Rodičovský dôchodok? Ľudia "bombardujú" otázkami Sociálnu poisťovňu. Tu sú tie najčastejšie, aj s odpoveďami

Rodičovský dôchodok je téma, ktorá v týchto dňoch zamestnáva najviac ľudí v Sociálnej poisťovni. Ľudia majú v jeho podmienkach zmätok, a tak kladú otázky. Tu sú tie najčastejšie...

18.01.2023 12:06
Dôchodca s okuliarmi Foto:
Ilustračná foto.
debata (14)

Je určená minimálna suma, od ktorej vznikne nárok na výplatu rodičovského dôchodku?

Minimálnu sumu, od ktorej vznikne nárok na výplatu rodičovského dôchodku, zákon nestanovuje.

Ak dieťa bolo v čase svojej nezaopatrenosti zverené do starostlivosti viacerým náhradným rodičom (napr. od narodenia do 10 rokov starej matke a starému otcovi a od 11–18 rokov tete a strýkovi) a všetci ešte žijú a poberajú starobný dôchodok, môže dať dieťa súhlas na poberanie rodičovského dôchodku všetkým štyrom osobám? Bude sa sledovať splnenie podmienky výchovy dieťaťa?

Áno, dieťa môže dať súhlas aj 4 osobám. Áno, bude sa sledovať splnenie podmienky výchovy dieťaťa.

Video
Jozef Mihál o rodičovskom bonuse

Nechcem dostávať rodičovský dôchodok od svojich detí, akým spôsobom to mám nahlásiť?

Vyhlásenie o tom, že rodičovský dôchodok má byť priznaný/respektíve nemá byť priznaný môže urobiť len oprávnená osoba – dieťa. Právna úprava neumožňuje, aby rodič odmietol prijať rodičovský dôchodok. Podľa článku 39 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky každý má právo rozhodnúť, že časť uhradenej dane alebo časť uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe, bude poskytnutá osobe, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe.

Ak máme štyri deti, dostaneme rodičovský bonus obaja a od všetkých?

Ak majú rodičia 4 pracujúce deti, ktoré neurobia vyhlásenie o neprispievaní na rodičovský dôchodok, rodičovský dôchodok dostanú obaja rodičia a od všetkých 4 detí.

dôchodok, penzia, dôchodca, penzista, dôchodkyňa, penzistka, žiadosť Čítajte aj Poisťovňa bude informovať o tom, kedy pôjdete do penzie, aj o jej sume. Dostanete tzv. dôchodkovú prognózu

Je možné, aby bol rodičovský dôchodok priznaný osobe, ktorá získala dieťa do starostlivosti sobášom, bez rozhodnutia súdu?

Nie, bez rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov nie je možné, aby bol rodičovský dôchodok priznaný.

Môžem prispievať na rodičovský dôchodok, keď som odpracoval len časť roka 2021?

Áno, stačí ak bolo dieťa v roku 2021 poistené len jeden deň.

V prípade iba jedného žijúceho rodiča, môže mu dieťa určiť celé 3 %?

Nie. Suma rodičovského dôchodku je maximálne 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa spred dvoch rokov – v roku 2023 bude táto hodnota 21,80 eura mesačne pre jedného rodiča.

Ak bolo dieťa určité obdobie v starostlivosti rodičov, následne zverené náhradným rodičom (napr. starým rodičom, príbuzným) a potom pestúnom, resp. osvojené, akým podielom sa rodičovský dôchodok rozdelí, ak dieťa neprejaví vôľu neposkytnúť rodičovský dôchodok rodičom a má záujem, aby bol vyplatený všetkým, v ktorých starostlivosti počas nezaopatrenos­ti bol?

Áno, je to možné. Nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu vzniká rodičom alebo osvojiteľom dieťaťa a fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Ak vznikne nárok na rodičovský dôchodok viacerým poberateľom dôchodku, maximálna suma rodičovského dôchodku je 3 % z vymeriavacích základov dieťaťa. Takto určená suma zároveň nemôže byť vyššia než 43,60 eura mesačne, čo predstavuje 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku 2021.

Ak dieťa za základe rozhodnutia súdu vychovávali starí rodičia, ale v rozsudku je uvedené, že dieťa sa zveruje do výchovy len starej matke, môže dieťa požiadať o zasielanie rodičovského dôchodku aj starému otcovi?

Nie, ak starému otcovi nebolo dieťa zverené do starostlivosti na základe rozsudku súdu.

Keď si rodič požiada o starobný dôchodok spätne, bude mu spätne doplatený aj rodičovský dôchodok?

Áno, najskôr však od 1. januára 2023.

Bude mať rodičovský dôchodok vplyv na výšku 13. a 14. dôchodku rodiča?

Nie. Rodičovský dôchodok nebude mať vplyv na sumu 13. a 14. dôchodku rodiča. Suma rodičovského dôchodku sa určuje ako 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov, z ktorých boli uhradené odvody na dôchodkové poistenie, čiže suma rodičovského dôchodku môže byť každý rok iná.

Ak som jediné dieťa a súhlasím s rodičovským dôchodkom, tento sa medzi obidvoch rodičov automaticky rozdelí na polovice?

Nie. Suma rodičovského dôchodku je maximálne 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa spred dvoch rokov pre jedného rodiča.

Môže prispievať mojim rodičom aj manžel, nakoľko mu už nežijú rodičia a má vyšší príjem?

Nie, právna úprava uvedené neumožňuje.

Môžem prispievať rodičovi, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku?

Rodičovi, ktorý poberateľom invalidného dôchodku, môže vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok, ale až po dovŕšení dôchodkového veku.

Odkedy vzniká nárok na rodičovský dôchodok? Kedy sa dôchodca-rodič dozvie, že má naň nárok?

Nárok na rodičovský dôchodok vzniká najskôr od 1. januára 2023. V prvom roku, teda v roku 2023, rozhodne Sociálna poisťovňa o nároku na rodičovský dôchodok najneskôr do konca septembra 2023. Sociálna poisťovňa rozhodne iba v prípade, ak poberateľovi nárok na rodičovský dôchodok vznikne a zašle mu o tom písomné rozhodnutie.

Komu je určený v roku 2023, kto môže získať nárok?

Nárok na rodičovský dôchodok majú poberatelia starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku v prípade, ak dieťa takéhoto poberateľa odvádzalo v roku 2021 poistné na dôchodkové poistenie Sociálnej poisťovni.

Musím oň pre svojich rodičov požiadať

Nie. Rodičovský dôchodok biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi poistenca prizná Sociálna poisťovňa automaticky. Výnimkou je situácia, ak si dieťa neželá, aby bol priznaný rodičovský dôchodok jednému alebo obom biologickým rodičom/osvoji­teľom. V týchto prípadoch o tom zašle do 28. februára 2023 Sociálnej poisťovni vyplnený formulár Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok.

Akým spôsobom mám formulár Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok do Sociálnej poisťovne doručiť? Aké doklady k tomu potrebujem?

Tlačivo je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne (Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok) alebo v pobočkách Sociálnej poisťovne vo všetkých regiónoch Slovenska. Oprávnená osoba (dieťa) následne po vyplnení môže tlačivo formulára doručiť Sociálnej poisťovni jedným z troch nasledujúcich spôsobov:

  • osobne v pobočke Sociálnej poisťovne – zamestnanec Sociálnej poisťovne overí totožnosť a údaje oprávnenej osoby (klienta) – klient vyhlásenie vyplní na webe Sociálnej poisťovne, vytlačí ho a s prípadnými prílohami (právoplatný rozsudok súdu o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov*) následne odovzdá v pobočke Sociálnej poisťovne, kde tlačivo pred zamestnancom pobočky podpíše,
  • prostredníctvom pošty – podpis oprávnenej osoby (klienta) na vyhlásení overuje notár, resp. matrika – klient formulár vyplní na webe Sociálnej poisťovne, vytlačí ho, podpíše a s prípadnými prílohami (právoplatný rozsudok súdu o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov) pošle poštou na adresu: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava 1,
  • všeobecné podanie cez portál slovensko.sk (Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok), následne si ho uloží a spolu s prílohami odošle Sociálnej poisťovni cez portál slovensko.sk (prílohy k podaniu klient prikladá len v prípade, ak chce poukázať rodičovský dôchodok osobe, ktorej bol zverený do starostlivosti – v tom prípade ide o kópiu rozhodnutia súdu s doložkou právoplatnosti o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov).
  • cez Elektronický účet poistenca – žiadosť sa nachádza v menu vľavo v sekcii Dôchodkové poistenie. Poistenec zadá novú žiadosť kliknutím na tlačidlo „+Nové vyhlásenie“, zobrazí sa mu predvyplnené tlačivo, v ktorom dopíše požadované údaje a toto vyhlásenie následne elektronicky odošle.

Ako mám Sociálnej poisťovni oznámiť, že si neželám zasielať rodičovský dôchodok len jednému zo svojich rodičov? Je to možné?

Áno, je to možné a urobíte tak prostredníctvom Vyhlásenia fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok, v ktorom vyplníte údaje len o jednom rodičovi, ktorému si rodičovský dôchodok neželáte zasielať. Nezabudnite ani na overenie svojho podpisu na Vyhlásení (na matrike alebo u notára) v prípade, ak ho posielate poštou. Tlačivo je potrebné do Sociálnej poisťovne doručiť do 28. februára 2023.

Čo mám urobiť, ak chcem, aby ho nedostávali moji biologickí rodičia, ale rodičia, ktorí si ma vzali do náhradnej starostlivosti?

Rovnako je potrebné vyplniť Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok o tom, aby biologickým rodičom nevznikol nárok na rodičovský dôchodok a zároveň vo vyhlásení uviesť osobu/y, ktorej/ktorým ste boli zverený do náhradnej starostlivosti a priložiť k nemu príslušné rozhodnutie súdu s doložkou právoplatnosti o zverení do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov. Formulár treba do Sociálnej poisťovne doručiť do 28. februára 2023. Nezabudnite ani na overenie svojho podpisu na Vyhlásení (na matrike alebo u notára) v prípade, ak ho posielate poštou.

Budem musieť platiť na odvodoch viac, aby rodičia dostali túto dávku? Nezníži sa mi v budúcnosti dôchodok?

Nie, odvody na dôchodkové poistenie zostávajú rovnaké. Priznanie rodičovského dôchodku rodičovi/rodi­čom/“náhradným rodičom“ neznamenajú ani zvýšenie poistného a ani zníženie dôchodkových dávok v budúcnosti. Rodičovský dôchodok vyplatený vašim rodičom nezníži Váš budúci dôchodok.

Ako dlho bude nárok na rodičovský dôchodok trvať? Budú rodičia stále dostávať rovnakú sumu?

Ak nárok na rodičovský dôchodok vznikol v roku 2023, Sociálna poisťovňa bude každý ďalší kalendárny rok posudzovať, či sú naďalej splnené podmienky nároku na rodičovský dôchodok a určovať jeho sumu z vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov.

Od čoho závisí výška tejto dávky? Musel som odvádzať poistné celý rok 2021, aby rodičia tento dôchodok dostali?

Zjednodušene, do úvahy sa berú vymeriavacie základy (hrubé príjmy) dieťaťa spred dvoch rokov. Suma rodičovského dôchodku sa určuje ako 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov, z ktorých boli uhradené odvody na dôchodkové poistenie. Čiže započítavajú sa všetky príjmy v danom roku – nie je nevyhnutné, aby dieťa bolo zamestnané celých 12 mesiacov.

Je výška rodičovského dôchodku ohraničená? Koľko maximálne môže rodič dostávať?

Áno, je ohraničená – v roku 2023 bude maximálna výška rodičovského dôchodku predstavovať sumu 21,80 eura mesačne. Ak vznikne nárok na rodičovský dôchodok viacerým poberateľom dôchodku, maximálna suma úhrnu rodičovského dôchodku je 3 % z vymeriavacích základov dieťaťa. Takto určená suma zároveň nemôže byť vyššia než 43,60 eura mesačne, čo predstavuje 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku 2021.

Môžem rozdeliť rodičovský dôchodok medzi viaceré osoby – rodičia, starí rodičia? Ako bude rozdelený, keď chcem prispievať aj starým rodičom, ktorým ma zveril súd?

Áno, je to možné. Nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu vzniká rodičom alebo osvojiteľom dieťaťa a fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Ak vznikne nárok na rodičovský dôchodok viacerým poberateľom dôchodku, maximálna výška rodičovského dôchodku je 3 % z vymeriavacích základov dieťaťa. Takto určená suma zároveň nemôže byť vyššia než 43,60 eura mesačne, čo predstavuje 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku 2021.

Môžem si zmeniť percento odvodov svojvoľne alebo dať celé 3 % len matke, ktorá sa o nás starala a otec sa o našu výchovu nezaujímal?

Nie. Výška rodičovského dôchodku je maximálne 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa spred dvoch rokov – v roku 2023 bude táto hodnota 21,80 eura mesačne pre jedného rodiča.

Môžem sa kedykoľvek v priebehu roka rozhodnúť, že nechcem, aby z mojich odvodov bol vyplácaný rodičovský dôchodok?

Podať vyhlásenie na účely nároku na rodičovský dôchodok je možné len raz ročne. Teraz prvýkrát do 28. februára 2023 a nasledujúce kalendárne roky vždy do konca augusta.

Keď nárok na rodičovský vznikne, trvá nasledovných 5 rokov. Ak napríklad do konca augusta roku 2024 Sociálnej poisťovni doručíte vyhlásenie, že si neželáte zasielať rodičovský dôchodok jednému alebo obom rodičom (a týmto rodičom medzitým automaticky vznikol nárok 1. januára 2023), nárok na rodičovský dôchodok zanikne od 1. januára 2028.

Čo sa stane v prípade, ak dieťa napríklad v roku 2022 nezarába, teda neplatí odvody na dôchodkové poistenie, ale v roku 2021 pracovalo a odvody odvádzalo?

Ak v roku 2023 vznikne rodičovi nárok na rodičovský dôchodok, pretože jeho dieťa splnilo v roku 2021 podmienky na jeho výplatu, ale v roku 2022 bolo dieťa bez príjmu, nárok rodičovi v roku 2024 nezanikne, ale pozastaví sa jeho výplata. V prípade, že v roku 2023 bude dieťa opätovne zamestnané s odvodmi na dôchodkové poistenie, výplata rodičovského dôchodku bude pokračovať od januára 2025.

Akým spôsobom sa bude vyplácať rodičovský dôchodok? Dostane ho ho dôchodca spolu s penziou?

Áno. Rodičia dostanú rodičovský dôchodok rovnakým spôsobom, ako dostávajú svoj dôchodok – teda buď v hotovosti prostredníctvom pošty alebo na bankový účet, resp. do zariadenia sociálnych služieb.

Ak dieťa do 28. februára 2023 nevyhlási, že nárok na rodičovský dôchodok nemá rodičovi vzniknúť, čiže nedoručí žiadne vyhlásenie, Sociálna poisťovňa rozhodne o vzniku nároku na tento dôchodok automaticky najneskôr do 30. septembra 2023 a sumu rodičovského dôchodku za rok 2023 vyplatí jednorazovo. V ďalších rokoch budú dôchodcovia dostávať rodičovský dôchodok v rovnakých mesačných výplatných termínoch, ako dostávajú svoj dôchodok.

Čo mám urobiť, ak neviem rodné číslo rodičov? Rodné čísla rodičov nemám uvedené v rodnom liste a sú povinným údajom vo vyhlásení.

Jednoznačná identifikácia osoby, ktorej nemá vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok, je na účely posúdenia nároku nevyhnutná. Ak oprávnená osoba, ktorá vypĺňa Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok, nemá v rodnom liste uvedené rodné čísla rodičov, tieto rodné čísla získa na príslušnom matričnom úrade. Matričný úrad je v súlade so zákonom oprávnený, za prítomnosti matrikára, umožniť dieťaťu nazretie do matriky s možnosťou výpisu rodného čísla rodiča. V rodnom liste dieťaťa je údaj o rodných číslach rodičov zapisovaný od 1. januára 1995. Matriky evidujú rodné čísla narodených občanov od 1. júla 1954.

Tí, ktorí majú problém s identifikáciou rodných čísel rodičov, sa môžu obrátiť na pobočky Sociálnej poisťovne od decembra 2022, zamestnanci SP im budú v tomto smere nápomocní.

Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok postačuje Sociálnej poisťovni doručiť do konca februára 2023.

Ako zistím, že rodič je poberateľom dôchodku a má nárok na rodičovský dôchodok?

Nie, tento údaj na základe zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) nie je možné poskytnúť. To, či rodičovi má alebo nemá vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok, ovplyvníte tak, že svoj nesúhlas s vyplácaním oznámite Sociálnej poisťovni. Urobíte tak prostredníctvom formulára Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok.

Ak bol rodičovi zamietnutý starobný dôchodok, bude mať nárok aspoň na rodičovský?

Nie, nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu vzniká poberateľovi starobného dôchodku, invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Ak som na materskej dovolenke a som poistenec štátu, nielen do troch rokov veku dieťaťa, ale aj do 6 či 18 pre jeho zlý zdravotný stav, z akých vymeriavacích základov budú dostávať rodičovský?

Fyzická osoba, ktorá sa stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku, aj fyzická osoba, ktorá sa stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, je povinne dôchodkovo poistená osoba a vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie týmto fyzickým osobám za rok 2021 je 665,20 eura mesačne. Suma rodičovského dôchodku je určená ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu. Suma rodičovského dôchodku sa bude určovať každý rok.

Ak je dieťa pracujúci dôchodca, vzniká nárok na rodičovský dôchodok jeho žijúcemu rodičovi?

Nárok na rodičovský dôchodok vznikne poberateľovi starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku v prípade, že dieťa takéhoto poberateľa odvádzalo poistné na dôchodkové poistenie v roku 2021. Teda v prípade, ak je dieťa pracujúcim dôchodcom, za ktorého zamestnávateľ v roku 2021 odvádzal poistné na dôchodkové poistenie, jeho rodičom vznikne v roku 2023 nárok na nárok na rodičovský dôchodok.

Bude sa každý rok valorizovať aj rodičovský?

Nie. Rodičovský dôchodok sa valorizovať nebude. Suma rodičovského dôchodku sa určuje ako 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov, z ktorých boli uhradené odvody na dôchodkové poistenie, čiže suma rodičovského dôchodku môže byť každý rok iná.

Ak pracujem len na dohodu, zaráta sa to do vymeriavacieho základu? A čo v prípade, ak budem mať príjem na takúto dohodu nad 200 eur celý rok – budú mať moji rodičia nárok na rodičovský dôchodok?

Ak pracujete na dohodu s odvodovou úľavou do 200 eur mesačne, nie ste dôchodkovo poistený, teda nezískate vymeriavací základ, od ktorého má byť odvodený nárok na rodičovský dôchodok. Nárok na rodičovský dôchodok nevznikne.

Ak pracujete na dohodu s odvodovou úľavou a máte príjem nad 200 eur mesačne, vznikne vám dôchodkové poistenie a získate vymeriavací základ, od ktorého bude odvodený nárok na rodičovský dôchodok. Vymeriavacie základy pre nárok a výšku rodičovského dôchodku sa budú určovať každý rok.

Ak budem celý rok nezamestnaný, rodičovský príspevok moji rodičia nedostanú?

Ak ste boli evidovaný nezamestnaný počas celého roku 2021, nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu v roku 2023 nevznikne. Na rok 2024 sa znova posúdi nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu podľa vašej situácie roku 2022.

Ak ste boli v roku 2021 zamestnaný, nárok na rodičovský dôchodok v roku 2023 vznikne. V prípade, že sa vaša situácia v roku 2022 zmenila a boli ste po celý rok nezamestnaný, nárok v roku 2024 nezanikne, len sa na rok pozastaví vyplácanie rodičovského dôchodku. V prípade, že sa vaša situácia v roku 2023 zmení a opätovne sa zamestnáte, od januára 2025 sa znova začne vyplácať rodičovský dôchodok.

V rozhodnutí budú uvedené mená a priezviská detí, vymeriavacie základy a suma rodičovského dôchodku za každé dieťa, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok.

Budú v rozhodnutí o tomto dôchodku uvedené mená detí a čiastka, ktorou prispeli?

V rozhodnutí budú uvedené mená a priezviská detí, vymeriavacie základy a suma rodičovského dôchodku za každé dieťa, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok.

Ak však poberateľovi dôchodku vznikne nárok na rodičovský dôchodok v maximálnej sume, pretože suma vymeriavacieho základu dieťaťa bola vyššia ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu, v rozhodnutí o rodičovskom dôchodku sa namiesto konkrétnej sumy vymeriavacieho základu dieťaťa uvedie spomínaná maximálne použiteľná suma vymeriavacieho základu.

Ak príde do 28. februára viac vyhlásení od jedného dieťaťa s rozdielnymi údajmi, ktoré vyhlásenie budete akceptovať?

Ak do 28. februára 2023 príde od jedného dieťaťa viacero vyhlásení, akceptovať sa bude vyhlásenie, ktoré bolo podané ako posledné.

Kedy bude vydané a zaslané rozhodnutie o rodičovskom dôchodku na rok 2024?

Rozhodnutie o rodičovskom dôchodku na rok 2024 bude vydané a zaslané poberateľovi dôchodku iba vtedy, ak bude spĺňať podmienky nároku na rodičovský dôchodok. Napríklad, ak poberateľovi dôchodku vznikol nárok na rodičovský dôchodok v roku 2023 a podmienky naďalej spĺňa, rozhodnutie bude vydané a zaslané začiatkom roka 2024.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

14 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #otázky #rodičovský bonus #rodičovský dôchodok