Rodičovský dôchodok: Dostane ho aj penzista, ktorý je invalidným dôchodcom?

Kto môže poberať rodičovský dôchodok? Aká je jeho suma? Tu sú odpovede.

20.02.2023 10:00
muž, otec, rodič, dôchodca Foto:
Ilustračné foto
debata

Je určená minimálna suma, od ktorej vznikne nárok na výplatu rodičovského dôchodku?

Minimálnu sumu, od ktorej vznikne nárok na výplatu rodičovského dôchodku, zákon nestanovuje.

Ak dieťa bolo v čase svojej nezaopatrenosti zverené do starostlivosti viacerým náhradným rodičom (napr. od narodenia do 10 rokov starej matke a starému otcovi a od 11 do 18 rokov tete a strýkovi), a všetci ešte žijú a poberajú starobný dôchodok, môže dať dieťa súhlas na poberanie rodičovského dôchodku všetkým štyrom osobám? Bude sa sledovať splnenie podmienky výchovy dieťaťa?

Áno, dieťa môže dať súhlas aj štyrom osobám. Áno, bude sa sledovať splnenie podmienky výchovy dieťaťa.

Nechcem dostávať rodičovský dôchodok od svojich detí, akým spôsobom to mám nahlásiť?

Vyhlásenie o tom, že rodičovský dôchodok má byť priznaný, respektíve nemá byť priznaný, môže urobiť len oprávnená osoba – dieťa. Právna úprava neumožňuje, aby rodič odmietol prijať rodičovský dôchodok. Podľa článku 39 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky každý má právo rozhodnúť, že časť uhradenej dane alebo časť uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe bude poskytnutá osobe, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe.

Ak máme štyri deti, dostaneme rodičovský bonus obaja a od všetkých?

Ak majú rodičia štyri pracujúce deti, ktoré neurobia vyhlásenie o neprispievaní na rodičovský dôchodok, rodičovský dôchodok dostanú obaja rodičia a od všetkých štyroch detí.

Je možné, aby bol rodičovský dôchodok priznaný osobe, ktorá získala dieťa do starostlivosti sobášom, bez rozhodnutia súdu?

Nie, bez rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov nie je možné, aby bol rodičovský dôchodok priznaný.

Môžem prispievať na rodičovský dôchodok, keď som odpracoval len časť roka 2021?

Áno, stačí ak bolo dieťa v roku 2021 poistené len jeden deň.

V prípade iba jedného žijúceho rodiča môže mu dieťa určiť celé 3 %?

Nie. Suma rodičovského dôchodku je maximálne 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa spred dvoch rokov – v roku 2023 bude táto hodnota 21,80 eura mesačne pre jedného rodiča.

Ak bolo dieťa určité obdobie v starostlivosti rodičov, následne zverené náhradným rodičom (napr. starým rodičom, príbuzným) a potom pestúnom, resp. osvojené, akým podielom sa rodičovský dôchodok rozdelí, ak dieťa neprejaví vôľu neposkytnúť rodičovský dôchodok rodičom a má záujem, aby bol vyplatený všetkým, v ktorých starostlivosti počas nezaopatrenos­ti bolo?

Áno, je to možné. Nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu vzniká rodičom alebo osvojiteľom dieťaťa a fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Ak vznikne nárok na rodičovský dôchodok viacerým poberateľom dôchodku, maximálna suma rodičovského dôchodku je 3 % z vymeriavacích základov dieťaťa. Takto určená suma zároveň nemôže byť vyššia než 43,60 eura mesačne, čo predstavuje 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného roku 2021.

žena, matka, dôchodkyňa Čítajte viac Rodičovský bonus dostane viac seniorov. Prečo to tak bude?

Ak dieťa za základe rozhodnutia súdu vychovávali starí rodičia, ale v rozsudku je uvedené, že dieťa sa zveruje do výchovy len starej matke, môže dieťa požiadať o zasielanie rodičovského dôchodku aj starému otcovi?

Nie, ak starému otcovi nebolo dieťa zverené do starostlivosti na základe rozsudku súdu.

Keď si rodič požiada o starobný dôchodok spätne, bude mu spätne doplatený aj rodičovský dôchodok?

Áno, najskôr však od 1. januára 2023.

Bude mať rodičovský dôchodok vplyv na výšku 13. a 14. dôchodku rodiča?

Nie. Rodičovský dôchodok nebude mať vplyv na sumu 13. a 14. dôchodku rodiča. Suma rodičovského dôchodku sa určuje ako 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov, z ktorých boli uhradené odvody na dôchodkové poistenie, čiže suma rodičovského dôchodku môže byť každý rok iná.

Ak som jediné dieťa a súhlasím s rodičovským dôchodkom, tento sa medzi obidvoch rodičov automaticky rozdelí na polovice?

Nie. Suma rodičovského dôchodku je maximálne 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa spred dvoch rokov pre jedného rodiča.

Môže prispievať mojim rodičom aj manžel, keď mu už nežijú rodičia a má vyšší príjem?

Nie, právna úprava uvedené neumožňuje.

Môžem prispievať rodičovi, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku?

Rodičovi, ktorý poberateľom invalidného dôchodku, môže vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok, ale až po dovŕšení dôchodkového veku.

Odkedy vzniká nárok na rodičovský dôchodok? Kedy sa dôchodca rodič dozvie, že má naň nárok?

Nárok na rodičovský dôchodok vzniká najskôr od 1. januára 2023. V prvom roku, teda v roku 2023, rozhodne Sociálna poisťovňa o nároku na rodičovský dôchodok najneskôr do konca septembra 2023. Sociálna poisťovňa rozhodne iba v prípade, ak poberateľovi nárok na rodičovský dôchodok vznikne a zašle mu o tom písomné rozhodnutie.

Komu je určený v roku 2023, kto môže získať nárok?

Nárok na rodičovský dôchodok majú poberatelia starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku v prípade, ak dieťa takéhoto poberateľa odvádzalo v roku 2021 poistné na dôchodkové poistenie Sociálnej poisťovni.

Musím oň pre svojich rodičov požiadať?

Nie. Rodičovský dôchodok biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi poistenca prizná Sociálna poisťovňa automaticky. Výnimkou je situácia, ak si dieťa neželá, aby bol priznaný rodičovský dôchodok jednému alebo obom biologickým rodičom/osvoji­teľom. V týchto prípadoch o tom zašle do 28. februára 2023 Sociálnej poisťovni vyplnený formulár Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok.

Otec a syn, dôchodca Čítajte viac Rodičovský dôchodok: Akú sumu dostanete? Niekto nič a niekto... Pozrite si tabuľku

Akým spôsobom mám formulár Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok do Sociálnej poisťovne doručiť? Aké doklady k tomu potrebujem?

Tlačivo je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne (Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok) alebo v pobočkách Sociálnej poisťovne vo všetkých regiónoch Slovenska. Oprávnená osoba (dieťa) následne po vyplnení môže tlačivo formulára doručiť Sociálnej poisťovni jedným z troch nasledujúcich spôsobov:

  • osobne v pobočke Sociálnej poisťovne – zamestnanec Sociálnej poisťovne overí totožnosť a údaje oprávnenej osoby (klienta) – klient vyhlásenie vyplní na webe Sociálnej poisťovne, vytlačí ho a s prípadnými prílohami (právoplatný rozsudok súdu o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov*) následne odovzdá v pobočke Sociálnej poisťovne, kde tlačivo pred zamestnancom pobočky podpíše,
  • prostredníctvom pošty – podpis oprávnenej osoby (klienta) na vyhlásení overuje notár, resp. matrika
  • klient formulár vyplní na webe Sociálnej poisťovne, vytlačí ho, podpíše a s prípadnými prílohami (právoplatný rozsudok súdu o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov) pošle poštou na adresu: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava 1,
  • všeobecné podanie cez portál slovensko.sk (Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok), následne si ho uloží a spolu s prílohami odošle Sociálnej poisťovni cez portál slovensko.sk (prílohy k podaniu klient prikladá len v prípade, ak chce poukázať rodičovský dôchodok osobe, ktorej bol zverený do starostlivosti – v tom prípade ide o kópiu rozhodnutia súdu s doložkou právoplatnosti o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov).
  • cez Elektronický účet poistenca – žiadosť sa nachádza v menu vľavo v sekcii Dôchodkové poistenie. Poistenec zadá novú žiadosť kliknutím na tlačidlo „+Nové vyhlásenie“, zobrazí sa mu predvyplnené tlačivo, v ktorom dopíše požadované údaje a toto vyhlásenie následne elektronicky odošle.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #rodičovský príspevok #starobný dôchodok #rodičovský dôchodok