Čo ovplyvňuje výšku dôchodku? Ako si zvýšiť penziu?

Zvýšiť si penziu možno rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je aj platenie dobrovoľných odvodov do Sociálnej poisťovne.

22.03.2023 07:06
penzisti, dôchodok, štastní seniori, notebook Foto:
Účelom dobrovoľného dôchodkového poistenia je zabezpečiť vám príjem po dovŕšení dôchodkového veku alebo v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.
debata

Platiť dobrovoľné príspevky do Sociálnej poisťovne si môžete až do priznania dôchodku. Pozor však, nesmiete ale zároveň poberať predčasný starobný dôchodok. Urobiť tak môže každý, kto má viac ako 16 rokov a trvalý pobyt na Slovensku, prípadne povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt. Ak spĺňate podmienky, môžete sa teda v Sociálnej poisťovni dobrovoľne dôchodkovo poistiť.

Platiť dobrovoľné príspevky do Sociálnej poisťovne si môžete až do priznania dôchodku. Pozor však, nesmiete ale zároveň poberať predčasný starobný dôchodok.

Ak ste SZČO s povinným dôchodkovým a nemocenským poistením, v Sociálnej poisťovni sa môžete prihlásiť:

 • len na dobrovoľné dôchodkové poistenie alebo
 • len na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti, alebo
 • na kombináciu dobrovoľného dôchodkového poistenia a dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti.

Ako SZČO môžete byť dobrovoľne poistený aj počas prerušenia povinného poistenia z dôvodu ošetrovania blízkeho príbuzného alebo starostlivosti o dieťa a v období, v ktorom máte nárok na rodičovský príspevok.

Ak ste SZČO bez povinného poistenia, prihlásiť sa môžete:

 • len na dobrovoľné dôchodkové poistenie alebo
 • na kombináciu dobrovoľného dôchodkového poistenia a dobrovoľného nemocenského poistenia, alebo
 • na kombináciu všetkých troch druhov dobrovoľného poistenia (dôchodkové, nemocenské a poistenie v nezamestnanosti).
Kalkulačka Čítajte aj Aké sú odvody SZČO do zdravotnej poisťovne

Čo treba vedieť

Dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti – túto kombináciu môže využiť tiež len SZČO, ktorá je povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená (a to aj v prípade, ak má prerušené poistenie z dôvodu ošetrovania blízkeho príbuzného alebo z dôvodu nároku na rodičovský príspevok) a súčasne nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Účelom dobrovoľného dôchodkového poistenia je zabezpečiť vám príjem po dovŕšení dôchodkového veku alebo v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (v prípade zlého zdravotného stavu a pod.) Poberať dôchodok môžete aj pri riadnom zamestnaní. V rámci dôchodkového poistenia existujú dva podsystémy:

 • starobné poistenie – slúži ako zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia (ide o starobný a predčasný starobný dôchodok, vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok),
 • invalidné poistenie – slúži pre prípad, že vaša práceschopnosť poklesne z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, tiež pre prípad úmrtia (ide o invalidný dôchodok, vdovský, vdovecký a sirotský).

Ako sa stať dobrovoľne poistenou osobou

Na dobrovoľné poistenie sa fyzická osoba prihlasuje prostredníctvom Registračného listu FO, ktorý vyplní ako prihlášku dobrovoľne poistenej osoby (DPO). Spolu s prihláškou pobočke Sociálnej poisťovne v mieste bydliska doručí aj Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby.

V ňom okrem iného deklaruje, že k dátumu prihlásenia nie je povinne poistená v inom členskom štáte EÚ, ani v Nórskom kráľovstve, Islandskej republike, Lichtenštajnskom kniežatstve, ani vo Švajčiarsku a že berie na vedomie všetky podmienky dobrovoľného poistenia.

Dobrovoľné poistenie vzniká najskôr dňom podania prihlášky a zaniká dňom odhlásenia z dobrovoľného poistenia, najskôr odo dňa podania odhlášky, teda nie je možné spätné prihlásenie ani odhlásenie z dobrovoľného poistenia.

Ako sa platí poistenie

Po podaní prihlášky na dobrovoľné poistenie pobočka Sociálnej poisťovne pridelí dobrovoľne poistenej osobe variabilný symbol, ktorý uvádza pri platení poistného. Okrem neho pri platení poistného správne uvedie aj špecifický symbol a číslo účtu pobočky. Poistné sa platí za predchádzajúci kalendárny mesiac – do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Pri platbe poistného nepredpísaného rozhodnutím sa špecifický symbol uvádza v tvare mesiac a rok (napr. 112021). Ak dobrovoľne poistená osoba uhrádza poistné trvalým príkazom, uvádza špecifický symbol v tvare 88. Pri platbe poistného, ktoré je predpísané rozhodnutím, je špecifický symbol uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia.

Dôchodkyňa v záhrade Čítajte aj Penzijný systém: Stačí len prvý pilier? Ako si zvýšite dôchodok?

Dobrovoľne poistená osoba si sama určí vymeriavací základ, z ktorého bude platiť poistné na dobrovoľné poistenie podľa príslušných sadzieb poistného (s ohľadom na balík poistenia):

 • na nemocenské poistenie – 4,4 %
 • na starobné poistenie – 18 % (ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa pošle 4,75 % príslušnej DSS)
 • na invalidné poistenie – 6 %
 • do rezervného fondu solidarity – 4,75 %
 • na poistenie v nezamestnanosti – 2 %

Vymeriavací základ a výška poistného

Výšku poistného si určujete sami. Aby ste si ju mohli vyrátať, potrebujete si určiť výšku vymeriavacieho základu. Od jeho výšky sa bude odvíjať výška vášho poistného a tiež od balíka poistenia, ktorý ste si zvolili. Jednotlivé poistenia majú svoje sadzby, ktorými sa pri výpočte musíte riadiť.

Vymeriavací základ nesmie byť nižší ako stanovený minimálny vymeriavací základ v danom roku a vyšší ako maximálny vymeriavací základ. Zároveň musí byť rovnaký pre všetky druhy poistenia vo vybranom balíku.

Dobrovoľne poistená osoba (DPO) si môže zmeniť vymeriavací základ najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od posledného určenia vymeriavacieho základu. Ak DPO zmení vymeriavací základ, poistné sa platí zo zmeneného vymeriavacieho základu od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zmenu vymeriavacieho základu písomne oznámila Sociálnej poisťovni.

Platenie poistného pri súbehu dobrovoľného poistenia a živnosti alebo zamestnania

Dobrovoľné dôchodkové poistenie a súbežné povinné poistenie SZČO a/alebo povinné poistenie zamestnanca: Ak je dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba súčasne aj povinne poistená SZČO alebo je zamestnaná, poistné platí vždy prednostne z výkonu zárobkovej činnosti (teda ako SZČO alebo zamestnanec). Ako dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba potom platí poistné z rozdielu medzi maximálnym vymeriavacím základom a hrubým príjmom zo závislej činnosti, ktorý je vymeriavacím základom zamestnanca alebo vymeriavacím základom SZČO.

Napríklad, ak sa vymeriavací základ zamestnanca rovná maximálnemu vymeriavaciemu základu (alebo ho prevyšuje), potom ako dobrovoľne poistená osoba neplatí poistné na dôchodkové poistenie. Platí len poistné do rezervného fondu solidarity, ktoré platí dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba vždy (najviac z maximálneho vymeriavacieho základu).

Zmena vymeriavacieho základu

Dobrovoľne poistená osoba (DPO) si môže zmeniť vymeriavací základ najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od posledného určenia vymeriavacieho základu. Ak DPO zmení vymeriavací základ, poistné sa platí zo zmeneného vymeriavacieho základu od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zmenu vymeriavacieho základu písomne oznámila Sociálnej poisťovni.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #SZČO #seniori #odvody do Sociálnej poisťovne