Tridsať rokov práce na penzijné minimum nestačí. Zarobiť musíte aspoň 300 eur + príklady

Účelom minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem tak, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie nie je potrebné žiadať. Nárok na zvýšenie rozhodne Sociálna poisťovňa.

14.11.2022 06:00
Senior, penzista, dôchodca, premýšlanie, dôchodok Foto:
Podmienkou zvýšenia starobnej penzie na minimálnu je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok.
debata (4)

Kto má nárok?

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

 • Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak
 • získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia,
 • výška dôchodkov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku – vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).
 • Od 1. mája 2021 má nárok na zvýšenie starobného dôchodku na sumu minimálneho poberateľ starobného dôchodku zvýšeného na sumu penzijného minima, len ak

a) uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia alebo 2. dohodu o vyplácaní starobného alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom a nemá na dôchodkovom účte evidované dôchodkové jednotky tvorené z povinných príspevkov, ktoré nie sú predmetom dohody o vyplácaní starobného alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom alebo

b) mu bola jednorazovo vyplatená suma, keďže nedosiahol najnižšiu mesačnú sumu doživotného dôchodku.

Senior, dôchodca, penzista, druhý pilier, Čítajte aj Čo ovplyvňuje výšku vášho budúceho dôchodku? Len plat a odpracované roky to nie sú...
 • Kvalifikovaným obdobím dôchodkového poistenia je
 • obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia),
 • od 1. januára 1993 (započítajú sa len dni získané v roku, za ktorý patrí osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, teda ročný príjem bol najmenej 24,1 % priemernej mzdy). Bez ohľadu na hodnotu osobného mzdového bodu je kvalifikovaným obdobím aj obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine (započíta sa celé obdobie, ak je potvrdené príslušnou inštitúciou), v roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok po 31. decembri 2003 alebo bol priznaný dôchodok pred 1. januárom 2004, od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Cudzinou sa rozumie iný členský štát Európskej únie, štáty Európskeho združenia voľného obchodu (Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežactvo a Švajčiarska konfederácia) a štát, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Počet rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa určí ako súčet všetkých dní dôchodkového poistenia získaných v niektorom z vyššie uvedených období a takto zistený celkový počet dní sa prepočíta na roky tak, že sa počet dní vydelí 365 dňami.

Do celkového dôchodkového príjmu sa zahŕňajú
 • starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
 • vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok,
 • výsluhový dôchodok,
 • invalidný výsluhový dôchodok,
 • vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok,
 • čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,
 • vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera,
 • dôchodok z cudziny, ak je obdobný niektorému z vyššie uvedených dôchodkov,
 • starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok z II. piliera.
Suma minimálneho dôchodku
 
Obdobie dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku v rokoch Suma minimálneho dôchodku (v eurách)
30 334,30
31 338,50
32 342,70
33 347,00
34 351,20
35 355,40
36 359,60
37 363,80
38 368,00
39 372,20
40 378,50
41 384,80
42 391,10
43 397,40
44 403,70
45 410,00
46 416,30
47 422,60
48 428,90
49 435,20
50 441,50
usmievajúci sa dôchodci Čítajte aj Čím vyššie odvody, tým vyšší dôchodok + príklady

Namiesto starobného dôchodku penzijné minimum

Podmienkou zvýšenia starobnej penzie na minimálnu je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok. Zvýšenie sa určí ako rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a vyplácaným dôchodkom, respektíve celkovým dôchodkovým príjmom poberateľa dôchodku:

Zvýšenie dôchodku = suma minimálneho dôchodku – celkový dôchodkový príjem

Príklad č. 1: Poistenec dosiahne tento rok dôchodkový vek. Požiada o penziu a Sociálna poisťovňa mu za 44 odpracovaných rokov prizná dôchodok v sume 350 eur a súčasne posúdi jeho možný nárok na zvýšenie priznaného dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Má síce odpracovaných 44 rokov, ale kvalifikovaných rokov, ktoré sú potrebné pre priznanie minimálnej penzie má len 40. Jeho starobný dôchodok tak zvýši na sumu minimálneho dôchodku, ktorý náleží za 40 kvalifikovaných rokov, teda na 378,50 eura mesačne.

Príklad č. 2: Poistenke priznala Sociálna poisťovňa za 38 odpracovaných rokov dôchodok v sume 250,00 eura a zároveň posúdila jej nárok na zvýšenie priznanej penzie na sumu minimálneho dôchodku. Keďže jej odpracované roky sú aj kvalifikovanými rokmi, patrí je za 38 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia minimálny dôchodok 368,00 eura. Starobný dôchodok sa jej teda zvýši na sumu minimálneho dôchodku 368,00 eura mesačne.

Príklad č. 3: Inej poistenke priznala Sociálna poisťovňa za 45 odpracovaných rokov dôchodok v sume 290,00 eura a zároveň posúdila jej nárok na zvýšenie priznanej penzie na minimálny dôchodok. Aj keď má 45 odpracovaných rokov, počet rokov kvalifikovaného dôchodkového poistenia má len 42. Za 42 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia jej patrí minimálny dôchodok 391,10 eura.

Príklady sú len informatívne.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #Dôchodcovia #minimálny dôchodok #penzijné minimum