II. pilier: Nasporené peniaze sú vaším vlastníctvom

Či ste zamestnaný, živnostník, alebo brigádujete na dohodu, Sociálna poisťovňa vám doň môže posielať časť z vašich povinných odvodov, ktoré sa zmenia na vaše úspory na dôchodok. Konečná nasporená suma však závisí najmä od toho, v akých dôchodkových fondoch si sporíte.

21.09.2021 06:00
dedko, vnuk, objatie, radosť Foto:
Na rozdiel od prvého piliera, úspory z druhého piliera neprepadnú štátu. Po smrti sporiteľa ich môže zdediť jeho rodina.
debata (35)

„Výhody druhého piliera v súčasnosti využíva viac ako 1,6 milióna Slovákov. Ich úspory spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti, skrátene DSS. V tomto roku sa povinné odvody sporiteľov rozdeľujú v pomere 12,75 % na účet Sociálnej poisťovne a 5,25 % na súkromný účet sporiteľa v DSS,“ hovorí František Burda, investičný analytik v spoločnosti FinGO.sk.

Dôležitý je váš vek: Ak máte najviac 47 rokov, teda ak vám ostáva do dôchodku viac ako 15 rokov, mali by ste sporiť v negarantovaných akciových alebo indexových fondoch. Ak vám ostáva do dôchodku menej ako 15 rokov, bude lepšie voliť garantované fondy. Ak vstúpite do II. piliera hneď od prvého zamestnania a začnete si sporiť v negarantovaných fondoch, váš dôchodok z tohto piliera môže byť až 10-násobne vyšší.

Ide o príspevkovo definovaný pilier. To znamená, že výška dôchodkovej dávky bude závisieť od zaplatených príspevkov do II. piliera a ich zhodnotenia. Finančné prostriedky sporiteľov spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS).

Má spolu s prvým pilierom zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a pozostalým v prípade jeho úmrtia.

Marián Búlik, Ide o peniaze Čítajte viac 2. pilier už od prvej výplaty? Kedy doň vstúpiť a prečo?

Aj keď je vstup doň pre osoby mladšie ako 35 rokov dobrovoľný, po vstupe do tohto piliera sa starobné dôchodkové sporenie stáva povinné a spolu s prvým pilierom tvorí základný systém dôchodkového zabezpečenia. Ak vstúpite do II. piliera, povinné odvody na dôchodkové poistenie v celkovej výške 18 % sa rozdelia na dve časti.

Sporiteľ, ktorý sa rozhodne pre sporenie v II. pilieri, tak bude poberať dôchodok z dvoch zdrojov. Prvým bude primerane krátený dôchodok z I. piliera, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa, a druhým bude dôchodok z II. piliera, ktorého výška bude závisieť od zaplatených príspevkov, ako aj ich zhodnotenia a od zvoleného spôsobu poberania dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia.

Starobné dôchodkové sporenie pozostáva z dvoch základných fáz:
Sporiacej, v ktorej sa časť povinných odvodov sporiteľa odvádza na jeho osobný dôchodkový účet spravovaný vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. V tejto fáze starobného dôchodkového sporenia si okrem DSS môže sporiteľ slobodne vyberať aj dôchodkové fondy, v ktorých chce svoje príspevky zhodnocovať. Sporiteľ má v tejto fáze možnosť odvádzať si aj dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.
Výplatnej. V tejto fáze sa sporiteľovi zo zhodnotených príspevkov vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalým sa môže vyplácať pozostalostný dôchodok. Podľa zvolenej formy výplaty dôchodku z II. piliera poberateľovi jeho dôchodok vypláca ním vybraná poisťovňa (doživotný a dočasný dôchodok) alebo DSS (programový výber).

Ľudia / Ulica / Prechádzka / Mesto / Slnko / Čítajte rozhovor Koľko investovať na dôchodok? Odborník vysvetľuje, prečo majú mladí ľudia veľkú výhodu

Prečo si sporiť v II. pilieri?

Radí František Burda, investičný analytik v spoločnosti FinGO.sk

Druhý pilier je výhodný už len preto, že si počas vášho produktívneho života neodkladáte žiadne peniaze navyše, a pritom dosiahnete lepší dôchodok.

Jednoducho si sporíte z vašich povinných odvodov, ktoré musíte odvádzať štátu.

V roku 2021 sa povinné odvody sporiteľov v 2. pilieri rozdeľujú v pomere 12,75 % na účet Sociálnej poisťovne a 5,25 % na súkromný účet sporiteľa v DSS.

Veľkou výhodou je aj to, že nasporená suma v 2. pilieri ostáva vaším súkromným majetkom a zdedia ju vaši blízki. Úspory neprepadnú štátu tak, ako je to v 1. pilieri.

Vstup do 2. piliera je dobrovoľný a môže doň vstúpiť každý, kto nedovŕšil 35 rokov. Či už ide o zamestnanca, živnostníka alebo mamičku na materskej, dôležité je, aby boli evidovaní v Sociálnej poisťovni (alebo boli evidovaní kedykoľvek v minulosti).

Pri vstupe do 2. piliera si môžete vybrať jednu z piatich DSS-iek a zvolíte si fondy, v ktorých budete vaše úspory na dôchodok zhodnocovať.

Akciové fondy prinášajú dlhodobo niekoľkonásobne vyššie zhodnotenie oproti garantovaným fondom, preto sú pre mladých ľudí pri vstupe do 2. piliera vhodnejšie.

Keď sa človek začne približovať k dôchodkovému veku, štát presmeruje časť jeho úspor do garantovaných konzervatívnych fondov, ktoré sú bezpečnejšie.

Na Slovensku pôsobí 5 dôchodkových správcovských spoločností: Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, AXA d.s.s., DSS Poštovej banky d.s.s., NN dôchodková správcovská spoločnosť, VÚB Generali d.s.s.

Výška dôchodkovej dávky z II . piliera závisí od: zaplatenej výšky príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, dĺžky sporenia, veku odchodu do dôchodku, miery zhodnotenia týchto príspevkov a od zvoleného spôsobu poberania dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

Z druhého piliera sa vypláca: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, pozostalostný dôchodok (vdovský, vdovecký, sirotský).

Ivan Švejna Čítajte rozhovor Odborník na dôchodky: Druhý pilier pokazil štát a teraz ľuďom hovorí, že sú negramotní

Formy výplaty dôchodku z druhého piliera: doživotný dôchodok, dočasný dôchodok, programový výber.

Doživotný dôchodok sa vypláca poberateľovi tohto dôchodku do jeho smrti, na základe zmluvy o poistení dôchodku, ktorú sporiteľ uzatvorí so životnou poisťovňou. V tejto zmluve sa môže dohodnúť aj pozostalostné krytie a zvyšovanie dôchodku. Popri doživotnom dôchodku môže sporiteľ, za podmienok ustanovených zákonom o starobnom dôchodkovom sporení, poberať aj dočasný dôchodok a programový výber. O splnení podmienok na vyplácanie dôchodku formou dočasného dôchodku, resp. programového výberu je informovaný prostredníctvom ponukového listu.

Dočasný dôchodok sa vypláca poberateľovi tohto dôchodku počas obdobia dohodnutého v zmluve o poistení dôchodku, ktorú uzatvorí so životnou poisťovňou (5, 7 alebo 10 rokov).

Programový výber sa vypláca sporiteľovi na základe dohody, ktorú uzatvorí s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. V tejto dohode sporiteľ určí mesačnú sumu tohto dôchodku, ktorú chce poberať, alebo dobu jeho vyplácania. Jedinou podmienkou pre poberanie programového výberu (vrátane jednorazového vyplatenia nasporenej sumy príspevkov) je doživotné dôchodkové zabezpečenie minimálne na úrovni referenčnej sumy. Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne (prvý dôchodkový pilier). Tá je podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (II. pilier) programovým výberom. V praxi to znamená, že ak sporiteľovi v II. pilieri budú v roku 2021 vyplácané dôchodky, napr. starobný dôchodok z prvého piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku, či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrnne aspoň 491,70 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v II. pilieri jednorazovo.

mladí ľudia, kolegovia, tím, kamaráti, skupina Čítajte viac Ako si nasporiť na dôchodok

Dedenie vo výplatnej fáze starobného dôchodkového sporenia

Doživotný dôchodok.
Nevyčerpaný doživotný dôchodok. Ak poberateľ doživotného dôchodku zomrie počas prvých 7 rokov jeho poberania, zostatok sumy, ktorá mala byť vyplatená počas týchto 7 rokov, životná poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú si sporiteľ určí v zmluve o poistení dôchodku. Ak takáto osoba nebola určená, nevyplatená suma je predmetom dedenia.

Pozostalostné krytie.
Sporiteľ môže v zmluve o poistení dôchodku dohodnúť aj pozostalostné krytie. V prípade úmrtia poberateľa doživotného dôchodku životná poisťovňa vypláca pozostalej osobe (vdova, vdovec, sirota) pozostalostný dôchodok počas dohodnutej doby, a to jeden alebo dva roky.

Dočasný dôchodok.
Ak poberateľ dočasného dôchodku zomrie skôr, ako mu bude vyplatená celá dohodnutá suma, nevyplatená suma nie je predmetom dedenia.

Programový výber.
Ak poberateľ programového výberu zomrie skôr, ako mu bude vyplatená celá dohodnutá suma, nedočerpaná suma sa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú si sporiteľ určil v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Ak takáto osoba nebola určená, nevyplatená suma je predmetom dedenia.

dôchodok, penzia, 500 eur, bankovka, rúška, penzisti, manželia, prasiatko, sporenie Čítajte viac Dobrovoľné príspevky do II. piliera môžu skončiť. Dôvodom je nízky počet sporiteľov

Dobrovoľné platby aj do druhého piliera

Každý, kto vstúpil do druhého piliera, si môže na svoj dôchodkový účet posielať aj dobrovoľné príspevky. Nasporí si tak vyššiu sumu, ako keby mu sem smerovala len časť jeho dôchodkových odvodov.

Jednotlivé dôchodkové spoločnosti nemajú stanovenú minimálnu alebo maximálnu sumu, ktorú treba na dôchodkové sporenie posielať. Každý, kto si chce sporiť dobrovoľne, môže posielať ľubovoľne vysokú sumu vtedy, keď sa mu to hodí. Netreba sporiť každý mesiac, stačí poslať peniaze raz za rok či niekoľko rokov.

Výhodou dobrovoľného sporenia v druhom pilieri v porovnaní s podielovými fondmi je, že zákon určuje maximálne poplatky, ktoré si dôchodkové spoločnosti môžu od svojich klientov pýtať. Toto investovanie tak vyjde lacnejšie, ako keby sme si sporili v podielovom fonde. Nevýhodou takéhoto sporenia je, že keď pošleme peniaze na dôchodkový účet, môžeme sa k nim dostať až po splnení podmienok na získanie dôchodku.

Kto si chce posielať dobrovoľné príspevky na druhý pilier, musí si to s dôchodkovou spoločnosťou dohodnúť v zmluve alebo môže uzatvoriť dodatok k zmluve.

© Autorské práva vyhradené

35 debata chyba
Viac na túto tému: #II. pilier #dôchodkové sporenie