Rodičovský bonus: Deti prispejú na penzie rodičov. Kto tak ale urobiť nebude môcť?

Pracujúce deti budú môcť zlepšiť penziu svojich rodičov.

09.05.2022 06:00
dôchodca, dôchodok Foto:
Ilustračné foto.
debata (38)
 • Navrhuje sa, aby nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu vznikol v príslušnom roku (nárok vzniká vždy od 1. januára) vlastnému rodičovi dieťaťa (aj osvojiteľovi) a poistencovi, ktorému bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ktorý je poberateľ starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu, vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, ak dieťa bolo dva roky pred príslušným rokom dôchodkovo poistené. Podmienka dôchodkového poistenia sa považuje za splnenú aj v prípade, ak bolo dieťa poistené iba jeden deň.
 • Nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu má v zmysle navrhovanej právnej úpravy vzniknúť vlastnému rodičovi dieťaťa (vrátane osvojiteľa) automaticky a náhradnému rodičovi dieťaťa, ktorý toto dieťa vychoval, len na základe súhlasného vyhlásenia dieťaťa v zákonom stanovenej lehote. Zároveň sa navrhuje, aby vlastné dieťa mohlo v rovnakej lehote vyhlásiť, že nárok na rodičovský dôchodok rodičovi nemá vzniknúť. V takom prípade je zachovaná možnosť dieťaťa v ktoromkoľvek nasledujúcom roku vyhlásiť súhlas so vznikom nároku na rodičovský dôchodok. Automatický vznik nároku u vlastných detí a osvojiteľov sa navrhuje vzhľadom na veľký okruh dotknutých osôb, resp. z dôvodu zabezpečenia administratívnej vykonateľnosti.
dôchodca Čítajte viac 13. dôchodok: Koľko peňazí dostanete, ak poberáte viac penzií?
 • Navrhuje sa, aby v prípade existencie nároku na rodičovský dôchodok mohlo dieťa vyhlásiť, že nárok na rodičovský dôchodok má vlastnému rodičovi/osobe, ktorá ho vychovala, zaniknúť. Navrhuje sa, aby na základe takéhoto vyhlásenia nárok na rodičovský dôchodok zanikol najskôr po piatich rokoch od jeho posledného vzniku, teda ak dieťa najneskôr do 31. októbra piateho roku od posledného vzniku nároku na rodičovský dôchodok vyhlási, že nárok na rodičovský dôchodok má zaniknúť, nárok zanikne od prvého dňa šiesteho roku (sledovaný rok) od posledného vzniku nároku na rodičovský dôchodok.
 • Ak dieťa uvedené vyhlásenie vykoná po tomto termíne, resp. v termíne do 31. októbra ďalšieho roku, účinky jeho vyhlásenia (zánik nároku na rodičovský dôchodok) sa posunú o jeden rok.
 • Súčasne sa navrhuje, aby každý nasledujúci rok mohlo dieťa vyjadriť súhlas s opätovným vznikom nároku na rodičovský dôchodok v nasledujúcom ro­ku.
penzia, dôchodok, predčasný, kalkulačka, faktúra, odvody Čítajte viac Môžete poberať súčasne predčasný dôchodok a dávku v nezamestnanosti?
 • Navrhuje sa, aby v prípade zániku dôchodkového poistenia dieťaťa nárok na výplatu rodičovského dôchodku zanikol od 1. januára roka, v ktorom sa posudzuje splnenie podmienok nároku na výplatu rodičovského dôchodku. Nárok na rodičovský dôchodok však nezaniká. Nárok na výplatu rodičovského dôchodku opätovne vznikne od 1. januára príslušného roka, ak dieťa poberateľa rodičovského dôchodku bolo dôchodkovo poistené v roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku. V prípade, ak poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku vznikne nárok na výplatu viacerých rodičovských dôchodkov, navrhuje sa vyplácať len jeden rodičovský dôchodok v úhrnnej sume rodičovských dôchodkov.
 • Navrhuje sa, aby vyššie uvedené vyhlásenia mohlo dieťa urobiť iba vo vzťahu k rodičovskému dôchodku, na ktorý nárok vznikol z titulu platenia poistného na starobné poistenie jeho osobou. Navrhuje sa, aby sa vyššie uvedené vyhlásenie doručovalo Sociálnej poisťovni.
práca, fabrika, šičky, košele, dôchodok Čítajte viac Predčasná penzia alebo podpora? Podpora môže ušetriť percentá, o ktoré bude váš dôchodok vyšší
 • Suma rodičovského dôchodku v príslušnom kalendárnom roku sa navrhuje určovať ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na starobné poistenie, pričom sa navrhuje, aby suma rodičovského dôchodku nemohla byť vyššia ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Zároveň sa navrhuje, aby úhrn súm rodičovských dôchodkov viacerých poberateľov starobného dôchodku v príslušnom roku určených z úhrnu vymeriavacích základov jedného dieťaťa bol najviac 3 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa (maximálne 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu za rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku).
 • Zvýšenie výdavkov Sociálnej poisťovne sa predpokladá v roku 2023 na úrovni približne 252,6 milióna eur, v roku 2024 na úrovni približne 274,0 milióna eur a v roku 2025 na úrovni 295,8 milióna eur. Je predpoklad, že na penzie svojich rodičov bude prispievať v roku 2023 viac ako milión poistencov.
 • Priemerné mesačné zvýšenie dôchodku formou rodičovského dôchodku sa odhaduje v roku 2023 na úrovni 25,40 eura, v roku 2024 na úrovni 27,30 eura a v roku 2025 na úrovni 29,30 eura.
 • Rodičovský bonus by malo podľa odhadov dostávať v roku 2023 približne 828-tisíc penzistov, v roku 2024 asi 836-tisíc dôchodcov a v roku 2025 zhruba 842,5 tisíca osôb.

© Autorské práva vyhradené

38 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodková reforma #zmeny v penziách