Máte nízky invalidný dôchodok? Na čo máte nárok

Ak splníte podmienky, máte nárok na viaceré dávky. A nejde len o dávku v hmotnej núdzi, ale aj aktivačný príspevok, príspevok na bývanie a iné.

12.11.2021 08:00
kalkulačka, peniaze, bankovky, euro, počítanie Foto:
Pri posudzovaní hmotnej núdze sa za príjem považuje 75 % z invalidného dôchodku.
debata

Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum ustanovené osobitným predpisom, ak si príjem nemôže zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. Za vlastné pričinenie zabezpečenia príjmu alebo zvýšenia príjmu sa považuje najmä vlastná práca, užívanie vlastného majetku a uplatnenie zákonných nárokov. Zákonnými nárokmi rozumieme najmä výživné, dávku v nezamestnanosti, dôchodkové dávky, opakované štátne sociálne dávky a iné podľa životnej situácie občana. Občan má nárok na pomoc v hmotnej núdzi vtedy, ak jeho príjem nedosahuje sumu nárokov stanovenú v zákone o pomoci v hmotnej núdzi.

Ak je žiadateľom o pomoc v hmotnej núdzi občan poberajúci invalidný dôchodok, sumu nárokov môže tvoriť dávka (výška dávky je závislá od spoločne posudzovaných osôb), príspevok na zdravotnú starostlivosť (výška závisí od počtu spolu posudzovaných osôb), aktivačný príspevok (v prípade ak občan zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb alebo si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia), príspevok na bývanie (v prípade, že občan je vlastníkom alebo nájomcom bytu alebo domu a preukáže, že šesť po sebe nasledujúcich mesiacov hradil náklady spojené s bývaním a uhradil poplatky za tuhý komunálny odpad potvrdením tlačiva) a ochranný príspevok (v prípade ak občan dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, osobne sa stará o ťažko zdravotne postihnutého občana odkázaného na opatrovanie alebo sa zúčastňuje na resocializačnom programe, alebo má nepriaznivý zdravotný stav, pri ktorom je práceneschopný viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní).

Deň úsmevu, ŤZP, invalidita, úsmev Čítajte viac Od novembra sa invalidita posudzuje inak

Výška dávky a príspevkov sa určí ako rozdiel medzi sumou nárokov na dávku a príspevkov ustanovených v zákone o pomoci v hmotnej núdzi a príjmom (potvrdenie o príjme zo zárobkovej činnosti). Pri posudzovaní hmotnej núdze sa za príjem považuje 75 % z invalidného dôchodku. Na základe písomnej žiadosti a dokladov preukazujúcich príjmové, majetkové a rodinné pomery úrad posúdi, na aké príspevky spĺňa žiadateľ nárok a rozhodne o výške dávky a príspevkov.

Konanie o posúdenie hmotnej núdze sa začína podaním písomnej žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi občana na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení pomoci v hmotnej núdzi v mieste trvalého pobytu. Nárok na dávku a príspevky vzniká právoplatným rozhodnutím úradu o ich priznaní. Dávka a príspevky sa priznajú a vyplácajú od začiatku mesiaca, v ktorom si občan podal žiadosť, a vyplácajú sa mesačne pozadu.

Zdroj: upsvar
muž, senior, dôchodca, dôchodok, nuda, smútok, rozmýšľanie Čítajte viac Invalidný dôchodca na penzijné minimum nárok nemá

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #hmotná núdza #invalidný dôchodok #invalidný dôchodca