Seniori, strážte si výdavky. Dôchodok je príjem, môže vám naň siahnuť exekútor

Dôchodcovia, ale aj ľudia pred penziou, by si mali strážiť výdavky, aby sa nedostali do nepriaznivej finančnej situácie, keď ich jediným príjmom bude znížený starobný dôchodok.

22.09.2022 10:00
Penzista, dôchodcovia, senior, dôchodok, druhý... Foto:
Z hľadiska príjmu sú dôchodcovia najzraniteľnejšou skupinou občanov. Ak im exekútor z dôchodku zoberie časť peňazí, často musia žiť z nízkej sumy, ktorá je len životným minimom.
debata

Kedy Sociálna poisťovňa začne vykonávať zrážky z dôchodku?

Sociálna poisťovňa je povinná začať vykonávať zrážky z dôchodku po doručení uznesenia o nariadení exekúcie alebo príkazu na začatie exekúcie. O výkone exekučných zrážok sama nerozhoduje, len plní povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona ako platiteľovi dôchodku. Sumy zrazené z dôchodku musí poukázať oprávnenému alebo súdnemu exekútorovi.

Zrážky vykonáva nielen do výšky pohľadávky, ale aj do výšky jej príslušenstva a náhrady trov exekučného konania. Poberateľovi dôchodku zašle písomné oznámenie aj s dátumom, od ktorého dostane dôchodok prvýkrát vyplatený v nižšej sume. Sociálna poisťovňa informuje povinného o sume zrážky a vždy, keď sa jej výška zmení.

Ktoré pohľadávky sú prednostnými pohľadávkami?

Prednostnými pohľadávkami sú pohľadávky výživného, pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví, pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi, pohľadávky daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie voči osobám, ktoré sú povinné platiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie, pohľadávky na preplatkoch na náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávkach sociálneho poistenia, dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia, prídavku na dieťa, pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti, pohľadávky úhrady za sociálne služby.

Dôchodci, penzia, dôchodky Čítajte aj Penzia a odchodné, zápočet rokov do penzie. A prečo sa posledný rok neráta? 30 otázok a odpovedí

Ako dlho sa z dôchodku vykonávajú exekučné zrážky?

Sociálna poisťovňa môže prestať vykonávať zrážky z dôchodku iba vtedy, keď orgán, ktorý nariadil zrážky, oznámi, že pohľadávka spolu s príslušenstvom bola uhradená alebo exekúcia bola zastavená z iného dôvodu.

Ako sa vypočíta zrážka z dôchodku?

Suma zrážky z dôchodku sa určí tak, že z penzie sa odpočíta tzv. základná suma a zvyšok dôchodku sa zaokrúhli nadol na sumu deliteľnú tromi vyjadrenú v eurocentoch a rozdelí sa na tri časti (tretiny). Prvá tretina je určená na uspokojenie všetkých pohľadávok.

Druhá tretina je určená na uspokojovanie prednostných pohľadávok. Tretia tretina sa pripočíta k základnej sume, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť. Na úhradu pohľadávky možno použiť jednu alebo dve tretiny. Ak ide o pohľadávku neprednostnú, zrážka sa vykoná v rozsahu prvej tretiny. Ak ide o pohľadávku prednostnú, zrážka sa vykoná v rozsahu prvých dvoch tretín.

Čo je základná suma?

Je to suma, ktorá sa nesmie poberateľovi dôchodku zraziť a musí sa mu vyplatiť. Nariadením vlády nastala od januára tohto roka zmena základnej sumy, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku a k zmene sumy nad ktorú sa z dôchodku zrazí zvyšok sumy neobmedzene. Poberateľovi dôchodku sa nesmie z mesačnej sumy dôchodku, ak sa vymáha neprednostná pohľadávka zraziť základná suma, ktorou je 140 % sumy životného minima, teda od 1. júla – 328,18 eura mesačne. Zvýšenie základnej sumy na každú ďalšiu vyživovanú osobu je 50 % zo 140 % sumy životného minima, to znamená 164,09 eura mesačne po zaokrúhlení na eurocent nadol.

Poberateľovi dôchodku sa nesmie z mesačnej sumy dôchodku, ak sa vymáha prednostná pohľadávka, okrem prednostnej pohľadávky výživného na maloleté dieťa zraziť od 1. júla – 234,42 eura mesačne. Na každú ďalšiu vyživovanú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, 50 % zo 100 % sumy životného minima: od 1. júla 117,21 eura mesačne.

šťastný dôchodca Čítajte aj Predčasný penzista a práca? Áno, ale len do istej sumy. Do akej? Tu sú príklady

Poberateľovi penzie sa nesmie z mesačnej sumy dôchodku, ak sa vymáha prednostná pohľadávka výživného na maloleté dieťa zraziť od 1. júla 70 % zo 60 % sumy životného minima, t. j. 98,45 eura mesačne. Na každú ďalšiu vyživovanú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné – 82,04 eura mesačne.

Príklad: Invalidný dôchodok sa vypláca v sume 505,10 eura mesačne. Povinný vyživuje manželku. Základná suma, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť, je 492,27 eura (328,18 + 164,09). Po odpočítaní základnej sumy od sumy dôchodku a zaokrúhlení na sumu deliteľnú tromi sa na tretiny rozdelí suma 12,81 eura. Nakoľko sa zrážky vykonávajú na úhradu neprednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 4,27 eura mesačne. Poberateľovi dôchodku sa bude vyplácať 500,83 eura mesačne.

Príklad: Poberateľovi dôchodku sa vypláca starobný dôchodok v sume 273,60 eura mesačne. Penzistovi sa vykonáva zrážka na úhradu pohľadávky výživného na maloleté dieťa. Po odpočítaní sumy 98,45 eura mesačne sa na tretiny rozdelí suma 175,14 eura. Nakoľko sa zrážky vykonávajú na úhradu prednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 116,76 eura mesačne. Penzistovi sa bude vyplácať 156,84 eura mesačne.

Aká je základná suma, ak je poberateľ dôchodku v zariadení sociálnych služieb?

Ak poberateľ dôchodku platí úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, exekúcii nepodlieha suma potrebná na úhradu pobytu v tomto zariadení a suma vreckového v zariadení. Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí poberateľovi dôchodku zostať mesačne z jeho dôchodku najmenej 25 % sumy životného minima (58,60 eura) a v zariadení bez poskytovania stravovania musí poberateľovi dôchodku zostať mesačne z jeho dôchodku najmenej 75 % sumy životného minima (175,81 eura).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #Dôchodcovia #exekúcia dôchodkov