Ste odkázaný na pomoc druhých? Žiadajte o sociálnu službu

Osoba s ŤZP je odkázaná na pomoc inej osoby, ak je odkázaná na osobnú asistenciu, opatrovanie alebo sociálnu službu podľa zákona o sociálnych službách. Pri posudzovaní odkázanosti neplnoletej osoby s ŤZP na pomoc inej osoby sa neprihliada na potrebu pomoci pri zabezpečovaní starostlivosti o seba, starostlivosti o domácnosť alebo pri realizovaní základných sociálnych aktivít, ktoré vyplývajú z rodičovskej starostlivosti poskytovanej neplnoletej fyzickej osobe rovnakého veku.

31.03.2023 14:00
ťzp, hendikep, invalid Foto:
Ilustračné foto.
debata

Osoba s ŤZP je odkázaná na opatrovanie, ak stupeň jej odkázanosti na pomoc inej osoby je V alebo VI. Účelom opatrovania je zabezpečiť každodennú pomoc osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.

Čo je účelom osobnej asistencie?

Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia a nezávislosti a možnosti osoby s ŤZP rozhodovať o sebe. Je určená najmä pre tých, ktorí chcú rozhodovať o svojom živote, chcú organizovať svoje každodenné aktivity. Osobný asistent má pomáhať občanovi s postihnutím vykonávať tie aktivity, ktoré by občan rovnakého veku bez zdravotného postihnutia vykonával bežne sám, bez asistencie a pomoci inej osoby. Miera potrebnej pomoci a každodenné aktivity sú u každého človeka iné, závisí od jeho osobnostných predpokladov, životného štýlu a aktivít. Vďaka novele zákona o kompenzáciách sa zlepšili podmienky osobných asistentov. Hodinová sadzba je 5,20 eura a bolo úplne zrušené sledovanie príjmu ťažko zdravotne postihnutej osoby. Okrem toho napr. po novom majú nárok na osobnú asistenciu aj deti s ŤZP v detských domovoch, ale aj ŤZP rodičia pri starostlivosti o dieťa do 3 rokov. Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne.

Pozor aj na príjem

Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP závisí aj od výšky príjmu a majetku fyzickej osoby s ŤZP.

Pri zisťovaní výšky príjmu osoby s ŤZP sa započítavajú, okrem jej príjmu, aj príjmy spoločne posudzovaných osôb, ktorými sú napríklad manžel alebo manželka osoby s ŤZP, rodičia, ktorí žijú s touto osobou v spoločnej domácnosti, ak je osoba s ŤZP nezaopatrené dieťa.

Handicapovaný muž Čítajte viac Invalidita či zdravotné postihnutie? Jedno nevylučuje druhé. Na aké dávky a príspevky máte nárok?

Príjem, ktorý sa zisťuje na účely peňažných príspevkov, sa potom určí tak, že súčet všetkých príjmov osôb posudzovaných spoločne sa vydelí počtom týchto osôb.

Príklad: Osoba s ŤZP žije iba s manželom. Jej priemerný mesačný príjem je 777 eur, priemerný mesačný príjem jej manžela je 333 eur. Príjem, ktorý sa zisťuje na účely peňažných príspevkov, je (333 + 777) /2 = 555 eur mesačne.

Príjem sa zisťuje ako priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza roku, v ktorom fyzická osoba požiadala o peňažný príspevok na kompenzáciu.

Takto zistený príjem sa prehodnocuje raz za rok pri opakovaných peňažných príspevkoch.

Pri určitej výške príjmu fyzickej osoby s ŤZP sa peňažné príspevky na kompenzáciu neposkytnú vôbec alebo sa poskytnú v nižšej sume.

Fyzická osoba, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu, okrem fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na opatrovanie, a fyzická osoba, na ktorej opatrovanie sa príspevok žiada, vyhlasuje na osobitnom tlačive či hodnota majetku, ktorý vlastní, je vyššia ako 39 833 eur.

Peňažný príspevok na kompenzáciu sa neposkytne, ak je hodnota majetku osoby s ŤZP vyššia ako 39 833 eur. Toto pravidlo platí pre všetky peňažné príspevky na kompenzáciu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ŤZP #sociálna služba