Invalidita a invalidný dôchodok + otázky a odpovede

Pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave, ktorý trvá spravidla jeden rok a o ktorom možno predpokladať, že bude pokračovať ďalej, môžete na základe odporúčania ošetrujúceho lekára požiadať o invalidný dôchodok.

13.10.2021 08:00
muž, invalid, invalidný vozík, rúra Foto:
Ak je miera poklesu schopnosti pracovať do 40 %, poistencovi invalidný dôchodok nepatrí (zamietne sa).
debata

Kto má naň nárok?

Poistenec, ktorý súčasne splní tieto podmienky:

  • je invalidný (na základe správ z odborných vyšetrení, o invalidite a o percentuálnej miere poklesu schopnosti pracovať rozhoduje posudkový lekár),
  • získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia (v závislosti od jeho veku),
  • ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Za určitých podmienok môže vzniknúť nárok na tzv. invalidný dôchodok z mladosti aj osobe, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom bola nezaopatreným dieťaťom. Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia veku 18 rokov.

doktorka, pacientka, cukrovka, diabetes, glukomer Čítajte viac Invalidný alebo zdravotne postihnutý človek? Jedno nevylučuje druhé

K žiadosti treba predložiť viaceré doklady

K žiadosti je potrebné doložiť tlačivo Prehliadka Zisťovacia – Kontrolná (poskytne ho pobočka Sociálnej poisťovne) vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom. Vhodné je doložiť aj aktuálne odborné lekárske nálezy, ktoré dokumentujú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Žiadateľ pri spisovaní žiadosti preukazuje svoju totožnosť platným preukazom totožnosti.

Na spísanie žiadosti sú potrebné: doklad o ukončenom vzdelaní alebo potvrdenie školy o tom, odkedy – dokedy trvalo štúdium, vojenská knižka alebo doklad od príslušnej vojenskej správy o konaní základnej vojenskej služby a vojenského cvičenia, ak ide o muža, rodné listy detí (u žien), v prípade úmrtia detí aj úmrtné listy, u rozvedených žien rozhodnutie súdu o rozvode, ak bolo dieťa umiestnené do ústavu alebo domova, doklad odkedy – dokedy, potvrdenie o všetkých obdobiach v evidencii nezamestnaných občanov do 31. decembra 2000, potvrdenie o všetkých obdobiach poberania podpory v nezamestnanosti od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003, potvrdenie (hodnoverný doklad) o období zamestnania (poistenia), ktoré doteraz nebolo preukázané, potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. aprílom 1990 v štátoch, s ktorými SR nemá uzatvorenú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení, vyplnené a bankou overené tlačivo Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke, ak poistenec žiada poukazovať dôchodok týmto spôsobom. Pri prvých troch dokladoch stačí, ak ich pri spisovaní žiadosti žiadateľ predloží na nahliadnutie.

muž, rozmýšľanie Čítajte viac Čo treba vedieť o posudzovaní invalidity a kontrolných prehliadkach?

Ako sa určí percentuálna miera poklesu schopnosti pracovať?

Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav trvajúci aspoň jeden rok má v porovnaní so zdravou osobou pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 %. Posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťovne posudzuje zdravotný stav poistenca na základe lekárskych správ a nálezov špecialistov. Hodnotí vždy najzávažnejšie zdravotné postihnutie, tzv. rozhodujúce zdravotné postihnutie, ktorému určí príslušnú percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Každé ďalšie ochorenie môže zvýšiť percento invalidity spolu najviac o 10 %.

Kedy vám ho priznajú a kedy zamietnu?

Ak je miera poklesu schopnosti pracovať do 40 %, poistencovi invalidný dôchodok nepatrí (zamietne sa). Ak je nad 40 %, invalidný dôchodok poistencovi patrí, ak súčasne spĺňa aj podmienku potrebného obdobia dôchodkového poistenia.

Koľko rokov dôchodkového poistenia musíte mať odpracovaných, aby ste dostali invalidný dôchodok?

Počet rokov dôchodkového poistenia závisí od veku, v ktorom poistenec bol uznaný za invalidného.

Čím je starší, tým viac rokov musí mať odpracovaných. Zákon to stanovuje takto:

  • ak má vek do 20 rokov, na priznanie invalidného dôchodku môže mať odpracovaný menej ako jeden rok,
  • nad 20 rokov do 24 rokov – najmenej jeden rok,
  • nad 24 rokov do 28 rokov – najmenej dva roky,
  • nad 28 rokov do 34 rokov – najmenej päť rokov,
  • nad 34 rokov do 40 rokov – najmenej osem rokov,
  • nad 40 rokov do 45 rokov – najmenej desať rokov,
  • nad 45 rokov – najmenej 15 rokov.

Potrebný počet rokov dôchodkového poistenia sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity bez ohľadu na to, aký vek poistenec ku dňu vzniku invalidity dosiahol.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Môže invalidný dôchodca pracovať?

Áno, môže pracovať a zároveň poberať invalidný dôchodok. Zákon o sociálnom poistení ani iný právny predpis nezakazujú súčasné poberanie invalidného dôchodku a výkon zárobkovej činnosti.

Ako postupovať pri nesúhlase s rozhodnutím o invalidnom dôchodku?

Sociálna poisťovňa je povinná o žiadosti o invalidný dôchodok rozhodnúť najneskôr do 60 dní od začatia konania. V mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, čo treba žiadateľovi o dôchodok písomne oznámiť. Ak je miera poklesu schopnosti pracovať menej ako 41 %, ústredie Sociálnej poisťovne žiadosť o invalidný dôchodok zamietne, o čom vydá písomné rozhodnutie.

Žiadateľ má možnosť v lehote do 30 dní od doručenia rozhodnutia podať odvolanie ústrediu alebo pobočke Sociálnej poisťovne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok #príklad #otázky a odpovede #invalidita #invalidný dôchodca