II. pilier: presun do investičných fondov bude povinný

Či ste zamestnaný, živnostník, alebo brigádujete na dohodu, Sociálna poisťovňa vám doň môže posielať časť z vašich povinných odvodov, ktoré sa zmenia na vaše úspory na dôchodok.

06.02.2023 08:00
Postarší chlap Foto:
Ilustračná foto.
debata

Konečná nasporená suma však závisí najmä od toho, v akých dôchodkových fondoch si sporíte. Zo starobného dôchodkového sporenia sa vypláca: starobný, predčasný, pozostalostný, výnos z investovania.

Na starobný dôchodok z II. piliera budete mať nárok od prvého dňa mesiaca, v ktorom dovŕšite dôchodkový vek. Predčasný dôchodok môžete poberať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku.

Podmienkou poberania predčasného dôchodku z II. piliera je, že predčasný dôchodok z I. piliera alebo v úhrne s predčasným starobným dôchodkom z II. piliera je v sume vyššej ako 1,6 násobok sumy životného minima.

sociálna poisťovňa logo Čítajte aj Nedostali ste oznámenie o zvýšení dôchodku? Možno ho máte v elektronickej podobe

Ako požiadam o dôchodok z II. piliera?

O starobný a predčasný dôchodok z II. piliera môžete požiadať v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne alebo v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v ktorej máte uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.

Ak chcete žiadať o predčasný starobný dôchodok z II. piliera a ešte nepoberáte predčasný starobný dôchodok z I. piliera, o tento dôchodok môžete požiadať len v Sociálnej poisťovni.

Po podaní žiadosti vystaví dôchodková správcovská spoločnosť (DSS), s ktorou máte uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, certifikát o výške nasporených prostriedkov na vašom osobnom dôchodkovom účte.

Sociálna poisťovňa vám zašle nasledujúci deň od vyhotovenia certifikátu ponukový list s ponukami jednotlivých dôchodkov. Spôsob zaslania ponukového listu si určíte v žiadosti o dôchodok (listinne alebo aj elektronicky).

Platnosť ponúk je 30 dní od ich vyhotovenia a je vyznačená v ponukovom liste. Ak si vyberiete jednu z ponúk, kontaktujte príslušnú poisťovňu alebo DSS. Kontaktné údaje nájdete v ponukovom liste.

Ak si z predložených ponúk počas ich platnosti nevyberiete ani jednu, o dôchodok môžete bezplatne požiadať kedykoľvek neskôr.

partia zabávajúcich sa seniorov, dôchodcovia, usmievaví penzisti Čítajte aj Nechcete dostávať rodičovský dôchodok? Môžete ho odmietnuť?

Formy dôchodku z II. piliera

Zo starobného dôchodkového sporenia sa vypláca starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok formou: doživotného dôchodku, dočasného dôchodku, programového výberu.

Doživotný dôchodok sa vypláca poberateľovi tohto dôchodku do jeho smrti na základe zmluvy o poistení dôchodku, ktorú sporiteľ uzatvorí so životnou poisťovňou.

V tejto zmluve sa môže dohodnúť aj pozostalostné krytie a zvyšovanie dôchodku. Popri doživotnom dôchodku môže sporiteľ za podmienok ustanovených zákonom o starobnom dôchodkovom sporení poberať aj dočasný dôchodok a programový výber.

O splnení podmienok na vyplácanie dôchodku formou dočasného dôchodku, resp. programového výberu, je informovaný prostredníctvom ponukového listu.

Dočasný dôchodok sa vypláca poberateľovi tohto dôchodku počas obdobia dohodnutého v zmluve o poistení dôchodku, ktorú uzatvorí so životnou poisťovňou (5, 7 alebo 10 rokov).

Programový výber sa vypláca sporiteľovi na základe dohody, ktorú uzatvorí s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. V tejto dohode sporiteľ určí mesačnú sumu tohto dôchodku, ktorú chce poberať alebo dobu jeho vyplácania.

Jedinou podmienkou pre poberanie programového výberu (vrátane jednorazového vyplatenia nasporenej sumy príspevkov) je doživotné dôchodkové zabezpečenie minimálne na úrovni referenčnej sumy.

To znamená, že súčet doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera (starobný dôchodok z I. piliera, pozostalostný dôchodok, invalidný dôchodok), výsluhových dôchodkov, prípadne dôchodkov z cudziny, je vyšší ako referenčná suma platná v danom kalendárnom roku.

Malá nasporená suma: Sporiteľom, ktorým žiadna poisťovňa neponúkla doživotný dôchodok, tzn. ich nasporená suma na osobnom dôchodkovom účte nepostačuje na zakúpenie doživotného dôchodku, je určený dočasný dôchodok, resp. programový výber v režime malá nasporená suma.

V tomto prípade sa sporiteľovi postupne vyplatí celá suma nasporených príspevkov do jej vyčerpania (nie doživotne) formou dočasného dôchodku alebo programového výberu – bez doživotného dôchodku, mesačne však najviac v sume mediánu.

Staršia žena Čítajte viac I. pilier: povinný a musí v ňom byť každý, kto platí odvody. Prečo to tak je?

Zmeny od januára: Príspevky zostali rovnaké

Aktuálne platná sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier), ktorú sporiteľ odvádza zo svojich odvodov prostredníctvom Sociálnej poisťovne do svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, vo výške 5,50 % zostáva zachovaná aj tento a na budúci rok.

Pôvodne sa mala postupne zvyšovať tento rok na 5,75 % a v roku 2024 na 6 % hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby. Po zmene zákona však príspevky porastú na 5,75 % až od roku 2025.

Primerane tomu sa upravilo aj znižovanie sumy starobného dôchodku z I. piliera. V praxi to znamená, že sporiteľom, ktorým sa pre nižšiu sadzbu príspevkov postúpia do ich dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevky v nižšej sume, sa bude aj starobný dôchodok z I. piliera, na ktorý im v budúcnosti vznikne nárok, znižovať o menšiu pomernú časť, t. j. bude priznaný vo vyššej sume.

Akceptačný list nie je potrebný

Od januára už nemáte povinnosť požiadať Sociálnu poisťovňu o vydanie akceptačného listu pri prestupe do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporiteľ môže prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti len na základe prestupovej zmluvy.

Obmedzenie však bude spočívať v možnej frekvencii týchto prestupov. Prestup medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami bude totiž možný najskôr rok od uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a následne pol roka od posledného prestupu.

Výplata naraz? Ak bude vaša penzia viac ako 520 eur

Referenčná suma (521,30 eura) je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne, teda z I. dôchodkového piliera. Táto suma je zároveň podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (z II. dôchodkového piliera) programovým výberom.

V praxi to znamená, že ak sporiteľovi v II. pilieri budú v roku 2023 vyplácané dôchodky, napríklad starobná penzia z I. piliera, invalidný, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku, či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrne prevyšujúcom sumu 521,30 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v II. pilieri jednorazovo.

Od 1. januára 2024 dôjde k úprave výplatnej fázy II. piliera, pričom možnosť jednorazového výberu príspevkov zostane zachovaná. Toto jednorazové vyplatenie príspevkov však bude od 1. januára 2024 podliehať daňovej povinnosti.

Na žiadosti o starobný dôchodok z II. piliera podané do 31. decembra 2023 sa bude na spôsob vyplácania dôchodkov z II. piliera vzťahovať právny režim účinný do 31. decembra 2023, vrátane možnosti vyplatenia nasporených príspevkov bez nutnosti ich zdanenia.

Zmeny od 1. mája: Zjednoduší sa platenie dobrovoľných príspevkov

Sporiteľ si môže začať platiť dobrovoľné príspevky, kedykoľvek sa rozhodne. Nemusí už dôchodcovskej spoločnosti nič nahlasovať ani uzatvárať dodatok k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

Zavádza sa automatický vstup do II. piliera

Každý, komu po 1. máji tohto roka vznikne prvé dôchodkové poistenie (teda budú za neho prvýkrát zaplatené odvody na dôchodkové poistenie), bude mať 180 dní, aby si vybral dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) a uzatvoril s ňou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.

Ak do 180 dní zmluvu neuzatvorí, Sociálna poisťovňa mu DSS automaticky pridelí. Ak si však niekto nebude želať zostať sporiteľom v II. pilieri, môže svoje rozhodnutie oznámiť do 730 dní Sociálnej poisťovni.

Jeho účasť v II. pilieri sa zruší od počiatku. Ak v budúcnosti svoje rozhodnutie zmení, môže požiadať o zapojenie do II. piliera, a to až kým nedovŕši 40 rokov.

Predvolená investičná stratégia

Na základe novely sa zavádza takzvaná predvolená investičná stratégia. Tá kombinuje sporenie v indexovom a dlhopisovom dôchodkovom fonde podľa veku sporiteľa.

Čo to znamená? Sporiteľ bude mať v predvolenej investičnej stratégii až do stanoveného veku 100 % majetku v indexovom dôchodkovom fonde.

Po dosiahnutí stanoveného veku začne DSS sporiteľovi každoročne automaticky presúvať 4 % jeho majetku do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. Pre rok 2023 je stanovený vek na prvý presun do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu 50 rokov.

Existujúci sporitelia dostanú do 28. februára informáciu o predvolenej investičnej stratégii. Sporiteľ sa dozvie, či bude súčasťou predvolenej investičnej stratégie automaticky, alebo či môže o presun do predvolenej investičnej stratégie požiadať.

Sporiteľ sa tiež dozvie, čo má urobiť, ak bude alebo nebude mať záujem byť v predvolenej investičnej stratégii.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #II. pilier #dôchodky
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy