Príprava na penziu: Ako sa do dôchodku započítavajú roky?

Prípravy na penziu môžu trvať aj rok. Ak máte 65 rokov a nárok na dôchodok, môžete kvôli tomu od januára dostať výpoveď. Nenechajte si to na poslednú chvíľu.

26.10.2021 06:00
manželia, seniori, papiere, čítanie, úsmev Foto:
Spísaním žiadosti sa začína konanie o priznaní penzie a dĺžka konania závisí od úplne a presne zisteného skutočného stavu veci.
debata (5)

1) Ako začať?

Mali by ste si v dostatočnom predstihu skontrolovať, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky vaše doby zamestnania a hrubé zárobky (spravidla od roku 1984). Na tento účel slúži Informácia o stave individuálneho účtu poistenca do 31. decembra 2003, ktorá bola zaslaná každému poistencovi, ale aj Informácia o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca od 1. januára 2004, o vyhotovenie ktorej má možnosť poistenec Sociálnu poisťovňu požiadať. Prípadne v pobočke Sociálnej poisťovne môže požiadať o vystavenie grid karty, prostredníctvom ktorej sa cez jej internetovú stránku dostane k údajom o svojom dôchodkovom poistení od 1. januára 2004.

2) Ako spísať žiadosť?

O spísanie žiadosti je potrebné požiadať pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta vášho trvalého pobytu. Ak zo zdravotných dôvodov nie ste schopný podať žiadosť v príslušnej pobočke, môže ju spísať pobočka v mieste vášho prechodného pobytu.

3) Kedy ju spísať?

Vhodné je dohodnúť si termín vopred, ale žiadosť možno spísať najskôr dňom dovŕšenia dôchodkového veku, keď by už mali byť preukázané všetky rozhodujúce skutočnosti.

4) Čo treba k žiadosti?

Platný občiansky preukaz alebo cestovný pas; doklady o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy štúdium trvalo); ľudia spravidla narodení od roku 1963 potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky; vojenskú knižku alebo potvrdenie o trvaní výkonu vojenskej služby; rodné listy detí; potvrdenie o vedení v evidencii nezamestnaných občanov, ak ide o obdobie pred 1. 1. 2001, a o poberaní podpory v nezamestnanosti, ak ide o obdobie po 31. 12. 2000; ak vlastníte doklady preukazujúce dobu zamestnania a výšku hrubých zárobkov, ktoré nie sú uvedené v Informácii o stave individuálneho účtu poistenca do 31. decembra 2003, tak aj tie a ďalšie doklady podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide.

odchod do penzie, úsmev, žlté zuby Čítajte viac Odchádzate do penzie? Vyplatia vám odstupné či odchodné. Alebo oboje?

5) Aký je ďalší postup?

V dohodnutý deň a hodinu sa dostavte do príslušnej pobočky a predložte požadované doklady. Žiadosť o dôchodok na základe hodnoverných dokladov a vyhlásení poistenca spisuje pracovníčka pobočky Sociálnej poisťovne. Svojím podpisom potvrdíte správnosť všetkých údajov v žiadosti. V prípade nejasností vám pracovníčky pobočky v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti odpovedia na otázky týkajúce sa starobného dôchodku.

6) Ako môžete prispieť k urýchleniu vybavenia svojej žiadosti?

Spísaním žiadosti sa začína konanie o priznaní penzie a dĺžka konania závisí od úplne a presne zisteného skutočného stavu veci. Dôležitá je aj spolupráca žiadateľa a zamestnanca pobočky. Ak máte všetky svoje tvrdenia uvedené v žiadosti podložené hodnovernými dokladmi, výrazne prispejete ku skráteniu konania o priznaní penzie. Ak vám niektoré doklady chýbajú a nie je vo vašich silách ich preukázať, zabezpečí ich Sociálna poisťovňa vo vlastnej réžii, čo však môže konanie predĺžiť. O postupe pri zisťovaní chýbajúcich dokladov vás budú priebežne písomne informovať.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
muž, výpoveď, nezamestnaný, pracujúci penzista Čítajte viac Vek ako dôvod na výpoveď? Od januára 2022

Ako sa započítavajú roky do penzie?

Dôchodkový vek dovŕšim 20. decembra tohto roku, ale budem pracovať až do konca roka. O starobný dôchodok požiadam až v januári budúceho roka, teda v roku 2022. Bude sa mi do rozhodujúceho obdobia započítavať aj rok 2021?
Rozhodujúce obdobie na zistenie priemerného osobného mzdového bodu (POMB) sú v zásade kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok, s výnimkou kalendárnych rokov pred 1. 1. 1984. Keďže podmienky nároku na starobný dôchodok splníte 20. decembra tohto roku, rozhodujúcim obdobím na zistenie POMB budú kalendárne roky 1984 až 2020, a to aj napriek tomu, že odpracujete celý rok 2021.

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #doklady #odchod do dôchodku #žiadosť o dôchodok #žiadosť o penziu #odchod do penzie