Otázky a odpovede: Na čo ste zvedaví v súvislosti s rôznymi druhmi penzií

Odpovedáme na 30 otázok od vás, ktoré sa týkajú starobných, predčasných a pozostalostných penziách, aj o stále aktuálnejšej práci popri poberaní penzie.

29.11.2021 08:00
seniori, manželia, domov, tablet, úsmev, zábava Foto:
Ilustračné foto.
debata

O starobných dôchodkoch

1. Narodila som sa 30. augusta 1957 a vychovala som tri deti. Mám nárok na kompenzáciu?

Nie, nárok na kompenzáciu nemáte. Podľa právnych predpisov platných do 31. decembra 2020 bol dôchodkový vek ženy narodenej v roku 1957, ktorá vychovala tri deti, 60 rokov. Tento vek ste dovŕšili 30. augusta 2017. Podľa právnych predpisov platných od 1. januára 2021 je dôchodkový vek ženy narodenej v roku 1957, ktorá vychovala tri deti, rovnako 60 rokov.

2. Môj dôchodok je len 107 eur, zdá sa mi to veľmi málo. Sociálna poisťovňa mi započítala len 26 rokov, pritom mám tri deti…

Suma dôchodku sa vypočíta tak, že sa vynásobí obdobie dôchodkového poistenia priemerným osobným mzdovým bodom a aktuálnou dôchodkovou hodnotou. Obdobie dôchodkového poistenia sa hodnotí po skončení povinnej školskej dochádzky do posledného dňa pred ňom dovŕšenia dôchodkového veku. Poistenci, ktorí sú povinne dôchodkovo poistení väčšiu časť svojho produktívneho obdobia, v súčasnosti získavajú viac ako 40 rokov poistenia. Zárobky sa hodnotia spravidla od roku 1984 do posledného roka pred rokom, v ktorom vznikol nárok na dôchodok. Vo všeobecnosti platí, že čím dlhšie poistenec, resp. zamestnávateľ za poistenca platí poistné a z čím vyšších vymeriavacích základov, tým je suma dôchodku vyššia.

3. Manžel má odpracovaných 41 rokov a bude mať 60 rokov. Ako je to s odchodom do dôchodku po odpracovaní 40 rokov?

Vzhľadom na skutočnosť, že novela zákona o sociálnom poistení, ktorá rieši dôchodok za 40 odpracovaných rokov, ešte nebola schválená a nebola uverejnená v Zbierke zákonov SR a Sociálna poisťovňa sa ešte len bude pripravovať na jej realizáciu v zmysle schváleného a účinného znenia, nie je možné v súčasnosti poskytnúť kvalifikovanú odpoveď v tejto veci.

manželia, párik, úsmev Čítajte viac Príklady: Penzie priznané v roku 2022 budú vyššie ako tie dnešné. Prečo?

4. Narodila som sa 9. januára 1958 a do dôchodku som išla vo veku 60 rokov aj 9 mesiacov. Mám tri deti. Mám nárok na kompenzáciu?

Nie, nemáte. Podľa zákono platných do 31. 12. 2020 bol dôchodkový vek ženy narodenej v roku 1958, ktorá vychovala tri deti, 60 rokov a deväť mesiacov. Tento vek ste dovŕšili 9. októbra 2018. Podľa zákona platného od 1. 1. 2021 je dôchodkový vek ženy narodenej v roku 1958, ktorá vychovala tri deti rovnako 60 rokov a deväť mesiacov.

5. Narodil som sa 13. septembra 1960. Kedy mám nárok na dôchodok, keď mi v roku 2000 zomrela manželka a zanechala mi tri nezaopatrené deti?

Muž má nárok na zohľadnenie výchovy dieťaťa pre určenie dôchodkového veku len vtedy, ak ho nie je možné zohľadniť žene. Muž preukazuje výchovu dieťaťa čestným vyhlásením. Navyše preukazuje aj to, že žena nesplnila alebo nemohla splniť podmienky výchovy dieťaťa.

6. Mám požiadať o minimálny dôchodok?

Nie, o zvýšenie nie je potrebné žiadať. O nároku Sociálna poisťovňa rozhodne bez osobitnej žiadosti a bude pritom vychádzať zo svojich evidovaných údajov a z údajov preukázaných poberateľmi dôchodkov.

7. Počíta sa do odpracovaných rokov na účely dôchodku obdobie poberania opatrovateľského príspevku, keď je jeho poberateľ súčasne uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce?

Osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, môže byť povinne dôchodkovo poistená ako poistenec štátu za predpokladu, že nie je povinne dôchodkovo poistená, nebol jej priznaný predčasný ani invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek. Skutočnosť, či je osoba, ktorej sa poskytuje príspevok na opatrovanie, evidovaná na úrade práce, nemá na uvedené vplyv.

8. Môžem požiadať o starobný dôchodok? Narodila som sa 31. augusta 1960 a vychovala som dve deti.

Dôchodkový vek ženy narodenej v roku 1960, ktorá vychovala dve deti, je 62 rokov. Tento vek dovŕšite 31. augusta 2022. O starobný dôchodok môžete požiadať týmto dňom.

9. Bude sa mi do odpracovaných rokov započítavať aj adoptované dieťa, ktoré sme si zobrali z nemocnice po narodení? Mám 57 rokov, dve deti a odpracovaných 35 rokov.

Dieťaťom sa na účely hodnotenia výchovy pre určenie dôchodkového veku rozumie dieťa: vlastné; osvojené; zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Podmienka výchovy dieťaťa je splnená, ak sa v takomto prípade poistenec osobne staral o dieťa do dosiahnutia plnoletosti najmenej desať rokov.

10. Narodila som sa 18. marca 1961, mám odpracovaných 42 rokov, dve deti a 16 rokov si platím druhý pilier. Kedy mám nárok na dôchodok?

Dôchodkový vek ženy narodenej v roku 1961, ktorá vychovala dve deti, je 62 rokov a dva mesiace. Nárok na starobný dôchodok vám vznikne 18. mája 2023. Suma starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľom v II. pilieri, sa za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení zníži o pomernú sumu starobného dôchodku patriacu za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

manželia, seniori, príroda, pohyb, šport, radosť Čítajte viac Strop odchodu do penzie skončí. Ako sa bude predlžovať vek odchodu do dôchodku?

11. Počíta sa do odpracovaných rokov pri odchode do dôchodku aj škola?

Do „odpracovaných rokov“ sa počíta aj doba štúdia po skončení povinnej školskej dochádzky na učňovskej, strednej a vysokej škole. Doba štúdia sa hodnotí do 31. decembra 2003 a predkladá sa učňovským listom, maturitným vysvedčením, vysokoškolským diplomom alebo potvrdením školy, odkedy dokedy štúdium trvalo. Doba štúdia získaná po 31. decembri 2003 sa hodnotí len vtedy, ak bol poistenec dobrovoľne dôchodkovo poistený alebo si za toto obdobie poistenie doplatil.

ruky, peniaze, bankovky Čítajte viac Minimálny dôchodok: Vďaka nemu neprepadnú penzisti do hmotnej núdze

12. Narodila som sa 10. júna 1961. Kedy by som mohla požiadať o starobný dôchodok, prípadne akú sumu minimálnej penzie by som dostala?

Neuvádzate, koľko detí ste vychovali, a preto nie je možné určiť váš dôchodkový vek, od ktorého môžete požiadať o starobný dôchodok. Pre výpočet dôchodkového veku môžete využiť kalkulačku na výpočet dôchodkového veku. Nájdete ju na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk. Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny má poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, ak: získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia; výška dôchodkov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #starobný dôchodok #otázky a odpovede #práca popri dôchodku #práca popri penzii #pozostalostné dôchodky