Krajniak mení druhý pilier. Budeme mať dvojnásobné dôchodky?

Peniaze z druhého piliera si už naraz nevyberiete, štát uprednostnil dlhodobé vyplácanie penzií. Zavádza aj predvolenú investičnú stratégiu či jednoduchšiu zmenu správcovskej spoločnosti. Zmeny schválila vláda v novele zákona o starobnom dôchodkovom sporení z dielne ministerstva práce.

25.08.2022 06:00
krajniak milan Foto: ,
Milan Krajniak
debata (64)

Návrh zákona zvyšuje efektívnosť dôchodkového sporenia z pohľadu celkovej nasporenej sumy, a teda aj budúceho dôchodku sporiteľa. Rezort práce zmenou sľubuje v budúcnosti vyššie dôchodky z druhého piliera.

Ak zákon odhlasujú poslanci, platiť začne od januára budúceho roka. Okrem iného prinesie zlepšenie alokácie úspor sporiteľov v II. pilieri vďaka predvolenej investičnej stratégii. V porovnaní so sporením výlučne v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch toto opatrenie zvýši nasporenú sumu po 40 rokoch sporenia najmenej o 50 %.

Sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii bude po novom automaticky každý nový alebo už existujúci sporiteľ narodený po roku 1968. „Podľa údajov dôchodkových správcovských spoločností do tejto skupiny patrí približne 1,1 milióna sporiteľov s celkovou nasporenou sumou približne 5,6 mld. eur," uviedol rezort práce. Objem úspor v druhom pilieri je aktuálne vyše 12 miliárd eur, počet sporiteľov viac ako 1,7 milióna.

Podľa pôvodného návrhu ministerstva práce sa malo do negarantovaných fondov presúvať len asi 567-tisíc sporiteľov s úsporami asi 3,3 miliardy eur. Malo ísť len o pasívnych sporiteľov vo veku do 54 rokov, ktorí od roku 2013 neurobili žiadny aktívny úkon a ich penzijné úspory sú uložené v dlhopisových fondoch. „Ak od akcie návratka s týmito peniazmi nič nespravili, budeme ich zákonom presúvať. Časť ich majetku v závislosti od veku pôjde do rizikových investícií,“ uviedla pri predstavení zmien Jana Polakovičová Kolesárová, riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia ministerstva. Dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) im zašle do konca januára informáciu o presune. Následne budú mať sporitelia čas na rozmyslenie. Ak nebudú nesúhlasiť, peniaze sa im presunú automaticky.

Noví sporitelia zase dostanú od štátu predvolenú investičnú stratégiu. Tá spočíva v tom, že mladí ľudia si začnú sporiť v rizikových fondoch. Časom budú ich peniaze presúvané do konzervatívnejších fondov. Dlhodobé sporenie v dlhopisových fondoch, ako to má väčšina sporiteľov nastavené dnes, označuje expert na dôchodky z tímu plánu obnovy Ján Šebo za rizikové. „V súčasnosti si na Slovensku 60 percent ľudí už deväť rokov sporí v nebezpečných produktoch. A my im hovoríme, že sú garantované. No garantované sú iba v tom, že budú mať nízku nasporenú sumu,“ dodal.

Video
Ide o peniaze: Zdvojnásobí reforma II. piliera dôchodky? Potenciál na to má, tvrdí Ján Šebo. Odvysielané 11. 5. 2022.

Ďalším opatrením výrazne zvyšujúcim dôchodok z II. piliera je zmena vo výške a štruktúre odplát, ktorá najmä v dôsledku vypustenia odplaty za zhodnotenie zvýši nasporenú sumu sporiteľa najmenej o 10 % v porovnaní s dnešným systémom odplát. „Navrhnutá zmena odplát rieši aj najväčší problém súčasnej poplatkovej štruktúry v II. pilieri, a to účtovanie odplaty za zhodnotenie aj v pasívnych fondoch, čo je zo strany väčšiny odbornej verejnosti neakceptovateľné,“ uvádza rezort práce.

Novela ruší jednorazový výber z druhého piliera. Experti rezortu práce to zdôvodnili zodpovednosťou: takto zaistia, aby penzisti celý balík úspor neminuli okamžite, ale rozumne si ho rozložili. Cieľom všetkých zmien je, aby súčasní aj budúci sporitelia investovali peniaze v rizikovejších fondoch, a tak na dôchodku poberali vyššiu penziu.

„Takmer dve tretiny ľudí si v súčasnosti dajú vyplatiť úspory z II. piliera jednorazovo, čo zvyšuje riziko nízkeho príjmu v prípade dlhovekosti. Úprava výplatnej fázy zamedzí jednorazovým výberom dôchodkových úspor. Predĺženie starobného dôchodkového sporenia až do začatia poberania doživotného starobného dôchodku bude mať pozitívny vplyv na hodnotu úspor. Keďže majetok sporiteľa bude počas obdobia vyplácania programového výberu naďalej investovaný, zvýši sa objem majetku na zakúpenie doživotného starobného dôchodku,“ vysvetľuje zmenu rezort práce.

Objem úspor, ktoré sporitelia použili v roku 2021 na jednorazový programový výber, dosiahol približne 44,3 mil. eur a na doživotný dôchodok išlo len približne 5,6 mil. eur. Iba zanedbateľný objem úspor sa pritom vypláca v pravidelných splátkach na dlhšom horizonte – starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z malej nasporenej sumy vo forme programového výberu," píše sa v dôvodovej správe.

Minister práce Milan Krajniak však nenavrhol povinný vstup sporiteľov do druhého piliera, ktorý odporúčajú aj viacerí experti na dôchodky.

Najdôležitejšie zmeny v druhom pilieri

1. Jednorazový výber sa končí

Jednorazový výber celej nasporenej sumy v druhom pilieri po odchode do starobnej penzie bude po novom obmedzený. Dnes si približne 64 % sporiteľov poberá celý dôchodok alebo aspoň jeho časť v jednej splátke. Objem úspor, ktoré sporitelia použili v roku 2021 na jednorazový výber, dosiahol približne 44,3 mil. eur a na doživotný dôchodok išlo len asi 5,6 mil. eur. Iba zanedbateľný objem úspor sa pritom vypláca v pravidelných splátkach v dlhšom horizonte. Zachovanie súčasných podmienok vyplácania dávok, ktoré umožňuje minúť peniaze v krátkom čase po dosiahnutí dôchodkového veku, zvyšuje riziko chudoby v starobe. Po dovŕšení penzijného veku dôchodcovská správcovská spoločnosť (DSS) vyčísli sporiteľovi, koľko si v II. pilieri našetril. Výslednú sumu rozdelí na polovicu. Prvú mu bude postupne vyplácať pravidelným mesačným programovým výberom počas desiatich rokov. Druhá polovica našetreného balíka sa počas týchto rokov ďalej zhodnocuje vo fondoch DSS. Ak sa toho sporiteľ dožije, po uplynutí prvej dekády poberania dôchodku dostane od DSS na výber dve možnosti, čo so svojimi zvyšnými odloženými peniazmi. Prvou možnosťou je, že všetky peniaze použije na zakúpenie životnej poistky v poisťovni, ktorá mu za to bude vyplácať doživotnú rentu na neobmedzenú dobu. Ak ale čo i len po prvých pár mesiacoch od začatia poberania poistky sporiteľ umrie, peniaze ostávajú poisťovni a nededia sa.

2. Dedenie po novom

V súčasnosti má sporiteľ možnosť poberať doživotný dôchodok s garanciou vyplatených 84 mesačných súm doživotného dôchodku (v prípade úmrtia sporiteľa počas týchto 7 rokov aj jeho pozostalým). Novela umožní pozostalým po sporiteľoch dediť celý nevyčerpaný zostatok nasporenej sumy v období poberania starobného alebo predčasného starobného dôchodku formou programového výberu.

3. Peniaze vám štát presunie do investičných fondov

Štát po novom určí súčasným aj novým sporiteľom do 54 rokov, ako si majú v druhom pilieri sporiť. Vládou schválená predvolená investičná stratégia bude fungovať tak, že súčasní sporitelia do 54 rokov, aj noví sporitelia budú mať úspory iba v akciovom indexovom fonde. Až neskôr sa im postupne presunú do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. Správne zvolená investičná stratégia založená na postupnom presune majetku z akciových do dlhopisových investícií dokáže zvýšiť nasporenú sumu, resp. dôchodok sporiteľa po 40 rokoch sporenia priemerne o 50 % v porovnaní s alternatívnou investičnou stratégiou založenou výlučne na dlhopisových investíciách.

4. Zmena odplát v II. pilieri

Správcovia dôchodkových fondov podľa navrhovanej právnej úpravy nebudú mať nárok na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde. DSS rovnako stratia nárok na odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu vo výške 1 % zo sumy príspevkov pripísaných na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa. DSS bude mať, naopak, nárok na vyššiu odplatu za správu dôchodkového fondu na úrovni 0,4 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Efektívnejším nastavením poplatkovej štruktúry spojenej so zrušením odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde a odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu a nárastom odplaty za správu dôchodkového fondu je možné zvýšiť očakávanú nasporenú sumu sporiteľa priemerne o 10 %.

5. Jednoduchšia zmena DSS

Ak budete chcieť zmeniť správcovskú spoločnosť, po novom už nebudete musieť navštíviť Sociálnu poisťovňu a pýtať si akceptačný list. Medzi rokmi 2005 až 2021 zmenilo dôchodkovú správcovskú spoločnosť priemerne ročne 26 000 sporiteľov. Po odstránení administratívnej a finančnej prekážky možno očakávať zvýšený počet prestupov, ktorý by mal byť ale obmedzený zrušením možnosti vyplácať províziu finančnému sprostredkovateľovi za získanie klienta od inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Zdroj: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

64 debata chyba
Viac na túto tému: #vláda #zákon #dôchodok #zmeny #II. pilier