – predmet „Žiadosť o oslobodenie vozidla“ (v tom prípade je potrebné predložiť žiadosť a všetky uvádzané doklady v elektronickej podobe).

Ako prebieha vybavenie žiadosti

O posúdení a vybavení žiadostí o registráciu auta oslobodeného od úhrady diaľničnej známky rozhoduje výlučne Správca výberu úhrady diaľničnej známky (Národná diaľničná spoločnosť), a to v čo najskoršej možnej lehote. Ak Správca výberu úhrady diaľničnej známky žiadosť schváli, žiadateľovi doručí potvrdenie o registrácii s názvom Vyjadrenie k žiadosti o registráciu vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničných známok – schválenie. Údaje o predmetnom vozidle budú zároveň zaregistrované v zozname vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky v rámci centrálnej evidencie úhrady diaľničných známok.

Kde je možné získať ďalšie informácie

Podrobnejšie informácie o procese registrácie vozidiel/jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky, ako aj o právach a povinnostiach prevádzkovateľov vozidiel/jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky nájdete na internetovom portáli www.eznamka.sk v sekcii Zákaznícke služby, časť Registrácia vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky, telefonicky prostredníctvom zákazníckej linky Poskytovateľa služby na telefónnom čísle 02 32777 777 (volania zo zahraničia: +421 2 32777 777), kde operátori vysvetlia všetky ďalšie otázky súvisiace s podávaním predmetných žiadostí. Dostupnosť zákazníckej linky pre jednotlivé komunikačné jazyky je možné nájsť v sekcii Kontakty.

Zdroj: eznamka.sk
dedko, senior, penzista, obil, prekvapenie, údiv, pracujúci penzisti Čítajte aj Čo okrem dôchodku dostávajú penzisti od štátu

Príspevky na kompenzáciu zdravotného postihnutia

Ak je penzista aj držiteľom preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby, môže štát požiadať o príspevok na kompenzáciu. Príspevkov je viac ako desiatka, každý má iný účel a iné podmienky. Niektoré majú pevne stanovenú sumu, iné sa odvíjajú od súm životného minima. Ak rastie životné minimum, rastú aj opakované príspevky na kompenzáciu.

Príspevok na prepravu je 111,26 eura, na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, I. skupina – 40,48, II. skupina – 20,24 a III. skupina – 12,15 eura, na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, obuvi a bytového zariadenia – 19,94 eura, na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného auta – 35,88 a na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom – 47,85 eura.

Ak potrebujete opatrovateľku, žiadať o ňu treba obec

Ak sa o svojho príbuzného nemôže postarať rodina, môže ten, kto je na opatrovanie odkázaný, požiadať obec o opatrovateľskú službu. Ide o obligatórnu terénnu sociálnu službu, ktorá sa poskytuje osobám odkázaným na pomoc inej osoby, ktorej odkázanosť musí dosahovať minimálne II. stupeň. Odkázanosť posudzuje príslušný lekár obce v rámci lekárskej posudkovej činnosti. Sociálny pracovník obce následne posudzuje odkázanosť na úkony sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a úkony pri uskutočňovaní základných sociálnych aktivít. Rozsah pomoci v týchto oblastiach stanovuje v hodinách. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať v určitých prípadoch (napr. pri poberaní peňažného príspevku na osobnú asistenciu).

Povinný zostatok z príjmu prijímateľa sociálnej služby je 1,65-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu (359,80 eura na mesiac).

invalid, zdravotne postihnutý, vozíček Čítajte viac Rezort práce: 16 zmien, ktoré zvýšia príspevky pre ŤZP a zjednodušia ich poskytnutie

Opatrujete svojho bezvládneho príbuzného a ste penzista? Žiadajte o príspevok

Ak máte v rodine príbuzného, ktorý potrebuje pomoc, a ste penzista, požiadajte o príspevok na opatrovanie. Ten slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. Poskytuje sa za stanovených podmienok osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

Konanie o príspevku: Sa začína na základe písomnej žiadosti na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu. Ak je podkladom na rozhodnutie o príspevku komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Výška príspevku, ak opatrovanie vykonáva dôchodca: neskúma a nezohľadňuje sa príjem opatrovanej osoby s ŤZP a suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne:
238,37 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
317,03 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Pri peňažnom príspevku na opatrovanie sa zrušilo znižovanie príspevku v prípade hospitalizácie opatrovanej osoby s ŤZP v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti presahujúcej 30 dní, a to bez ohľadu na to, či poberateľ príspevku sprevádza osobu s ŤZP v zdravotníckom zariadení. Táto zmena sa týka tak poberateľov v produktívnom veku, ako aj poberateľov, ktorým je poskytovaný dôchodok.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #príspevok na opatrovanie #doplatky za lieky #diaľničné známky #opatrovateľské služby #príspevky na kompenzáciu