Môže predčasný penzista pracovať? Ale až keď už má dôchodok priznaný. Koľko môže zarobiť, aby neprišiel o penziu?

Počas poberania predčasného dôchodku môžete pracovať. Ale za akých podmienok?

23.02.2023 08:00
dôchodca, práca Foto:
Ilustračné foto
debata
  • Predčasný penzista môže poberať predčasný dôchodok a súčasne pracovať na dohodu, ak si uplatní výnimku z platenia odvodov z tejto dohody a úhrn príjmu z dohody nepresiahne v kalendárnom roku 2 400 eur. Na účely výplaty predčasného dôchodku sa tak sleduje hrubý príjem za rok, a nie mesačný príjem.
  • Pracovať však môže začať až po priznaní predčasnej penzie, v čase, keď o ňu žiada, zamestnaný nesmie byť.
  • Ak úhrn príjmu z dohody presiahne 2 400 eur, nárok na výplatu predčasného dôchodku zanikne (od výplatného termínu dôchodku v nasledujúcom mesiaci) a Sociálna poisťovňa výplatu dôchodku zastaví. V ďalšom roku má poberateľ predčasného dôchodku nárok na opätovné vyplácanie dôchodku – Sociálna poisťovňa uvoľní výplatu dôchodku od výplatného termínu dôchodku v januári nasledujúceho roka. Ak by predčasný dôchodca prestal v tomto roku pracovať, môže ihneď požiadať o uvoľnenie výplaty dôchodku.

Príklad 1

Poberateľ predčasného dôchodku uzatvorí od 1. septembra dohodu o pracovnej činnosti, ktorá bude trvať do 31. decembra a z ktorej si uplatní výnimku z platenia odvodov. Z tejto dohody bude mať pravidelne príjem 200 eur mesačne, spolu zarobí 800 eur.

Pretože úhrn príjmu nepresiahne 2 400 eur za rok, bude sa mu naďalej vyplácať predčasný dôchodok.

Príklad 2

Predčasný penzista uzatvorí od 1. marca dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej si uplatní výnimku z platenia odvodov. Dôchodok sa mu vypláca 10. dňa v mesiaci. Úhrn príjmu z dohody presiahne v apríli sumu 2 400 eur.

Od 10. mája mu zanikne nárok na výplatu predčasného dôchodku. Nárok na jeho výplatu mu vznikne opäť od 10. januára 2024.

Odvodová úľava platí len pre jednu dohodu. Ak bude mať dôchodca uzatvorených viac dohôd alebo bude súčasne dôchodkovo poistený z iného dôvodu (napríklad ako zamestnanec v pracovnom pomere alebo SZČO), Sociálna poisťovňa mu zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku – dôchodok sa mu nebude vyplácať ani vtedy, ak bude mať uzatvorené dve dohody a z jednej si uplatní výnimku z platenia odvodov.

Ak poberateľ predčasného dôchodku pracuje na dohodu a neuplatní si z nej výnimku z platenia odvodov, naďalej platí, že nárok na výplatu dôchodku mu zanikne (od výplatného termínu nasledujúceho po vzniku dôchodkového poistenia).

Príklad 3

Poberateľ predčasného dôchodku uzavrie od 23. februára dohodu a neuplatní si výnimku. Pretože sa mu dôchodok vypláca vždy 25. dňa v mesiaci, nárok na výplatu dôchodku zanikne od 25. februára.

dôchodca, dôchodok Čítajte viac Dôchodok alebo podpora v nezamestnanosti: Čo je výhodnejšie a kedy? Tu sú príklady

Ste na podpore? Môžete si privyrobiť

Ak ste evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, môžete pracovať, resp. byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak práca nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku u zamestnávateľa,

  • u ktorého ste bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie neboli v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
  • ktorý vás v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom.
  • Výška odmeny za vykonávanú činnosť nesmie presiahnuť v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny, do 30. júna budúceho roka, teda sumu 234,42 eura.

Uchádzač o zamestnanie je povinný predložiť úradu kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila.

Uchádzač o zamestnanie je povinný do ôsmich kalendárnych dní preukázať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodné skutočnosti pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, teda skutočnosti o výške mzdy/odmeny za uplynulý kalendárny mesiac.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #Dôchodcovia #práca popri dôchodku