I. pilier: Čo ovplyvňuje výšku budúceho dôchodku?

Podstatou prvého piliera je úzka previazanosť na ekonomickú aktivitu občanov a ich príjem. Prispievať doň musí každý, kto má povinnosť platiť odvody.

20.09.2021 06:00
žena, šetrenie, sporenie, prasiatko, mince Foto:
Dôchodkové poistenie pozostáva zo starobného a invalidného poistenia.
debata

Prejavom výrazného prvku zásluhovosti v tomto systéme je prepojenosť výšky platieb do systému s výškou poskytovaných dávok. Nároky poistenca voči poistnému systému sa odvíjajú od zaplateného poistného, ktoré je hlavným zdrojom financovania systému dôchodkového poistenia.

Dôchodkové poistenie tvoria dva samostatné osobitne financované podsystémy, ktoré spravuje Sociálna poisťovňa:
Starobné poistenie ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia,
invalidné poistenie ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia.

Dôchodkové poistenie je povinné zákonné poistenie a účasť na tomto poistení vzniká oprávneným osobám priamo zo zákona. Zákon o sociálnom poistení však umožňuje aj dobrovoľné dôchodkové poistenie.

Zo systému starobného poistenia sa poskytuje: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok

Zo systému invalidného poistenia sa poskytuje: invalidný dôchodok, vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok.

Ľudia / Ulica / Prechádzka / Mesto / Slnko / Čítajte rozhovor Koľko investovať na dôchodok? Odborník vysvetľuje, prečo majú mladí ľudia veľkú výhodu

Čo ovplyvňuje výšku budúceho dôchodku

1. Dôchodkový vek
nárok na starobný dôchodok je podmienený dovŕšením dôchodkového veku a odpracovaním najmenej 15 rokov.

2. Všeobecný vymeriavací základ
je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej štatistickým úradom za príslušný kalendárny rok, aktuálne je vo výške 13 596 eur.

3. Odpracované roky
započítava sa do nich aj dobrovoľné dôchodkové poistenie, obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, obdobie poberania invalidného dôchodku po 31. decembri 2007 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného dôchodku, obdobie, ktoré bolo získané pred 1. januárom 2004 ako doba zamestnania a náhradná doba.

4. Aktuálna dôchodková hodnota
pri výpočte penzie je jednou z troch dôležitých veličín a používa sa platná v roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Určuje ju rezort práce opatrením. Tento rok je jej suma 13,6361 eura.

skupina, kolegovia, tím, úsmev Čítajte viac Budúci dôchodok: Myslieť naň treba od prvej výplaty

5. Osobný mzdový bod
sa určuje za ten-ktorý rok rozhodujúceho obdobia (od 1. júla 2005 sú rozhodujúcim obdobím roky od 1. januára 1984 do roka, ktorý predchádza roku, v ktorom človek splnil podmienky nároku na dôchodok. Napr. ak splníte podmienky nároku na starobný dôchodok v roku 2016, rozhodujúcim obdobím, z ktorého sa vypočíta priemerný osobný mzdový bod, budú roky 1984 až 2015). Vypočíta sa ako podiel osobného vymeriavacieho základu dosiahnutého poistencom v príslušnom roku a všeobecného vymeriavacieho základu za daný rok.

6. Osobný vymeriavací základ
je úhrn hrubých miezd poistenca za roky, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie alebo z ktorých sa poistné na dôchodkové poistenie považuje za zaplatené.

7. Priemerný osobný mzdový bod
spolu s odpracovanými rokmi a aktuálnou dôchodkovou hodnotou tvorí trojicu základných veličín na výpočet dôchodku. Určí sa ako podiel súčtu osobných mzdových bodov vypočítaných za jednotlivé roky rozhodujúceho obdobia a počtu odpracovaných rokov. Tak sa vlastne určí priemerný osobný mzdový bod za jeden rok. Z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započítava 68 %, k priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1,0 sa pripočíta z rozdielu medzi hodnotou 1,0 a priemerným osobným mzdovým bodom 20 %.

Milan Krajniak Čítajte aj ANKETA odborníkov o Krajniakových zmenách: Zákon v takomto znení? Hrozí hon na sporiteľov ako z 90-tych rokov

Príklady výpočtu

Príklad č. 1: Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok a aj oň požiadal. Zarábal priemernú mzdu, odpracoval 43,6768 roka a aktuálna dôchodková hodnota na rok 2021 je 14,2107 eura.
1,0012 × 43,6­768 × 14,2107 = 621,50 eura mesačne.
Táto suma bude zvýšená o valorizáciu 16,20 eura na 637,70 eura mesačne.

Príklad č. 2: Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok a aj oň požiadal. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 0,5416, odpracoval 43,8028 roka a aktuálna dôchodková hodnota na rok 2021 je 14,2107 eura.
0,5416 × 43,8­028 × 14,2107 = 337,20 eura mesačne.
Táto suma sa následne zvýši o pravidelnú valorizáciu o 9,40 eura na 346,60 eura mesačne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, dh

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #I. pilier #dôchodkový systém #dôchodkové sporenie