Dôchodky: 15 otázok a odpovedí. Napríklad o tom, prečo sa posledný odpracovaný rok do penzie neráta

O penzijnom veku, rodičovskom dôchodku, predčasnej penzii aj zápočte rokov. A prečo sa posledný rok neráta?

, 27.01.2023 06:00
penzisti, dôchodcovia, seniori, manželský pár Foto:
Do predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch môže ísť človek, ktorého suma predčasného dôchodku bude vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu.
debata (13)

1. O koľko sa mi zvýši penzia, ak si podám žiadosť o penziu o rok neskôr, ako mi prináleží?

Ak sa rozhodnete odísť do dôchodku dňom dovŕšenia dôchodkového veku, na výpočet sumy starobného dôchodku bude použité obdobie dôchodkového poistenia získané po ukončení povinnej školskej dochádzky do posledného dňa pred dovŕšením dôchodkového veku, zárobky dosiahnuté v rozhodujúcom období a aktuálna dôchodková hodnota. Rozhodujúcim obdobím na zistenie priemerného osobného mzdového bodu sú roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok s výnimkou rokov pred 1. januárom 1984. V prípade vzniku nároku na dôchodok v roku 2022 posledný rok rozhodujúceho obdobia je rok 2021.

Ak sa rozhodnete požiadať o starobný dôchodok neskôr, vypočíta sa starobný dôchodok ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku s použitím aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku. K takto vypočítanej sume starobného dôchodku sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Takto určená suma starobného dôchodku sa zvýši o 0,5 % za každých 30 dní dôchodkového poistenia získaných po vzniku nároku na starobný dôchodok bez poberania tohto dôchodku.

veselí dôchodcovia, penzisti, dôchodok, seniori Čítajte aj Rok 2024: Penzie porastú o najvyššiu sumu v histórii. O rekordných 17 percent

2. Vo februári dosiahnem dôchodkový vek a o penziu aj požiadam. Ktoré roky sa mi budú započítavať do odpracovaných rokov? V roku 2022 som mal dobrý príjem.

Rozhodujúcim obdobím na zistenie priemerného osobného mzdového bodu sú roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok s výnimkou rokov pred 1. januárom 1984. V prípade vzniku nároku na dôchodok v roku 2023 posledný rok rozhodujúceho obdobia bude rok 2022.

3. Dôchodkový vek dovŕšim 10. septembra tohto roka. Z akého obdobia bude vypočítaný môj priemerný osobný mzdový bod?

Rozhodujúcim obdobím pre výpočet priemerného osobného mzdového bodu (POMB) sú spravidla kalendárne roky od 1. januára 1984 do posledného roku pred rokom, v ktorom vznikol nárok na dôchodok. Vo vašom prípade sa teda POMB vypočíta z obdobia od 1. januára 1984 do 31. decembra 2022.

premýšľajúci dôchodcovia, seniori, penzia Čítajte aj Dôchodky: Ich komplikované podmienky vyvolávajú množstvo otázok. Na niektoré z nich sme hľadali odpovede

4. Môj dôchodok podlieha exekúcii. Koľko peňazí mi po valorizácii musí ostať?

Ak ide o neprednostnú pohľadávku, základná suma, ktorú penzistovi nie je možné zraziť, je 140 % sumy životného minima na plnoletú osobu, teda 328,18 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej penzista poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 164,09 eura mesačne. Ak ide o prednostnú pohľadávku (okrem výživného na maloleté dieťa), základná suma, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku, je 234,42 eura mesačne, čo je 100 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu. Na každú osobu, ktorej poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 117,21 eura mesačne.

Ak sa vykonáva zrážka na úhradu pohľadávky výživného na maloleté dieťa, je základná suma, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku, 98,45 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 82,04 mesačne. Sociálna poisťovňa v januári zašle všetkým dôchodcom, ktorí majú nariadené vykonávanie zrážok z dôchodkov, písomnú informáciu o vplyve valorizácie na sumu ich exekučnej zrážky, resp. oznámenie o začatí vykonávania exekučných zrážok z dôchodku, ak po zvýšení dôchodku bolo možné začať zrážky z dôchodku vykonávať.

Matka s dcérou (senior) Čítajte aj Rodičovský dôchodok: Dostanú ho od mája aj rodičia policajtov a vojakov?

5. Od čoho závisí suma môjho dôchodku?

Od viacerých faktorov: Od dĺžky získaného obdobia dôchodkového poistenia, výšky vašich hrubých zárobkov, ktoré ste za svoj pracovný život získali (do hrubej mzdy sú zahrnuté aj odvody do Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie), ale tiež od toho, či ste boli sporiteľom v 2. dôchodkovom pilieri a získali ste obdobie účasti na starobnom dôchodkovom poistení a či ste získali aj obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok. Všetky potrebné údaje sa zisťujú vždy v konkrétnom konaní o nároku konkrétneho poistenca na dôchodok.

6. Ako je to s rodičovským dôchodkom? Musím oň požiadať?

Nie. Rodičovský dôchodok biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi poistenca prizná Sociálna poisťovňa automaticky. Výnimkou je situácia, ak si dieťa neželá, aby bol priznaný rodičovský dôchodok jednému alebo obom biologickým rodičom/osvoji­teľom. V týchto prípadoch o tom zašle do 28. februára tohto roka Sociálnej poisťovni vyplnený formulár Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok.

7. Tento rok dosiahnem dôchodkový vek. Bude sa môj vek odchodu do penzie predlžovať?

Nie. Pre ľudí narodených do roku 1966 vrátane platí stále tabuľka, ktorá pevne určuje vek odchodu do penzie, pričom každý poistenec, ktorý vychoval deti, má znížený dôchodkový vek o šesť mesiacov za každé vychované dieťa v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, ktorý sa narodil v tom istom roku. Prvý ročník, ktorému sa začne upravovať dôchodkový vek podľa strednej dĺžky dožitia, je ročník osôb narodených v roku 1967 – pôjde teda o ľudí, ktorí začnú odchádzať do dôchodku až po roku 2030.

8. Som pracujúci dôchodca a chcem ukončiť pracovný pomer a odísť do dôchodku. Aká je výpovedná lehota? Mám právo na odchodné?

Nárok na odchodné vám v zmysle ustanovenia § 76a Zákonníka práce vznikne iba pri prvom skončení pracovného pomeru po tom, čo vám vznikne nárok na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok (ale iba ak pokles schopnosti pracovať je viac ako 70 %). Nárok na vyplatenie odchodného vzniká iba u jedného zamestnávateľa. Odchodné sa vypláca najmenej v sume priemerného mesačného zárobku.

Je potrebné, aby ste požiadali o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení prostredníctvom žiadosti. Suma odchodného môže byť stanovená aj vyššie, ale to záleží na úprave obsiahnutej v kolektívnej zmluve alebo vo vašej pracovnej zmluve. Zo Zákonníka práce nevyplýva žiadne obmedzenie súbehu odchodného a odstupného, a preto vám v prípade splnenia podmienok môže vzniknúť nárok na odchodné aj odstupné zároveň.

Dĺžka výpovednej doby je stanovená v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru. V prípade, ak ste odpracovali u zamestnávateľa menej ako 1 rok, výpovedná doba je jeden mesiac. Ak ste odpracovali najmenej 1 rok, teda jeden a viac rokov, výpovedná doba bude najmenej dva mesiace (dĺžka výpovednej doby závisí od obsahu pracovnej, resp. kolektívnej zmluvy). Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca.

penzia, dôchodok, dôchodca, penzista Čítajte aj Majetok dôchodkových sporiteľov klesol pod tri miliardy. Straty počíta takmer každý

9. Rád by som požiadal o predčasný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch. Čo musím splniť?

Do predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch môže ísť človek, ktorého suma predčasného dôchodku bude vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu, teda 375,07 eura. Táto suma platí do konca júna tohto roka. Do štyridsiatich odpracovaných rokov sa nepočíta doba štúdia a ani obdobie, počas ktorého bol žiadateľ v evidencii nezamestnaných. Čiže do predčasného dôchodku bude môcť odísť človek v 58 rokoch iba v prípade, že pracoval od osemnástich rokov a nebol nikdy nezamestnaný. Navyše, za každý skorší mesiac odchodu do predčasnej penzie po 40 rokoch vám Sociálna poisťovňa odpočíta zo sumy penzie 0,3 percenta.

10. V prípade poberania predčasného dôchodku sa jeho suma kráti. Ak dosiahnem dôchodkový vek, dopočíta sa mi suma penzie a už nebudem poberať krátený dôchodok?

Dovŕšením dôchodkového veku sa predčasný starobný dôchodok stáva starobným dôchodkom. Jeho suma sa neprepočítava a rozhodnutie sa o tejto skutočnosti nevydáva.

11. V októbri 2021 mi bol priznaný predčasný starobný dôchodok. Ak som dovŕšila dôchodkový vek, bude mi opätovne prehodnotený nárok na starobný dôchodok a suma penzie? Mám odpracovaných 41 rokov.

Nie, nebude. Dovŕšením dôchodkového veku sa predčasný starobný dôchodok automaticky stane starobným dôchodkom. Jeho suma sa neprepočítava a o tejto skutočnosti sa nevydáva písomné rozhodnutie.

12. Narodil som sa 10. 4. 1961. Kedy môžem požiadať o predčasný dôchodok?

Dôchodkový vek muža narodeného v roku 1961 je 63 rokov a 2 mesiace. Tento vek dovŕšite 10. júna 2024. O predčasný dôchodok môžete požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, teda už aj teraz. Ku dňu spísania žiadosti o predčasný starobný dôchodok nemôžete byť povinne dôchodkovo poistený. Suma predčasného starobného dôchodku sa znižuje o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na tento dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

13. Manžel mi zomrel, požiadala som o pozostalostný dôchodok. Mám 48 rokov. Ako dlho budem túto dávku dostávať?

Vdova má nárok na výplatu vdovského dôchodku dva roky od smrti manžela. Ak zanikne nárok na výplatu vdovského dôchodku, po čase môže opäť vzniknúť nárok na výplatu vdovského dôchodku, a to vtedy, keď je splnená niektorá z uvedených podmienok: vdova sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, vychovala aspoň tri deti, dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti, dovŕšila vek 57 rokov a vychovala aspoň jedno dieťa, dovŕšila dôchodkový vek.

14. Existujú nejaké obmedzenia na priznanie pozostalostného dôchodku od uzavretia sobáša v prípade úmrtia manžela alebo manželky? Žijeme spolu ako druh a družka desať rokov. Sme dôchodcovia. Plánujeme uzavrieť manželstvo. Musí byť pri nároku na vdovský/vdovecký dôchodok manželstvo uzavreté nejaký čas?

Nárok na vdovský dôchodok má vdova po manželovi, ktorý ku dňu smrti poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok; ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo; ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok alebo; zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Nárok na vdovský dôchodok nemôže vzniknúť rozvedenej žene.

Neskúma sa žitie ani dĺžka žitia manželov v spoločnej domácnosti, ani skutočnosť, či manželstvo plnilo spoločenskú funkciu, alebo nie. Nárok na vdovský dôchodok vzniká dňom smrti manžela, ktorým je deň úmrtia uvedený v úmrtnom liste alebo ktorým je deň uvedený ako deň smrti (resp. deň, ktorý nezvestný neprežil) v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho. Vdova po manželovi, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, má trvalý nárok na výplatu vdovského dôchodku.

Nárok na vdovský dôchodok zaniká dňom uzatvorenia nového manželstva. Ak poberateľke starobného dôchodku vznikne nárok na vdovský dôchodok, vypláca sa vyšší dôchodok v plnej sume a nižší z dôchodkov sa vypláca v sume jednej polovice. Nárok na výplatu vdovského dôchodku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý vdovský dôchodok alebo jeho časť patrili. Uvedené platí rovnako pre vdovecký dôchodok po manželke.

15. Počíta sa do odpracovaných rokov obdobie poberania opatrovateľského príspevku za opatrovanie rodiča, keď je jeho poberateľ súčasne uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce?

Osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, môže byť povinne dôchodkovo poistená ako poistenec štátu (dôchodkové poistenie za ňu platí štát) za predpokladu, že nie je povinne dôchodkovo poistená (napr. ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba), nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek.

Podľa súčasne platných právnych predpisov osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené podmienky je v Sociálnej poisťovni evidovaná ako poistenec štátu automaticky, na základe údajov, ktoré jej poskytne Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Skutočnosť, či je fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, evidovaná na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie, nemá na uvedené vplyv.

13 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #senior #rodičovské dávky #dôchodkové dávky
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy