Prečo mi nezvýšili minimálny dôchodok? Koľko dostanem, ak mám dve práce? Ďalších 15 otázok a odpovedí o dôchodkoch

O minimálnych dôchodkoch a nárokoch na ten invalidný. Aké podmienky musí poistenec splniť aby ho dostal?

01.02.2023 06:00
veselí dôchodcovia, penzisti, dôchodok, seniori Foto:
Poberateľ invalidného dôchodku môže popri poberaní tohto dôchodku pracovať, ak mu to jeho zdravotný stav dovoľuje.
debata (9)

16. Môj starobný dôchodok je vyšší ako 334,30 eura. Mám nárok na minimálny dôchodok?

Výška minimálneho dôchodku 334,30 eura je najnižšia výška minimálneho dôchodku patriaca za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Nie je to však hraničná suma na vznik nároku na minimálny dôchodok. Výška minimálneho dôchodku sa mení v závislosti od počtu získaných rokov obdobia. Či vznikne nárok na minimálny dôchodok sa bude porovnávať vždy s výškou minimálneho dôchodku zodpovedajúcou získaným rokom obdobia. Ak poberateľ dôchodku vo výške 304,50 eura mesačne získal 45 rokov kvalifikovaného obdobia, výška jeho minimálneho dôchodku bude 410,00 eura mesačne.

ruky, euro, mince, chudoba Čítajte aj Vláda chystá veľkú zmenu. Chudobní ľudia dostanú viac peňazí. Koľko?

17. Prečo sa mi nevalorizoval minimálny dôchodok?

Od 1. januára sa vám valorizoval iba dôchodok bez zvýšenia na minimálny dôchodok. Napríklad: Dôchodca k 31. decembru 2022 poberal minimálny dôchodok v sume 334,30 eura, pričom suma jeho starobného dôchodku k tomuto dátumu bola 285,10 eura. Od 1. januára sa mu zvýšil – valorizoval – jeho starobný dôchodok o 33,70 eura, zo sumy 285,10 eura na sumu 318,80 eura. Táto suma je stále nižšia ako suma minimálneho dôchodku. Preto tomuto dôchodcovi aj naďalej patrí minimálny dôchodok vo výške 334,30 eura, ktorý je pre neho aj výhodnejší.

18. V tomto roku dovŕšim dôchodkový vek a požiadam o starobný dôchodok. Následne by som chcel so zamestnávateľom uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti. Budem si môcť uplatniť výnimku z platenia poistného?

Áno. Od 1. júla 2018 má poberateľ starobného, predčasného, invalidného, výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a invalidného výsluhového dôchodku právo určiť si jednu dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej sa nebude považovať za zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak príjem z tejto dohody nepresiahne sumu 200 eur mesačne u dohodára s pravidelným mesačným príjmom alebo nepresiahne priemerne 200 eur mesačne u dohodára s nepravidelným príjmom.

19. Mám 59 rokov, pracoval som už od 15 rokov. Ako 56-ročnému mi priznali invalidný dôchodok. Som penzista s mierou poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, ale moja penzia je len 230,80 eura. Prečo sa na mňa nevzťahuje minimálny dôchodok?

Nárok na minimálny dôchodok má poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok) alebo poberateľ invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Vy ste ale ešte nedovŕšili dôchodkový vek, nemáte teda nárok na minimálny dôchodok. Nárok na minimálny dôchodok bude možné posúdiť až po dovŕšení dôchodkového veku.

Otec a syn, dôchodca Čítajte aj Rodičovský dôchodok: Akú sumu dostanete? Niekto nič a niekto... Pozrite si tabuľku

20. Ovplyvní výšku môjho starobného dôchodku to, že mám viac pracovných pomerov?

Áno, pri výpočte sumy zvýšenia starobného dôchodku Sociálna poisťovňa prihliada na zárobky zo všetkých poistných pomerov pracujúceho dôchodcu. Starobný dôchodok Sociálna poisťovňa zvýši automaticky od 1. januára za odpracované obdobie predchádzajúceho roka. Môže tak urobiť raz ročne aj na žiadosť dôchodcu, ale až keď ukončí všetky poistné/pracovné pomery.

ruky, dávky od štátu, deti, rodina Čítajte aj Dávky od štátu? Čo sa zmenilo...

21. Môžem pracovať na dohodu s odvodovou úľavou a súčasne poberať predčasný dôchodok?

Môžete, ak už predčasný dôchodok poberáte. Od 1. júla 2018 môže pracovať na dohodu s odvodovou úľavou aj poberateľ predčasného dôchodku bez toho, aby mu SP zastavila výplatu predčasnej penzie, ak príjem z tejto dohody nepresiahne za rok 2 400 eur. Môžete teda poberať predčasný dôchodok a zároveň aj pracovať na dohodu. Ak však príjem z takejto dohody za rok presiahne 2 400 eur, SP zastaví výplatu predčasného dôchodku a v ďalšom roku výplatu v januári obnoví a zúčtuje.

Ak by ste však vykonávali činnosť na základe dvoch alebo viacerých dohôd, a len jedna z nich je dohoda s odvodovou úľavou, nárok na výplatu predčasného dôchodku vám zanikne. Pri spisovaní žiadosti o predčasný dôchodok ešte nemôžete pracovať na dohodu s odvodovou úľavou, teda byť dôchodkovo poistený.

veselí dôchodcovia, penzisti, dôchodok, seniori Čítajte aj Rok 2024: Penzie porastú o najvyššiu sumu v histórii. O rekordných 17 percent

22. Od 5. marca 2021 mi bol priznaný predčasný starobný dôchodok, ktorý sa mi nevypláca, pretože som zamestnaná. V septembri tohto roka dovŕšim dôchodkový vek. Môžem od tohto dňa požiadať o priznanie starobného dôchodku, aj keď budem naďalej pracovať?

Áno. Nárok na výplatu dôchodku vzniká aj dovŕšením dôchodkového veku, keďže dovŕšením dôchodkového veku sa predčasný starobný dôchodok stáva starobným dôchodkom. Výplata starobného dôchodku nie je obmedzená v dôsledku súbehu s výkonom zárobkovej činnosti, preto po dovŕšení dôchodkového veku je možné požiadať o jeho uvoľnenie, aj keď nezaniklo povinné dôchodkové poistenie, alebo je možné naďalej pracovať bez poberania starobného dôchodku. O zvýšenie starobného dôchodku je však možné požiadať až po zániku povinného dôchodkového poistenia, teda až keď ukončíte pracovný pomer.

23. Som poberateľkou starobného dôchodku v sume 405,80 eura mesačne. Zomrel mi manžel, ktorému bol vyplácaný starobný dôchodok v sume 450,00 eura mesačne. Bude sa mi vdovský dôchodok vyplácať vo výške 60 % starobného dôchodku manžela?

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku (predčasného alebo invalidného dôchodku) a vdovského dôchodku (vdoveckého dôchodku), ten dôchodok, ktorý je vyšší, sa vypláca v plnej sume a z nižšieho dôchodku sa vypláca jedna polovica.

Vdovský dôchodok, ktorý je 60 % manželovho starobného dôchodku, je 270,00 eura. Pretože je nižší ako starobný dôchodok vyplácaný v sume 405,80 eura, bude sa vdovský dôchodok vyplácať v sume jednej polovice, teda v sume 135,00 eura.

24. Som invalidný dôchodca. Môžem popri poberaní invalidného dôchodku pracovať a po ukončení zamestnania požiadať Sociálnu poisťovňu o zvýšenie invalidného dôchodku za obdobie výkonu zamestnania počas poberania invalidného dôchodku?

Poberateľ invalidného dôchodku môže popri poberaní tohto dôchodku pracovať, ak mu to jeho zdravotný stav dovoľuje. Invalidný dôchodok však nie je možné zvýšiť za obdobie povinného dôchodkového poistenia počas poberania tohto dôchodku.

Dôchodca, dcéra. vecné bremeno Čítajte aj Premýšľate nad odchodom do predčasnej penzie po 40 odpracovaných rokoch či dva roky pred riadnou penziou? Čo musíte splniť? Tu je postup ako na to

25. Mám priznaný invalidný dôchodok, v októbri dovŕšim dôchodkový vek. Môžem požiadať o starobný dôchodok? Čo v prípade, ak bude starobný dôchodok nižší ako invalidný?

Áno, odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku môžete požiadať o starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa určí sumu starobného dôchodku a porovná ju so sumou vyplácaného invalidného dôchodku. Vyplácať vám bude dôchodok, ktorého suma je vyššia. Nárok na nižší dôchodok zanikne. Pri rovnakej sume týchto dôchodkov sa bude vyplácať dôchodok, ktorý si zvolíte.

26. O niekoľko mesiacov dosiahnem dôchodkový vek, mám odpracovaných šestnásť rokov. Porodila a vychovala som päť detí, väčšinu života som sa venovala starostlivosti o ne. Vznikne mi nárok na starobný dôchodok? Ak áno, ako a z čoho sa mi bude počítať?

Áno, podľa toho, čo uvádzate vo svojej otázke, nárok vám vznikne. Základnými podmienkami na priznanie starobného dôchodku je získať najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia a dosiahnuť dôchodkový vek. Obidve podmienky musia byť splnené naraz. Výška vášho dôchodku bude zodpovedať týmto „odpracovaným“ rokom (obdobiu dôchodkového poistenia) a vymeriavacím základom, z ktorého ste odvádzali poistné na dôchodkové poistenie. V zásade platí, že z čím vyšších vymeriavacích základov (hrubých zárobkov) bolo poistné odvedené a čím dlhšie obdobie, tým vyššia je suma dôchodku.

Do „odpracovaných“ rokov sa vám bude počítať aj starostlivosť o deti od ich narodenia do troch rokov ich veku. Ak sa tieto obdobia prelínajú, hodnotia sa iba raz. Ak ste študovali na učňovskej, strednej či vysokej škole, aj toto obdobie po ukončení povinnej školskej dochádzky vám bude pre účely dôchodku zhodnotené.

27. Požiadal som o priznanie predčasného dôchodku. Rozhodnutie som ešte nedostal. Teraz mám ale možnosť nastúpiť do zamestnania. Môžem dôchodok odmietnuť?

Poistenec, ktorý požiadal o predčasný dôchodok, môže vziať svoju žiadosť späť bez udania dôvodu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o priznaní tohto dôchodku, teda kým ešte rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Späťvzatie žiadosti treba zaslať písomne na adresu ústredia SP. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu), musí z nej jasne vyplývať, že ide o späťvzatie žiadosti o dôchodok a musí byť podpísaná žiadateľom.

SP na základe tejto žiadosti vydá písomné rozhodnutie o zastavení konania o dôchodku. Ak už poistencovi bol poukázaný predčasný dôchodok, SP mu zašle písomnú výzvu, aby prevzaté sumy vrátil do 30 dní od doručenia výzvy. Ak poistenec sumy v stanovenej lehote nevráti, SP ich bude vymáhať ako plnenie z právneho dôvodu, ktorý odpadol (bezdôvodné obohatenie).

28. Som invalid s mierou poklesu schopnosti pracovať 50 %. Mám 48 rokov. Odpracoval som 13 rokov a 265 dní. Prečo mi bola zamietnutá žiadosť o invalidný dôchodok?

Nesplnili ste jednu z podmienok nároku na priznanie invalidného dôchodku. Poistenec má naň nárok, ak sa stal invalidný, získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku: do 20 rokov je menej ako jeden rok, nad 20 rokov do 24 rokov je najmenej jeden rok, nad 24 rokov do 28 rokov je najmenej dva roky, nad 28 rokov do 34 rokov je najmenej päť rokov, nad 34 rokov do 40 rokov je najmenej osem rokov, nad 40 rokov do 45 rokov je najmenej 10 rokov, nad 45 rokov je najmenej 15 rokov. Keďže ste nesplnili podmienku potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia (najmenej 15 rokov), nárok na invalidný dôchodok vám nevznikol.

29. Kedy môžem požiadať o dôchodok z II. piliera?

Na starobný dôchodok z II. piliera budete mať nárok od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšite dôchodkový vek. O predčasný starobný dôchodok môžete požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Podmienkou poberania predčasného starobného dôchodku z II. piliera je poberanie predčasného starobného dôchodku z I. piliera alebo v úhrne s predčasným starobným dôchodkom z II. piliera v sume vyššej ako 1,6 násobok sumy životného minima, momentálne vyššej ako 375,10 eura.

O dôchodok z II. piliera môžete požiadať v Sociálnej poisťovni alebo vo svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). V prípade, že chcete žiadať o predčasný starobný dôchodok z II. piliera a ešte nepoberáte predčasný starobný dôchodok z I. piliera, o tento dôchodok môžete požiadať len v Sociálnej poisťovni.

Následne vám Sociálna poisťovňa zašle poštou alebo elektronicky (formu zaslania si zvolíte pri žiadaní o dôchodok) ponukový list s ponukami dôchodkov. Platnosť ponúk je 30 kalendárnych dní a bude vyznačená na ponukovom liste. Ak si vyberiete niektorú z ponúk, kontaktujte príslušnú životnú poisťovňu alebo DSS. Kontaktné údaje nájdete v ponukovom liste. Ak si z predložených ponúk počas ich platnosti nevyberiete ani jednu, o dôchodok môžete bezplatne požiadať kedykoľvek neskôr.

30. Kedy mám nárok na jednorazové vyplatenie nasporenej sumy príspevkov?

Jedinou podmienkou pre poberanie programového výberu (vrátane jednorazového vyplatenia nasporenej sumy príspevkov) alebo dočasného dôchodku je vaše doživotné dôchodkové zabezpečenie minimálne na úrovni referenčnej sumy. To znamená, že súčet vašich doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera (starobný dôchodok z I. piliera, pozostalostný dôchodok, invalidný dôchodok), výsluhových dôchodkov, prípadne dôchodkov z cudziny je vyšší ako referenčná suma platná v danom kalendárnom roku, teda tento rok vyššia ako 521,30 eura.

9 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #senior #Dôchodcovia #otázky a odpovede #invalidné dôchodky #minimálne dôchodky