Predčasný dôchodok: Po 40 rokoch či dva roky pred riadnou penziou? Pri oboch musíte byť bez práce, dosiahnuť jeho minimum + príklady

Suma vašej predčasnej penzie ku dňu, keď požiadate o jej priznanie, musí byť najmenej 375,10 eura mesačne, čo je viac ako 1,6-násobok životného minima pre plnoletú osobu.

06.03.2023 06:00
starší pár s tabletom, dôchodcovia, penzisti,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (7)

Od januára tohto roka máte nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ste odpracovali aspoň 15 rokov, chýbajú vám najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo ste získali najmenej 40 odpracovaných rokov a suma vášho predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu.

penzista, starobný dôchodok, dôchodkový vek, poistenec Čítajte aj Starobný dôchodok: Viete, že na jeho priznanie stačí 15 odpracovaných rokov? A čo ešte + príklady, koľko peňazí dostanete

Navyše musíte mať ukončený pracovný pomer a nesmiete pracovať ani ako živnostník. Ak totiž platíte odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možné vyplácať predčasný starobný dôchodok. To znamená, že žiadateľovi nevznikne nárok na výplatu predčasného dôchodku, ak ku dňu vzniku nároku na predčasný dôchodok bude povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba.

Odpracovanými rokmi na účely posúdenia splnenia podmienky na nárok predčasný starobný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch sú všetky roky dôchodkového poistenia, ktoré ste získali, a to aj vrátanie obdobia poistenia, ktoré ste prípadne získali v cudzine (cudzinou sa rozumie iný členský štát Európskej únie, Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežactvo a Švajčiarska konfederácia a štáty, s ktorými má Slovensko uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení), okrem doby štúdia na strednej škole alebo vysokej škole (učebný pomer je jedným z druhov pracovnoprávnych vzťahov, teda nie je dobou štúdia, preto sa započítava do odpracovaných rokov), doby nezamestnanosti, odborného alebo politického školenia, obdobia dodatočného zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie za obdobie štúdia a za obdobie zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

dôchodok, dôchodca, penzia, staroba, senior Čítajte aj Predčasná penzia alebo podpora? Pre koho je výhodnejšia najprv podpora? Plusy a mínusy

Uvedené obdobia sú naďalej obdobím dôchodkového poistenia na účely posúdenia splnenia podmienky potrebnej doby 15 rokov a takisto sú obdobím dôchodkového poistenia na účely určenia sumy predčasného starobného dôchodku.

Ak ste získali najmenej 40 odpracovaných rokov, nevzťahuje sa na vás veková podmienka. Čo znamená, že ak splníte aj ostatné zákonné podmienky, vznikne vám nárok na predčasný starobný dôchodok, aj keď vám chýbajú viac ako dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku.

Ak vám do dovŕšenia dôchodkového veku nechýba viac ako dva roky, na účely nároku na dôchodok sa nevyžaduje splnenie podmienky získania najmenej 40 odpracovaných ro­kov.

Suma vašej predčasnej penzie ku dňu, keď požiadate o jej priznanie, musí byť najmenej 375,10 eura mesačne, čo je viac ako 1,6-násobok životného minima pre plnoletú osobu.

Za rovnakých podmienok získavate nárok, ak ste si sporili aj v II. pilieri, pričom výsledná suma je súčtom súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z II. piliera. Tá však musí byť opäť vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Suma budúceho dôchodku bude znížená o 0,3 % za každý mesiac, keď získate najmenej 40 odpracovaných rokov, alebo o 0,5 %, keď nezískate najmenej 40 odpracovaných ro­kov.

To znamená, že váš dôchodok sa za každých začatých 30 dní odo dňa, keď vám naň vznikne nárok, do dovŕšenia dôchodkového veku, zníži v závislosti od počtu odpracovaných rokov buď o 0,3 %, alebo o 0,5 %. Ak teda požiadate o predčasný starobný dôchodok presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku a nezískate aspoň 40 odpracovaných rokov, vaša dôchodková dávka sa zníži o 12,5 %; ak rok pred jeho dovŕšením, bude znížená o 6,5 %.

pracujúci dôchodca, prenzista, daňové priznanie, práca, dôchodok Čítajte aj Predčasný dôchodok bude pre mnohých nedostupný. V čom je problém?

Príklady

1. Poistenec, ktorý dovŕši dôchodkový vek 1. februára 2024, požiadal o priznanie predčasného dôchodku od 1. februára 2023. Do dovŕšenia dôchodkového veku mu chýba 365 dní. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012, odpracoval 43,0247 rokov. Aktuálna dôchodková hodnota je 16,4764 eura.

Suma predčasnej penzie sa vypočíta:

  • určí sa plná suma dôchodku 1,0012 × 43,0­247 × 16,4764 = 709,80 eura mesačne
  • táto suma sa zníži za 365 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku – hodnota percentuálneho zníženia = (365 30) x 0,5 – prihliada sa aj na zvyšky dní kratšie ako 30 = hodnota percentuálneho zníženia = 13 × 0,5 = 6,5 %
  • 709,80 – (6,5 % x 709,80) = 709,80 – 46,13 = 663,70 eura mesačne.

Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu – teda o 11,8 %, čo je 78,30 eura mesačne, na 742,00 eura mesačne.

2. Poistenec sa rozhodne požiadať o predčasný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012, odpracoval 40 rokov. Aktuálna dôchodková hodnota je 16,4764 eura.

Suma predčasnej penzie sa vypočíta:

  • určí sa plná suma dôchodku 1,0012 × 40 × 1­6,4764 = 659,90 eura mesačne
  • táto suma sa zníži o 0,3 % za každý skorší mesiac odchodu do penzie, čiže o 21,6 %
  • 659,90 – (21,6 % x 659,90) = 659,90 – 142,60 = 517,40 eura mesačne.

Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu – teda o 11,8 %, čo je 61,10 eura mesačne na 578,50 eura mesačne.

Príklad je len informatívny.

7 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #predčasný dôchodok #seniori