Penzisti: Oplatí sa vám priznať dane?

Podaním daňového priznania môžete získať časť alebo aj všetky zaplatené dane späť. Závisí to však od výšky vášho príjmu.

14.09.2021 06:00
senior, hodiny, čakanie, rozmýšľanie Foto:
Ak pracujúci penzista zarobí tento rok maximálne 2 255,72 eura, nemusí na budúci rok podať daňové priznanie za rok 2021.
debata

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať každý daňovník (aj dôchodca), ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2021 presiahnu sumu 2 255,72 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňujú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmov oslobodené.

Výhodnosť podať daňové priznanie

Ak pracujúci penzista zarobí tento rok maximálne 2 255,72 eura, nemusí na budúci rok podať daňové priznanie za rok 2021. Ak mu však zamestnávateľ zrážal z príjmu preddavky na daň, je pre neho výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A, aj keď jeho zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 2 255,72 eura. V podanom daňovom priznaní dôchodcovi vznikne daňový preplatok a daňový úrad mu ho vráti. Ale iba v prípade, že je vyšší ako päť eur.

Nezdaňované príjmy

Dôchodky vyplácané na Slovensku a dávky rovnakého druhu vyplácané z povinného zahraničného poistenia sú od dane z príjmov oslobodené. Medzi takéto dôchodkové dávky patrí napríklad starobný, predčasný, invalidný, vdovský a vdovecký, sirotský či výsluhový dôchodok.

daň, daňové priznanie, finančné riaditeľstvo, daňový úrad Bratislava, ševčenkova Čítajte viac Príklady, ako má penzista vyplniť daňové priznanie

Dôchodca a uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka

Ide o daňovníkov, ktorí sú na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľmi starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia, alebo ak im dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia (k 1. 1. 2021).

Penzista, ak bol poberateľom dôchodku k 1. 1. 2021, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2021 v úhrne nepresiahne sumu 4 511,43 eura. Potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 4 511,43 eura a vyplatenou sumou dôchodku.

Príklad č. 1: Daňovník je k 1. 1. 2021 poberateľom starobného dôchodku v sume 400 eur mesačne. Za rok 2021 suma dôchodku predstavuje 4 800 eur (12 × 400). Daňovníkovi nevzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, pretože úhrn dôchodku presiahol sumu 4 511,43 eura.

Príklad č. 2: Daňovník je k 1. 1. 2021 poberateľom starobného dôchodku v sume 290 eur mesačne. Za rok 2021 suma dôchodku predstavuje 3 480 eur (12 × 290). Daňovníkovi vzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v sume 1 031,43 eura (4 511,43 – 3 480).

Ak sa človek stal poberateľom starobného dôchodku v priebehu roka 2021 (nebol dôchodcom k 1. 1. 2021), vzniká mu nárok na celú nezdaniteľnú časť vo výške 4 511,43 eura, pokiaľ základ dane nepresiahol sumu 19 936,22 eura.

Ak daňovníkovi dôchodcovi vznikne nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, môže ju uplatniť len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane.

Čiastkový základ dane vyčíslený z tzv. pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu) nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane.

dôchodkyňa, počítanie, pracujúci penzisti Čítajte viac Daňové priznanie sa týka aj dôchodcov

Dôchodca a uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa

Ak dôchodca poberal v roku 2021 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 3 738 eur alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 3 738 eur a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti uplatní daňový bonus na dieťa. Suma daňového bonusu u daňovníka, ktorý vyživuje dieťa do šiestich rokov veku, je 46,44 eura mesačne na každé takéto vyživované dieťa. Na dieťa nad šesť rokov do 15 rokov je daňový bonus vo výške 39,47 eura mesačne a na dieťa nad 15 rokov veku je daňový bonus 23,22 eura mesačne.

Do príjmov sa nezahŕňajú tzv. pasívne príjmy napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu.

Zdroj: financnasprava.sk
debata chyba
Viac na túto tému: #daňové priznanie #pracujúci dôchodca