Preukaz osoby s hendikepom či parkovací preukaz. Aké výhody ponúka?

Preukaz ŤZP môže dostať človek, ktorému bolo vydané rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo rozhodnutie o preukaze.

06.05.2022 08:00
hendikepovaný auto Foto:
Ilustračné foto.
debata

Pri rozhodovaní o preukaze (bez navrhovania kompenzácií) sa žiadosti doložené lekárskym nálezom podávajú na oddelení posudkových činností úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska. Podkladom na rozhodnutie je lekársky posudok.

  • Slúži na uplatnenie zliav a výhod (napríklad v doprave, kultúre, v oblasti miestnych daní). Výšku zliav a výhody určujú dotknuté rezorty alebo konkrétni poskytovatelia služieb.
  • Úrad práce vyhotoví preukaz, ak z právoplatného rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo z právoplatného rozhodnutia o preukaze fyzickej osoby s ŤZP vyplýva, že ide o fyzickú osobu s ŤZP. Preukaz osoby s ŤZP so sprievodcom sa vyhotoví osobe s ŤZP, ak je odkázaná na sprievodcu – pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredím.
muž, invalid, invalidný vozík, rúra Čítajte viac Invalidný dôchodok nedostanete automaticky. Koľko peňazí vám dajú a kedy vám žiadosť zamietnu?

Parkovací preukaz

Výhody plynúce z držiteľstva parkovacieho preukazu sú ustanovené zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Vodič vozidla s parkovacím preukazom: môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP, nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia, môže, ak je to nevyhnutné, vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zóny; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky; týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta.

Parkovací preukaz sa umiestňuje v prednej časti vozidla tak, aby bola jeho predná časť jasne viditeľná na účely kontroly.

Ako ho získať: úrad práce ho vyhotoví osobe s ŤZP, ak z právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze vyplýva, že je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa komplexného posudku, ktorý bol podkladom na právoplatné rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.

Ak osobe s ŤZP nebol v konaní o peňažnom príspevku na kompenzáciu vydaný komplexný posudok, resp. nevyplýva z neho odkázanosť osoby s ŤZP na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, avšak má záujem o parkovací preukaz, je potrebné písomne požiadať príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny. O parkovací preukaz môže oprávnená osoba požiadať aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Zdroj: employment.gov.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ŤZP #hendikep #invalidita #preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím