Minimálny dôchodok? Čím viac odrobíte, tým viac dostanete

Účelom minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie minimálneho dôchodku nie je potrebné žiadať, o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa. Penzisti ho prvý raz dostali v roku 2015.

31.01.2022 06:00
senior, dôchodca Foto:
Podmienkou zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok.
debata (9)

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak

 • získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia,
 • výška dôchodkov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Od 1. mája 2021 má nárok na zvýšenie starobného dôchodku na sumu minimálneho poberateľ starobného dôchodku zvýšeného na sumu penzijného minima, len ak

 1. uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia alebo 2. dohodu o vyplácaní starobného alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom a nemá na dôchodkovom účte evidované dôchodkové jednotky tvorené z povinných príspevkov, ktoré nie sú predmetom dohody o vyplácaní starobného alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom, alebo
 2. mu bola jednorazovo vyplatená suma, keďže nedosiahol najnižšiu mesačnú sumu doživotného dôchodku.

Kvalifikovaným obdobím dôchodkového poistenia je

 • obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia),
 • od 1. januára 1993 (započítajú sa len dni získané v roku, za ktorý patrí osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, teda ročný príjem bol najmenej 24,1 % priemernej mzdy). Bez ohľadu na hodnotu osobného mzdového bodu je kvalifikovaným obdobím aj obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine (započíta sa celé obdobie, ak je potvrdené príslušnou inštitúciou), v roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok po 31. decembri 2003 alebo bol priznaný dôchodok pred 1. januárom 2004, od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Cudzinou sa rozumie iný členský štát Európskej únie, štáty Európskeho združenia voľného obchodu (Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežactvo a Švajčiarska konfederácia) a štát, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Počet rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa určí ako súčet všetkých dní dôchodkového poistenia získaných v niektorom z vyššie uvedených období a takto zistený celkový počet dní sa prepočíta na roky tak, že sa počet dní vydelí 365 dňami.

Do celkového dôchodkového príjmu sa zahŕňajú

 • starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
 • vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok,
 • výsluhový dôchodok,
 • invalidný výsluhový dôchodok,
 • vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok,
 • čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,
 • vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera,
 • dôchodok z cudziny, ak je obdobný niektorému z vyššie uvedených dôchodkov,
 • starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok z II. piliera.

© Autorské práva vyhradené

9 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #minimálny dôchodok #penzijné minimum