Pokračovanie článku: Chystáte sa do penzie? Čo je inak

Žiadosť: Krok za krokom

  • v dostatočnom predstihu by ste si mali skontrolovať, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky vaše doby zamestnania a hrubé zárobky (spravidla od roku 1984). Na tento účel slúži Informácia o stave individuálneho účtu poistenca do 31. decembra 2003, ktorá bola zaslaná každému poistencovi, ale aj Informácia o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca od 1. januára 2004, o vyhotovenie ktorej má možnosť poistenec Sociálnu poisťovňu požiadať. Prípadne v pobočke Sociálnej poisťovne môže požiadať o vystavenie grid karty, prostredníctvom ktorej sa cez jej internetovú stránku dostane k údajom o svojom dôchodkovom poistení od 1. januára 2004
  • o spísanie žiadosti je potrebné požiadať pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta vášho trvalého pobytu. Ak zo zdravotných dôvodov nie ste schopný podať žiadosť v príslušnej pobočke, môže ju spísať pobočka v mieste vášho prechodného pobytu. Vhodné je dohodnúť si vopred termín spísania žiadosti, ale možno ju spísať najskôr dňom dovŕšenia dôchodkového veku, keď by už mali byť preukázané všetky rozhodujúce skutočnosti.
  • k žiadosti budete potrebovať platný občiansky preukaz alebo cestovný pas; doklady o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy štúdium trvalo); ľudia spravidla narodení od roku 1963 potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky; vojenskú knižku alebo potvrdenie o trvaní výkonu vojenskej služby; rodné listy detí; potvrdenie o vedení v evidencii nezamestnaných občanov, ak ide o obdobie pred 1. 1. 2001, a o poberaní podpory v nezamestnanosti, ak ide o obdobie po 31. 12. 2000; ak vlastníte doklady preukazujúce dobu zamestnania a výšku hrubých zárobkov, ktoré nie sú uvedené v Informácii o stave individuálneho účtu poistenca do 31. decembra 2003, tak aj tie a ďalšie doklady podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide
  • v dohodnutý deň a hodinu sa dostavte do príslušnej pobočky a predložte požadované doklady. Žiadosť o dôchodok na základe hodnoverných dokladov a vyhlásení poistenca spisuje pracovníčka pobočky Sociálnej poisťovne. Svojím podpisom potvrdíte správnosť všetkých údajov v žiadosti. V prípade nejasností vám pracovníčky pobočky v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti odpovedia na otázky týkajúce sa starobného dôchodku.
  • spísaním žiadosti sa začína konanie o priznaní penzie a dĺžka konania závisí od úplne a presne zisteného skutočného stavu veci. Dôležitá je aj spolupráca žiadateľa a zamestnanca pobočky. Ak máte všetky svoje tvrdenia uvedené v žiadosti podložené hodnovernými dokladmi, výrazne prispejete ku skráteniu konania o priznaní penzie. Ak vám niektoré doklady chýbajú a nie je vo vašich silách ich preukázať, zabezpečí ich Sociálna poisťovňa vo vlastnej réžii, čo však ale môže konanie predĺžiť. O postupe pri zisťovaní chýbajúcich dokladov vás budú priebežne písomne informovať.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #doklady #dôchodky #penzie #suma penzie #vybavovanie dôchodku