Chcete ísť do predčasnej penzie? Tu je návod, ako o ňu žiadať

Aké sú podmienky na priznanie predčasnej penzie? Aký je rozdiel medzi jej druhmi? Prinášame vám odpovede + príklady

04.04.2023 06:00
dôchodcovia, manželia, dôchodok Foto:
Ilustračné foto.
debata (10)

Nárok na predčasný starobný dôchodok má poistenec, ak

 • odpracoval najmenej 15 rokov
 • chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo odpracoval najmenej 40 rokov a
 • suma jeho predčasného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, teda vyššia ako 375,10 eura
 • V čase, keď o tento druh penzie žiadate, nesmiete pracovať ani ako zamestnanec a ani ako živnostník. Ak totiž platíte odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možné vyplácať predčasný dôchodok. To znamená, že žiadateľovi nevznikne nárok na výplatu predčasného dôchodku, ak ku dňu vzniku nároku naň bude povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, teda ak bude pracovať.
 • Odpracovanými rokmi na účely posúdenia splnenia podmienky na nárok predčasnú penziu po 40 odpracovaných rokoch sú všetky roky dôchodkového poistenia, ktoré ste získali, a to aj vrátanie obdobia poistenia, ktoré ste prípadne získali v cudzine (cudzinou sa rozumie iný členský štát Európskej únie, Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežactvo a Švajčiarska konfederácia a štáty, s ktorými má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení), okrem
 • doby štúdia na strednej škole alebo vysokej škole (učebný pomer je jedným z druhov pracovnoprávnych vzťahov, teda nie je dobou štúdia, preto sa započítava do odpracovaných rokov),
 • doby nezamestnanosti,
 • doby odborného školenia alebo politického školenia,
 • obdobia dodatočného zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie za obdobie štúdia a za obdobie zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
 • Uvedené obdobia sú naďalej obdobím dôchodkového poistenia na účely posúdenia splnenia podmienky potrebnej doby 15 rokov a taktiež sú obdobím dôchodkového poistenia na účely určenia sumy predčasného starobného dôchodku.
 • Ak ste získali najmenej 40 odpracovaných rokov, nevzťahuje sa na vás veková podmienka. Čo znamená, že ak splníte aj ostatné zákonné podmienky, vznikne vám nárok na predčasný dôchodok, aj keď vám chýbajú viac ako dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku.
 • Ak vám do dovŕšenia dôchodkového veku nechýbajú viac ako dva roky, na účely nároku na dôchodok sa nevyžaduje splnenie podmienky získania najmenej 40 odpracovaných ro­kov.

Zníži sa mi za skorší odchod do penzie suma dôchodku?

Áno. Za každý mesiac, o ktorý odídete do dôchodku skôr, sa suma vášho dôchodku zníži

 • 0,3 %, keď získate najmenej 40 odpracovaných rokov, alebo
 • o 0,5 %, keď nezískate najmenej 40 odpracovaných ro­kov.
 • To znamená, že váš dôchodok sa za každých začatých 30 dní odo dňa, kedy vám naň vznikne nárok do dovŕšenia dôchodkového veku, zníži v závislosti od počtu odpracovaných rokov buď o 0,3 %, alebo o 0,5 %. Ak teda požiadate o predčasný starobný dôchodok presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku a nezískate aspoň 40 odpracovaných rokov, vaša dôchodková dávka sa zníži o 12,5 %, ak rok pred jeho dovŕšením, bude znížená o 6,5 %.
manželia, pár, dôchodcovia, premýšľanie, uvažovanie Čítajte viac Predčasný dôchodok. Dva druhy, rôzne podmienky. A od júla bude nedostupnejší

Ako požiadam o predčasný starobný dôchodok?

 • V pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého bydliska, kde príslušný zamestnanec s vami spíše žiadosť o jeho priznanie.
 • Termín si môžete rezervovať v Rezervačnom systéme, kde si môžete vybrať konkrétnu pobočku (pracovisko) podľa miesta vášho trvalého pobytu. Rezervačný systém vám ponúkne presný deň a čas, ktorý vám vyhovuje.
 • Po zarezervovaní termínu vám príde informácia o potvrdení termínu, tiež o dokladoch, ktoré sú potrebné pre spísanie žiadosti, kontaktné údaje na zamestnanca pobočky, ktorý bude s vami žiadosť spisovať a ktorého môžete v prípade nejasností kontaktovať.
 • Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa spísania žiadosti oň, pričom ku dňu, od ktorého sa žiada jeho priznanie, do dovŕšenia dôchodkového veku nesmú chýbať viac ako dva roky.

Čo treba k spísaniu žiadosti?

 • Vopred pripravené doklady o chýbajúcich obdobiach zamestnania.
 • Platný občiansky preukaz alebo cestovný pas.
 • Doklady o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy štúdium trvalo).
 • Ak ste narodení po roku 1963, potrebujete aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky.
 • Ak ste muž, potrebujete vojenskú knižku alebo potvrdenie o trvaní výkonu vojenskej služby.
 • Rodné listy detí, ale len: ak ste cudzinec alebo ak sa deti narodili v cudzine a neboli zapísané do osobitnej matriky, keďže vtedy údaje, ktoré sú uvedené v rodnom liste, nemusí obsahovať register fyzických osôb, a preto je potrebné rodné listy detí predložiť dodatočne, ak ste dieťa prevzali do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, musíte doplniť rozhodnutie príslušného orgánu o jeho prevzatí, v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku potrebujete úmrtný list alebo výpis z matriky, a to len ak ste cudzinec alebo ak dieťa zomrelo v cudzine a dieťa nebolo zapísané do osobitnej matriky, keďže sa vtedy údaje o jeho úmrtí nemusia nachádzať v registri fyzických osôb.
 • Doklady preukazujúce obdobie zamestnania a výšku hrubých zárobkov, ktoré nie sú uvedené v Informácii o stave individuálneho účtu poistenca za obdobie do 31. decembra 2003.

Potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovensko nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

 • Pre zasielanie dôchodku na účet v banke si prineste vyplnený a bankou potvrdený formulár Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodku v banke.
žena, rozmýšľanie, úsmev, dôchodkyňa Čítajte viac Do penzie v 58 rokoch? Kto bude môcť o dôchodok žiadať a nemusí dosiahnuť penzijný vek? + príklady

Môžu byť potrebné aj ďalšie doklady podľa toho, čo ešte vo vašom prípade treba preukázať (poradí vám zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne).

 • Dostavíte sa na konkrétny termín a čas, ktorý ste si vopred dohodli v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste vášho trvalého bydliska.
 • Predložíte všetky doklady, ktoré ste si vopred pripravili a ktoré sú potrebné pre spísanie vašej žiadosti.
 • Zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne (ktorý vám bol pridelený rezervačným systémom) spíše s vami cez elektronický formulár Žiadosť o dôchodok na základe hodnoverných dokladov a vyhlásení, ktoré ste predložili.
 • Podpisom potvrdíte správnosť všetkých údajov v žiadosti. Môžete požiadať aj o vyhotovenie potvrdenia o spísaní žiadosti o dôchodok (pre svojho zamestnávateľa na účely vyplatenia odchodného a ďalšie účely), t. j. požiadate o potvrdenie o tom, že ste si uplatnili nárok na predčasný dôchodok žiadosťou.

Žiadosť o predčasný starobný dôchodok môžete podať najviac dvakrát v kalendárnom ro­ku.

Má Sociálna poisťovňa nejaké termíny, dokedy musí o penzii rozhodnúť?

Lehota na rozhodnutie o dôchodku je 60 dní.

Táto lehota plynie odo dňa spísania žiadosti o dôchodok (konanie o dôchodku). Rozhodnutie o dôchodku vám bude doručené poštou alebo do eSchránky, ak ju máte aktivovanú.

V zložitých prípadoch sa môže lehota predĺžiť o najviac 60 dní, o čom vás však Sociálna poisťovňa písomne informuje.

Čo je Individuálny účet poistenca a na čo slúži?

 • Napríklad na to, aby ste si mohli overiť, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky vaše obdobia zamestnania a hrubé zárobky (pretože od nich závisí suma dôchodkovej dávky).
 • Aby ste si overili, ktoré obdobia dôchodkového poistenia máte v evidencii, navštívte svoj Elektronický účet poistenca, v ktorom je váš Individuálny účet poistenca (tieto služby sa nachádzajú v eSlužbách Sociálnej poisťovne). V Individuálnom účte poistenca si skontrolujete jednotlivé obdobia vášho dôchodkového poistenia a takto si overíte, či všetky obdobia sú tu pre váš dôchodok evidované.

© Autorské práva vyhradené

10 debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #Dôchodcovia #odchod do dôchodku