Veľký prehľad zmien v penziách: Ako sa mení penzijný vek? O akú sumu porastú penzie? Kto môže ísť do dôchodku po 40 rokoch? + príklady

Aký bude dôchodkový vek, valorizácia, kto bude penziu poberať dlhšie? Aké budú predčasné penzie? Čo sa mení v penzijnom systéme na budúci rok? Prinášame vám stručný prehľad tých najdôležitejších.

14.12.2022 15:28
Senior, dôchodca, financie, peniaze Foto:
Ilustračné foto.
debata

I. Zmeny v dôchodkoch a dôchodkovom poistení

1. Valorizácia dôchodkov o 11,8 %

Sociálna poisťovňa od 1. januára 2023 zvýši dôchodky o 11,8 %. O zvýšení dostanú písomné rozhodnutie a penzie vo vyššej sume im budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2023 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2023 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2023.

„Sociálna poisťovňa v roku 2023 zvýši o 11,8 % všetky druhy dôchodkových dávok (starobné, predčasné starobné, invalidné a pozostalostné dôchodky),“ uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Presnú výšku valorizácie si môžu dôchodcovia vypočítať aj prostredníctvom informatívnej webovej kalkulačky, ktorá je zverejnená na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Kalkulačka valorizácie dôchodku od 1. januára 2023.

Video
Elektronický účet poistenca v relácii Ide o peniaze exkluzívne predstavuje generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko.

2. Minimálne dôchodky a valorizácia

Pri valorizácii minimálnych dôchodkov sa nič nemení. Pre tento druh penzie totiž platí osobitný mechanizmus. Zvyšuje sa suma starobného, nie minimálneho dôchodku.

„Ak suma dôchodku bude aj po valorizácii nižšia ako minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa ďalej zvýši sumu dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Keďže sa suma minimálneho dôchodku od 1. januára 2023 nemení, dôchodca bude naďalej dostávať dôchodok v nezmenenej sume (teda minimálny dôchodok, ktorý je pre neho po valorizácii dôchodku finančne výhodnejší). Ak bude suma dôchodku po valorizácii vyššia ako suma minimálneho dôchodku, nárok na minimálny dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa bude dôchodcovi vyplácať jeho dôchodok v novej, vyššej sume. Ten bude totiž pre neho výhodnejší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok,“ priblížil Kontúr.

Príklad: Dôchodca k 31. decembru 2022 poberal minimálny dôchodok v sume 334,30 eura, pričom suma jeho starobného dôchodku k tomuto dátumu bola 333,30 eura. Od 1. januára 2023 sa mu zvýšil – valorizoval – jeho starobný dôchodok o 39,40 eura na sumu 372,70 eura. Táto suma je vyššia ako suma minimálneho dôchodku, preto mu Sociálna poisťovňa od 1. januára 2023 bude vyplácať starobný dôchodok v sume 372,70 eura.

3. Rodičovský dôchodok

„Sociálna poisťovňa ho prizná penzistovi, ktorý je rodičom alebo osvojiteľom poistenca bez toho, aby bolo potrebné podať akúkoľvek žiadosť alebo vyhlásenie. Rodičovský dôchodok dieťaťu nezvyšuje jeho odvody do Sociálnej poisťovne a ani nezníži jeho budúci dôchodok,“ vysvetlil Martin Kontúr.

Dieťa dôchodcu, ktorý však chce prispievať „náhradným“ rodičom* alebo si želá vylúčiť priznanie rodičovského dôchodku svojim rodičom, musí svoj úmysel oznámiť Sociálnej poisťovni. Urobí tak prostredníctvom formulára Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok. Následne ho doručí Sociálnej poisťovni do 28. februára 2023:

1. osobne v pobočke Sociálnej poisťovne, kde totožnosť a údaje klienta na vyhlásení overí zamestnanec Sociálnej poisťovne – klient vyhlásenie vyplní na webe Sociálnej poisťovne, vytlačí ho, podpíše a s prípadnými prílohami (rozsudok súdu o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov*) následne odovzdá v pobočke Sociálnej poisťovne, kde ho zamestnanec klientskeho centra overí (autentifikuje) prostredníctvom občianskeho preukazu,

2. prostredníctvom pošty, pričom podpis klienta na vyhlásení overuje notár, resp. matrika – klient formulár vyplní na webe Sociálnej poisťovne, vytlačí ho, podpíše a s prípadnými prílohami (rozsudok súdu o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov*) pošle poštou na adresu: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava 1; vyhlásenie musí byť overené notárom/matrikou,

3. ako všeobecné podanie cez portál slovensko.sk (autentifikácia cez eID) – klient vyhlásenie nájde a vyplní na portáli, následne si ho uloží a spolu s prílohami odošle Sociálnej poisťovni cez portál slovensko.sk (prílohy k podaniu klient prikladá len v prípade, ak chce poukázať rodičovský dôchodok osobe, ktorej bol zverený do starostlivosti – v tom prípade ide o kópiu rozhodnutia súdu s doložkou právoplatnosti o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov*). *osoby, ktorej bolo dieťa zverené na základe rozhodnutia príslušného orgánu – čiže do náhradnej osobnej starostlivosti

Ak dieťa nevyhlásilo, že nárok na rodičovský dôchodok nemá rodičovi vzniknúť, Sociálna poisťovňa rozhodne o vzniku nároku na tento dôchodok automaticky a sumu rodičovského dôchodku za rok 2023 následne vyplatí jednorazovo. V ďalších rokoch bude rodičovský dôchodok súčasťou pravidelnej mesačnej výplaty penzie.

Suma rodičovského dôchodku pre jedného rodiča je 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za rok, ktorý dva roky predchádza roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na starobné poistenie.

Ďalšie informácie o novom inštitúte rodičovského dôchodku, podmienkach jeho nároku, postupoch a najčastejších otázkach sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Rodičovský dôchodok – tlačová správa

4. Predčasné dôchodky: Zmena sumy, pri ktorej vzniká nárok na predčasný dôchodok a novinka – penzia po 40-tich odpracovaných ro­koch

„Od 1. novembra 2022 vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok iba vtedy, ak je jeho suma vyššia ako 1,6–násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu, čo je 375,10 eura mesačne (do 31. októbra 2022 to bolo 281,40 eura mesačne),“ vraví Kontúr.

Podmienky nároku na predčasný dôchodok, ak nárok naň vznikol pred 1. novembrom 2022, sa posudzujú podľa zákona o sociálnom poistení v znení účinnom do 31. októbra 2022.

Od 1. januára 2023 sú podmienky nároku na predčasnú penziu alternatívne v závislosti od toho, či poistenec odpracoval najmenej 40 rokov. Zákon vymedzuje, ktoré obdobie sa považuje za odpracovaný rok, pričom taxatívne vylučuje niektoré obdobia (doby štúdia, doby nezamestnanosti, doby politického alebo odborného školenia a doby dodatočného doplatenia poistného na dôchodkové poistenie za dobu štúdia a dobu evidencie uchádzača o zamestnanie).

Ak poistenec odpracoval 40 rokov, nebude sa na neho vzťahovať podmienka chýbajúcich najviac dvoch rokov do dovŕšenia dôchodkového veku. To znamená, že ak bude žiadať o priznanie predčasnej penzie viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, bude na posúdenie nároku na dôchodok potrebné posúdiť, koľko odpracovaných rokov získal. Ak najmenej 40 odpracovaných rokov, nárok na tento druh penzie mu vznikne, ak jeho suma bude vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima (375,10 eura mesačne).

Suma predčasného dôchodku, ak poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov (bez ohľadu na to, koľko mu chýba do dovŕšenia dôchodkového veku), bude znížená o 0,3 % za každých začatých 30 dní poberania predčasného starobného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku.

Ak bol predčasný dôchodok priznaný pred 1. januárom 2023 a poistenec získal do dovŕšenia dôchodkového veku najmenej 40 odpracovaných rokov, Sociálna poisťovňa určí sumu predčasného starobného dôchodku od 1. januára 2023 s novým percentuálnych znížením o 0,3 % , a to najneskôr do 31. decembra 2026.

5. Zmena aktuálnej dôchodkovej hodnoty

Kým v súčasnosti aktuálna dôchodková hodnota (ADH) pravidelne k 1. januáru stúpala o rast priemernej mzdy, po novom pôjde o rast len o 95 percent priemernej mzdy. Od 1. januára 2023 sa na účely určenia indexu úpravy aktuálnej dôchodkovej hodnoty od 1. januára kalendárneho roka použije len 95 % z medziročnej zmeny priemernej mesačnej mzdy v treťom štvrťroku. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2023 je 16,4764 eura.

6. Naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života – prvýkrát pre poistencov narodených v r. 1967

Dôchodkový vek sa v roku 2023 nemení, zostáva 64 rokov a až do ročníka narodenia poistenca 1966 sa uplatňuje podľa tabuľky uvedenej na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Sociálna poisťovňa (socpoist.sk)

Zároveň platí, že dôchodkový vek sa poistencovi znižuje o 6 mesiacov za každé vychované dieťa (najviac za tri deti, teda najviac o 18 mesiacov.)

Zmena nastane v roku 2024. Od ročníka narodenia poistenca v r. 1967 sa opätovne zvyšovanie dôchodkového veku naviaže na strednú dĺžku života. Právna úprava týkajúca sa zníženia dôchodkového veku o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov, ostáva zachovaná. Dôchodkový vek ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na päť rokov dopredu. Prvýkrát sa tak stane v roku 2024 a ustanoví sa dôchodkový vek poistencov narodených v roku 1967.

7. Vdovské a vdovecké dôchodky bude poisťovňa vyplácať dlhšie

Vdove alebo vdovcovi, ktorí vychovali jedno dieťa, sa od 1. januára zníži veková hranica opätovného vzniku nároku na výplatu na pozostalostný dôchodok z doterajšieho dovŕšenia dôchodkového veku na vek 57 rokov. Zároveň sa od roku 2023 predĺži poberanie vdovského a vdoveckého dôchodku. Poistenci, ktorí splnia zákonné podmienky, budú dávku poberať o rok dlhšie ako doteraz – namiesto jedného roka ju pozostalá manželka alebo manžel budú zo Sociálnej poisťovne poberať dva roky.

Pozostalej manželke alebo manželovi, ktorým bola výplata vdovského alebo vdoveckého dôchodku zastavená po uplynutí jedného roka od smrti zomretého manžela alebo manželky a ešte neuplynulo obdobie dvoch rokov, Sociálna poisťovňa od 1. januára 2023 za zostávajúce obdobie uvoľní výplatu pozostalostného dôchodku. Dôchodcovia nemusia o uvoľnenie osobitne žiadať.

Sociálna poisťovňa tiež uvoľní výplatu pozostalostného dôchodku vdove alebo vdovcovi, ktorí dovŕšili vek 57 rokov a vychovali jedno dieťa, ak výplata ich dôchodku bola zastavená z dôvodu nesplnenia inej zákonnej podmienky nároku na výplatu dôchodku.

Ostatné zákonné podmienky nároku na tieto dôchodky a ich výplatu sa nemenia.

8. Česko-slovenské dôchodky (zohľadnenie českej doby poistenia)

Od 1. januára 2023 bude Sociálna poisťovňa zohľadňovať „tzv. českú” dobu poistenia, ktorú poistenec získal pred 1. januárom 1993 a jej vplyv na slovenský dôchodok. Ide o odstránenie diskriminácie slovenských občanov, ktorí v čase rozdelenia spoločného štátu pracovali pre české firmy.

Na Slovensku platia skoršie termíny odchodu do dôchodku než v Čechách. Ak takýto žiadateľ odchádzal do penzie, musel následne čakať mesiace až roky, kým získal nárok na dôchodok z Českej republiky. Po odstránení tejto diskriminácie žiadateľovi, ktorému za „tzv. českú” dobu poistenia nárok na starobný alebo invalidný dôchodok podľa zákonov Českej republiky nevznikol, dobu poistenia získanú pred 1. januárom 1993 na dôchodok zohľadní Sociálna poisťovňa. Následne, keď žiadateľovi vznikne nárok na dôchodok v Českej republike, preberie českú časť vyplácania dôchodku Česká republika a Sociálna poisťovňa bude vyplácať už len slovenskú časť dôchodku.

9. Poistencami štátu na dôchodkové poistenie sa stanú členovia cirkví, reholí a charitatívnych spoločenstiev

Na prechodné obdobie (rok 2023) sa novelou zákona o sociálnom poistení rozšíri rozsah poistencov štátu na dôchodkové poistenie o členov cirkví, reholí, charitatívnych spoločenstiev vykonávajúcich pracovnú činnosť bez práva na príjem. Takto sa rozšíri kategória osôb, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát. V roku 2023 tak bude v Sociálnej poisťovni povinne dôchodkovo poistená aj fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá je členom cirkevného, rehoľného alebo charitatívneho spoločenstva, vykonáva pre spoločenstvo pracovnú činnosť bez práva na príjem a podala prihlášku na dôchodkové poistenie. Takáto osoba musí spĺňať aj ďalšie zákonné podmienky: nemôže byť dôchodkovo poistená z iného zákonom stanoveného dôvodu, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek.

II. Zmeny v II. pilieri

10. Zmrazenie sadzby príspevkov

Aktuálne platná sadzba, ktorú sporiteľ odvádza zo svojich odvodov do svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, vo výške 5,50 % zostáva zachovaná aj v rokoch 2023 a 2024.

Sadzba príspevkov do II. piliera sa pôvodne mala postupne zvyšovať: od roku 2023 na 5,75 % a v roku 2024 na 6 % hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby. Na základe novely príslušného zákona sa však sadzba do II. piliera zvýši na 5,75 % až od roku 2025 a bude platná aj v roku 2026. Na 6 % sa táto sadzba zvýši až od roku 2027.

Primerane tomu sa upravilo aj znižovanie sumy starobného dôchodku z I. piliera. V praxi to znamená, že sporiteľom, ktorí budú odvádzať menej peňazí do II. piliera, bude po odchode do penzie priznaný vyšší dôchodok z I. piliera.

11. Koniec akceptačných listov pri prestupe v II. pilieri

Od 1. januára 2023 zaniká povinnosť požiadať Sociálnu poisťovňu o vydanie akceptačného listu tým sporiteľom, ktorí majú záujem v rámci II. piliera prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Jeho predloženie pri uzatvorení prestupovej zmluvy bolo doteraz podmienkou na akceptáciu tohto prestupu. Od roku 2023 táto administratívna podmienka odpadne a sporiteľ bude môcť prestúpiť do inej správcovskej spoločnosti len na základe prestupovej zmluvy. Obmedzenie však bude spočívať v možnej frekvencii týchto prestupov: prestup bude možný najskôr rok od uzatvorenia prvej zmluvy a následne pol roka od posledného prestupu.

12. Možnosti výplaty dôchodku z II. piliera v hotovosti od 1. januára 2023 a jeho zdanenie od 1. januára 2024

Sociálna poisťovňa už stanovila referenčnú sumu pre výplatu dôchodku z II. dôchodkového piliera na rok 2023. Jej výška bude 521,30 eura. Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne, teda z I. dôchodkového piliera. Táto suma je zároveň podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (z II. dôchodkového piliera) programovým výberom.

Programový výber sa uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ s príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou určí mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov. Jedinou podmienkou programového výberu pritom je, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, musí byť vyšší ako referenčná suma.

V praxi to znamená, že ak sporiteľovi v II. pilieri budú v roku 2023 vyplácané dôchodky, napríklad starobný z I. piliera, invalidný, pozostalostný vrátane výsluhového dôchodku, či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrne prevyšujúcej sumu 521,30 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy jednorazovo.

Od 1. januára 2024 dôjde k úprave výplatnej fázy II. piliera, pričom možnosť jednorazového výberu príspevkov zostane zachovaná. Toto jednorazové vyplatenie príspevkov však bude od 1. januára 2024 podliehať daňovej povinnosti. Na žiadosti o starobný dôchodok z II. piliera podané do 31. decembra 2023 sa bude na spôsob vyplácania dôchodkov z II. piliera vzťahovať právny režim účinný do 31. decembra 2023, vrátane možnosti vyplatenia nasporených príspevkov bez nutnosti ich zdanenia.

III. Zmeny v nemocenskom, úrazovom a garančnom poistení

13. Nové maximálne výšky nemocenských dávok

Po splnení podmienok budú poistenci dostávať vyššie maximálne sumy štyroch druhov nemocenských dávok: nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné.

Ak poistenec ochorie, maximálna výška jeho nemocenského na deň bude 43,79507000 eura. Pri 30-dňovom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí nemocenské maximálne vo výške 1 313, 90 eura a pri 31-dňovom mesiaci to bude 1 357,70 eura.

Maximálne denné materské bude 59,72055000 eura. Znamená to, že materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 1 791,70 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo vo 1 851,40 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).

Podobne vzrastie aj maximálna výška dávky tehotenské. Budúce mamičky dostanú najviac 358,40 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci), resp. 370,30 eura mesačne (pri 31 dňovom mesiaci).

Dávka ošetrovné (nie pandemické ošetrovné), ktorú Sociálna poisťovňa podľa zákona vypláca najviac za 14 dní, dosiahne maximálne 613,20 eura. Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré môže poistenec dostávať najviac 90 dní, bude jeho maximálna výška 1 313,90 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci), resp. 1 357,70 eura mesačne (pri 31 mesiaci).

14. Otcovské (od 1. novembra 2022)

Sociálna poisťovňa už od 1. novembra 2022 poskytuje svojim poistencom nový typ dávky materské, tzv. „otcovské“ a môžu o ňu žiadať aj v roku 2023. Dávka je určená pre oteckov a po splnení zákonných podmienok ju môžu poberať najviac 14 kalendárnych dní v období šiestich týždňov po narodení dieťaťa. V prípade, ak je dieťa alebo matka s dieťaťom v tomto období hospitalizované, toto obdobie sa predlžuje o obdobie hospitalizácie.

Po dvojtýždňovom poberaní dávky „otcovské“ môžu otcovia tak ako doteraz (po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu) poberať aj dávku materské. Na jej čerpanie pre to isté dieťa im zostane v zásade 26 týždňov (pri starostlivosti o jedno narodené dieťa) a uplatniť si ju môžu do troch rokov veku dieťaťa. Dávka materské sa tak pre otcov rozdeľuje na dve časti – obdobie max. 2 týždňov v období 6 týždňov po narodení dieťaťa (tzv. „otcovské“), ktoré môže otec poberať bez ohľadu na to, či matka v tomto období poberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok a ďalších v zásade 26 týždňov pri starostlivosti o jedno dieťa do troch rokov veku dieťaťa. Ak si otec nárok na „otcovské“ neuplatní, môže po splnení zákonných podmienok čerpať dávku materské na celé obdobie 28 týždňov tak ako doteraz (resp. 31 týždňov ak ide o osamelého otca alebo 37 týždňov, ak sa stará o dve alebo viac narodených detí), najskôr však šesť týždňov od pôrodu, ak už matka nepoberá na to isté dieťa materské a nepoberá ani rodičovský príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Otcovi dieťaťa, ktorý si uplatní nárok na materské najskôr po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu, vznikne nárok na materské bez ohľadu na skutočnosť, či v predchádzajúcom období mal nárok na „otcovské“. Nová žiadosť k dávke otcovské/materské má názov Žiadosť iného poistenca o materské, tlačivo je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Žiadosť tak klient vybaví aj bez kontaktovania pobočky. Ak nemá možnosť si ju vytlačiť, poskytne mu ju ktorákoľvek pobočka Sociálnej poisťovne. Časť A tejto žiadosti vypĺňa iba otec, ktorý žiada o tzv. otcovské. Časť B žiadosti vypĺňajú všetci iní poistenci (aj otcovia), ktorí žiadajú o štandardné materské.

Ak je poistenec zamestnancom a chce si uplatniť nárok na tzv. otcovské, tlačivo Žiadosť iného poistenca o materské je potrebné najskôr predložiť zamestnávateľovi na potvrdenie. Vyplnenú a podpísanú žiadosť následne doručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva jeho nemocenské poistenie. Ak ide o zamestnanca, tak príslušnou je v zásade pobočka podľa sídla zamestnávateľa. Ak ide o zamestnanca v ochrannej lehote (teda spravidla do 7 sedem dní po zániku nemocenského poistenia), tak žiadosť predkladá v pobočke podľa sídla posledného zamestnávateľa. Ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu alebo dobrovoľne nemocensky poistenú osobu, tak v pobočke podľa miesta trvalého pobytu.

15. Zvýšenie úrazových dávok o 10,9 %

Od januára vzrastú aj úrazové dávky – úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 10,9 %. O rovnaké percento vzrastú aj ďalšie úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Tieto dávky sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou. Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky tak v roku 2023 bude 66 153,80 eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa v roku 2023 zvyšuje na 66 153,80 eura.

Najvyššia suma náhrady nákladov spojených s liečením bude 33 077,40 eura, náhrady nákladov spojených s pohrebom bude 3 308,80 eura. Na hodnotu 3 308,80 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

16. Maximálne sumy garančnej dávky a dávky v nezamestnanosti sa zmenia až od 1. júla

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti je aktuálne pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1 234,30 eura a pri 30-dňovom mesiaci 1 194,50 eura. Dávku možne poberať najviac šesť mesiacov.

Na garančnú dávku má po splnení zákonných podmienok nárok zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu (pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študenta, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce) a člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopným a neuspokojoval jeho nároky z týchto vzťahov. Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v období od 1. júla 2022 do 30. júna 2023, výška garančnej dávky môže dosiahnuť maximálne 3 633 eur.

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #penzie #vdovské dôchodky