Ako môže penzista získať viac peňazí?

Kedy máte nárok na dávky od štátu - iné ako dôchodok? Aké máte možnosti práce? A ako je to s odvodovou úľavou pre živnostníkov?

10.09.2021 06:00
bankovka, euro, 200 eur Foto:
Ak výška mesačného príjmu penzistu nepresiahne 200 eur, neplatí poistné na dôchodkové poistenie vôbec a ak zarobí viac, platí ho len zo sumy nad 200 eur. Dôchodok mu to nezvýši vôbec alebo len málo.
debata (5)

Pracujúci penzista podporu v nezamestnanosti nedostane. Iné dávky však áno

Ak penzista pracuje, má rovnaký nárok na dávky ako zamestnanec, ktorý nepoberá dôchodok. Odvody dôchodcu sú ale nižšie. Ak je penzista v riadnom pracovnom pomere, teda ak má pravidelný príjem, platí poistné na starobné a nemocenské poistenie, pričom okrem týchto poistení za neho platí zamestnávateľ aj poistné na úrazové a garančné poistenie. Znamená to, že takému pracujúcemu dôchodcovi – po splnení všetkých ostatných zákonných podmienok na dávku – môže vzniknúť nárok na nemocenské a úrazové dávky či garančnú dávku. A následne mu za obdobie dôchodkového poistenia, teda práci po priznaní starobného dôchodku, môže byť zvýšený ich starobný dôchodok.

Na rozdiel od "nedôchodcov“ teda starobný dôchodca v riadnom pracovnom pomere neplatí poistné na invalidné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti. Nemôže mu teda vzniknúť nárok na dávku v nezamestnanosti.

Ak majú pracujúci starobní dôchodcovia nepravidelný príjem alebo pracujú na akúkoľvek formu dohody, platia len poistné na starobné poistenie a zamestnávateľ za nich platí aj poistné na úrazové a garančné poistenie. Majú teda nárok na úrazové dávky a garančnú dávku a obdobie práce (platenia poistného) sa im zaráta aj na dôchodkové účely. Čiže po ukončení práce/dohody im Sociálna poisťovňa navýši dôchodok za dané „odpracované“ obdobie.

dedko, senior, penzista, obil, prekvapenie, údiv, pracujúci penzisti Čítajte viac Čo okrem dôchodku dostávajú penzisti od štátu

V tejto kategórii dohodárov však platí osobitná výnimka – dôchodok sa po ukončení práce nezvýši v prípade, že dôchodca si u zamestnávateľa uplatnil odvodovú výnimku a neplatil poistné na dôchodkové poistenie. Zákon umožňuje starobným dôchodcom pracovať a pri príjme do 200 eur neplatiť poistné. Ak výška ich mesačného príjmu nepresiahne 200 eur, neplatia poistné na dôchodkové poistenie vôbec a ak zarobia viac, platia poistné na dôchodkové poistenie len zo sumy nad 200 eur. Zákon tiež určuje, že ak má dôchodca-dohodár uzatvorených viacero dohôd o vykonaní práce alebo dohôd o pracovnej činnosti, určiť si na neplatenie poistného môže v jednom kalendárnom mesiaci iba jednu z nich.

Ak sú pracujúci dôchodcovia živnostníkmi, platia poistné na starobné poistenie a nemocenské poistenie, čiže toto obdobie práce sa im zhodnocuje na účely dôchodkových aj nemocenských dávok. Ak splnia všetky podmienky na priznanie nemocenskej dávky, môžu ju popri poberaní dôchodku poberať a po ukončení zárobkovej činnosti im bude zvýšený dôchodok o obdobie dôchodkového poistenia po priznaní dôchodku. Ak však ide o SZČO bez povinného poistenia, čiže poistné neplatia, tak im ani nevznikne nárok na žiadne dávky.

manželia, vysvetľovanie, tablet, počítač, pomoc, technická podpora Čítajte aj Kedy si môžete doplatiť pred dôchodkom odvody?

Otázky a odpovede o možnosti práce popri penzii

Dôchodkový vek dovŕšim 24. októbra tohto roku. Budem však naďalej pracovať do 31. decembra a o starobný dôchodok požiadam od 1. januára 2022. Bude mi do rozhodujúceho obdobia zahrnutý aj rok 2021?

Rozhodujúce obdobie na zistenie priemerného osobného mzdového bodu (POMB) sú kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok s výnimkou kalendárnych rokov pred 1. januárom 1984. Keďže podmienky nároku na starobný dôchodok splníte 24. 10. 2021, rozhodujúcim obdobím na zistenie POMB sú kalendárne roky 1984 až 2020 aj v prípade, že o dôchodok požiadate až od 1. 1. 2022. Obdobie dôchodkového poistenia (zamestnanie a ďalšie započítateľné doby) vám bude zhodnotené od ukončenia povinnej školskej dochádzky do 23. 10. 2021. Obdobie od 24. 10. do 31. 12. 2021 sa bude hodnotiť ako obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok bez poberania tohto dôchodku aj s osobným mzdovým bodom za toto obdobie, v ktorom sa zohľadní vymeriavací základ, ktorý ste dosiahli v tomto období.

Dňa 15. júna 2021 som ukončil pracovný pomer a od 16. júna 2021 som poberateľom starobného dôchodku. Od 1. septembra mám možnosť nastúpiť do zamestnania na polovičný pracovný úväzok. Môžem ako poberateľ starobného dôchodku pracovať?

Poberateľ starobného dôchodku môže súčasne pracovať aj poberať tento dôchodok. Ak je povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, po ukončení tohto poistenia môže požiadať o zvýšenie starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na tento dôchodok.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Som poberateľ starobného dôchodku a súčasne pracujem. Ako sa mi zvýši suma starobného dôchodku po ukončení zamestnania?

Ak bol poistenec povinne dôchodkovo poistený po vzniku nároku na starobný dôchodok a poberal tento dôchodok, jeho suma sa odo dňa nasledujúceho po zániku povinného dôchodkového poistenia určí tak, že k sume vyplácaného starobného dôchodku sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia.

Osobný mzdový bod predstavuje podiel osobného vymeriavacieho základu (zárobku) dosiahnutého v období dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok a všeobecného vymeriavacieho základu. Všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR.

Dosiahol som dôchodkový vek, požiadal som o priznanie starobnej penzie, ale naďalej pracujem a budem pracovať. Je potrebné o zvýšenie starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia žiadať?

O zvýšenie starobného dôchodku nie je potrebné žiadať. Sociálna poisťovňa zvýšenie vykoná automaticky. Ak však zanikne dôchodkové poistenie počas roka, je možné o zvýšenie penzie požiadať žiadosťou (listom), v ktorom žiadateľ uvedie identifikačné údaje, o čo žiada a odkedy. Žiadosť podpíšete a zašlete Sociálnej poisťovni.

Ako sa mi zvýši starobný dôchodok, keď mám viac pracovných pomerov?

Pri výpočte sumy zvýšenia starobného dôchodku sa prihliada na všetky poistné pomery pracujúceho dôchodcu. Dosiahnuté osobné mzdové body z jednotlivých poistných pomerov sa sčítajú. Následne sa polovica osobných mzdových bodov vynásobí aktuálnou dôchodkovou hodnotou.

žena, otáznik, otázka Čítajte aj Dôchodkový systém: Ako vplýva na sumu penzie osobný mzdový bod a nezamestnanosť?

Ste pracujúci penzista a živnostník zároveň? Odvodovú úľavu nemáte automaticky

Ak ste penzista a zároveň pracujete ako živnostník alebo iná samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), nemáte možnosť uplatniť si výnimku z platenia poistného pri príjme do 200 eur. Táto odvodová úľava sa zo zákona vzťahuje výlučne na prácu dôchodcov na základe dohôd mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti). Ak popri živnosti pracujete aj na niektorú z týchto dohôd, výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie z jednej dohody s maximálnym príjmom do 200 eur mesačne si uplatniť môžete.

Dôchodca si môže uplatniť výnimku, teda určiť si jednu dohodu, z ktorej nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie, pokiaľ príjem z tejto dohody za mesiac nepresiahne 200 eur. V prípade ak príjem/priemerný mesačný príjem dôchodcu dohodára z určenej dohody za mesiac presiahne 200 eur, poistné na dôchodkové poistenie platí len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur. Zo všetkých ostatných uzatvorených dohôd tento dôchodca dohodár platí poistné na dôchodkové poistenie a je povinne dôchodkovo poistený.

Na dohodu s uplatnenou výnimkou môže pracovať aj poberateľ predčasného starobného dôchodku bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu tejto penzie – môže poberať predčasný dôchodok a zároveň pracovať na dohodu. Iba ak jeho príjem z tejto dohody za rok presiahne 2¤400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasnej penzie. V ďalšom roku mu výplatu dôchodku obnoví a zúčtuje. Na to, aby sa predčasnému penzistovi s uplatnenou výnimkou dôchodok vyplácal, musí byť súčasne splnená podmienka, že nie je dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
žena, kaviareň, SZČO, podnikanie, práca Čítajte aj Aj živnostníci si môžu šetriť na penziu

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #dávky pre dôchodcov #podpora v nezamestnanosti #pracujúci penzisti