Invalidný dôchodok: Ako začať? Pripraviť si lekárske správy a podať žiadosť

Ak je váš zdravotný stav dlhodobo nepriaznivý a možno o ňom predpokladať, že bude pokračovať ďalej, môže poistenec na základe odporúčania ošetrujúceho lekára požiadať o invalidný dôchodok v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa trvalého pobytu.

02.08.2022 10:00
Ľudia / invalid / Foto:
debata
  • K žiadosti o dôchodok treba predložiť viaceré doklady: platný občiansky preukaz, tlačivo Prehliadka zisťovania – vyplnená a potvrdená ošetrujúcim lekárom, doklad o ukončení vzdelania alebo doklad o tom, odkedy – dokedy trvalo štúdium, vojenská knižka alebo doklad o dobe výkonu vojenskej služby vydaný príslušnou vojenskou správou, doklady pre zohľadnenie starostlivosti rodiča o dieťa a u ženy aj zohľadnenie počtu vychovaných detí (napr. rodné listy detí), rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu, potvrdenia príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, hodnoverný doklad preukazujúci dobu zamestnania, ktorá nebola uvedená v zaslanej informácii o stave individuálneho účtu a potvrdenia zamestnávateľov o dobe zamestnania pred 1. 5. 1990 v štátoch, s ktorými Slovensko nemá uzavretú zmluvu o sociálnom zabezpečení, potvrdenia zamestnávateľa o období poberania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti za obdobie 52 týždňov pred dátumom spísania žiadosti, prípadne doklad o vyplatenej sume dávok v hmotnej núdzi a príspevku k nej, ak sa žiada priznať invalidný dôchodok spätne aj za obdobie, v ktorom sa tieto dávky vyplácali, prípadne potvrdenie o výške vykonaných zrážok, ak bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkou zo mzdy.
vozíčkar, hendikep, invalid Čítajte viac Invalidita či hendikep? Jedno však nevylučuje druhé
  • Okrem toho musí poistenec priložiť odborné lekárske nálezy od ošetrujúceho lekára, resp. lekárske správy od špecialistov a potvrdenie o poberaní a zastavení výplaty nemocenských dávok a ukončení ročného podporného obdobia. O presnom postupe a termíne spísania žiadosti o dôchodok i posúdenia zdravotného stavu je vhodné informovať sa vopred v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Spísanie žiadosti o dôchodok a posúdenie zdravotného stavu posudkovým lekárom sa uskutoční spravidla v ten istý deň.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok