Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím: Aké príspevky možno dostať a v akej výške

Môžete žiadať o rôzne príspevky, každý z nich má však iné podmienky.

03.05.2023 10:00
Znevýhodnení ľudia v zamestnaní Foto:
Ilustračné foto.
debata

Celková cena práce na tento rok: 1 711,61 eura.

Suma, akou zamestnávateľ uhrádza odvod za jedného občana so zdravotným postihnutím

Zamestnávateľ za jedného občana so zdravotným postihnutím (ZP) uhrádza odvod na účet úradu práce vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce, teda v sume 1 542,45 eura.

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov s hendikepom alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý podniká. Výška takejto zákazky je 0,8-násobok celkovej ceny práce, teda aktuálne 1 369,29 eura.

Ako môže evidovanému uchádzačovi o zamestnanie so ZP pomôcť úrad práce pri hľadaní vhodného zamestnania?

Úrad môže uchádzačovi o zamestnanie zabezpečiť a poskytnúť:

 • informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, výbere zamestnania vrátane jeho zmeny a adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní,
 • informácie o voľných pracovných miestach na Slovensku i v zahraničí,
 • služby informačných a poradenských stredísk, kde majú aj občania so zdravotným postihnutím možnosť bezplatne využívať počítačové vybavenie, tlačiareň a multifunkčné zriadenie za účelom samoobslužného vyhľadávania voľných pracovných miest, aktuálnych informácií o trhu práce doma aj v zahraničí, ako aj informácií o životných a pracovných podmienkach v krajinách Európskej únie,
 • informácie o termínoch výberových konaní a búrz práce, ktoré organizuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • informácie o agentúrach podporovaného zamestnávania, ktoré poskytujú odborné poradenské služby aj občanom so zdravotným postihnutím,
 • odborné poradenské služby,
 • vzdelávanie a prípravu pre trh práce,
 • príspevky na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím (napr.: na samostatnú zárobkovú činnosť a na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s jej prevádzkovaním, na zriadenie a úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zamestnávateľom, na činnosť pracovného asistenta a iné).
Martin Kontúr, Ide o peniaze Čítajte viac Veľké zmeny v dôchodkoch - koho sa týkajú a čo bude nové od 1. mája?

Príspevok na zriadenie chránenej dielne (CHD) alebo chráneného pracoviska (CHP)

Môže ho dostať zamestnávateľ, ktorý na zriadené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím (ZP), vedeného v evidencii nezamestnaných najmenej jeden mesiac, ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada.

Príspevok sa poskytuje na úhradu časti nákladov na zriadenie pracovného miesta pre občana so ZP. Výška príspevku na jedno pracovné miesto je v Bratislavskom kraji najviac 4-násobok celkovej ceny práce (CCP) – 6 846,44 eura, v ostatných krajoch: v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer – najviac 4,8-násobok CCP, teda 8 215,73 eura; v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer – najviac 5,2-násobok CCP – 8 900,37 eura.

Príspevok na udržanie občana so ZP v zamestnaní

Poskytuje ho úrad práce zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov s hendikepom z priemerného evidenčného počtu svojich zamestnancov a ktorý nemá priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Príspevok sa poskytuje na občana so ZP, ktorý pre zamestnávateľa vykonáva prácu najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

Slúži na úhradu preddavku na poistné platené zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca – občana so ZP, najviac však 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve, v tomto roku je maximálna suma 267,33 eura.

Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť

Úrad práce ho môže poskytnúť príspevok uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so ZP: ktorý je vedený v evidencii nezamestnaných najmenej 3 mesiace; alebo najmenej 12 mesiacov v prípade, že v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie pozastavil alebo skončil prevádzkovanie živnosti, ktorý bude samostatne zárobkovo činnou osobou na chránenom pracovisku, ktorý bude vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch; ktorý o príspevok požiada písomne a bude živnosť prevádzkovať na chránenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky.

Muž na vozíku Čítajte viac Ste invalidný a chcete pracovať? Ako je to s penziou, prídete o ňu alebo nie?

Výška príspevku je závislá od celkovej ceny práce, typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom bude žiadateľ o príspevok podnikať.

Aktuálne je ale tento príspevok poskytovaný v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“ – preto príspevok podľa § 57 zákona o službách zamestnanosti nie je poskytovaný.

Výška príspevku občanovi s hendikepom na podnikanie:

  Výška príspevku 100 % (v eurách) 30 % výšky príspevku (v eurách) 70 % výšky príspevku (v eurách)
Bratislavský kraj: 3,2-násobok CCP najviac 5 477,15 1 643,14 3 834,00
ostatné kraje s nezamestnanosťou ≤ ako je celoslovenský priemer: 4-násobok CCP najviac 6 846,44 2 053,93 4 792,50
ostatné kraje s nezamestnanosťou > ako je celoslovenský priemer: 4,8-násobok CCP najviac 8 215,72 2 464,71 5 751,00

Príspevok na činnosť pracovného asistenta

Dostať ho môže zamestnávateľ, ktorý zamestnáva občana s hendikepom, alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so ZP, ak z druhu zdravotného postihnutia a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby vyplýva potreba pracovného asistenta.

Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je údaj o percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť občana so zdravotným postihnutím, charakteristika pracovnej činnosti, ktorú zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva na pracovnom mieste, a rozsah pracovného času, zdôvodnenie potreby pracovného asistenta a charakteristika a rozsah pracovnej činnosti pracovného asistenta.

Príspevok sa poskytuje mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac vo výške 70 % CCP, teda tento rok je jeho výška od 701,76 do 1 198,12 eura/me­siac na činnosť jedného pracovného asistenta počas trvania pracovného pomeru zamestnanca, ktorý je občanom so ZP alebo zamestnancov, ktorí sú občanmi so ZP, ktorí sú v priamej starostlivosti pracovného asistenta, prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím.

Poradenstvo Čítajte viac Znevýhodnení ľudia môžu požiadať o poradenstvo pri hľadaní práce

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (zamestnávateľ)

Úrad poskytuje zamestnávateľovi na zamestnávanie občanov so ZP príspevok na úhradu prevádzkových nákladov a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, ak o príspevok písomne požiada.

Ročná výška príspevku je najviac:

 • 2,5-násobok CCP na jedného občana so ZP vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, teda 4 279,02 eura
 • 5-násobok CCP na jedného občana so ZP, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti pracovať vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, teda 8 558,05 eura.

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (občan so zdravotným postihnutím)

Úrad poskytuje samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so ZP a ktorá na chránenom pracovisku podniká, príspevok na úhradu prevádzkových nákladov.

Ročná výška príspevku, ktorý poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode je zriadené chránené pracovisko, je najviac:

 • 2,5-násobok CCP, teda 4 279,02 eura
 • 5-násobok CCP na jedného občana so ZP, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti pracovať vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, to znamená 8 558,05 eura.
Zdroj: zákon o službách zamestnanosti, dh
debata chyba
Viac na túto tému: #príspevky #podmienky #žiadosť o príspevky