Už máte III. pilier a rozhodli ste sa zmeniť DDS. Je to možné? Pozrite si 14 najdôležitejších otázok a odpovedí

Už ste vstúpili do III. piliera a časom ste sa rozhodli zmeniť svoju doplnkovú dôchodkovú spoločnosť? Prestup z jednej DDS do druhej je možný, k tomu však treba vyplniť žiadosť. Aké podmienky na prestup treba splniť?

01.05.2023 06:00
pán na tablete, dôchodkový pilier Foto:
Ilustračné foto.
debata (5)

Ak sa však rozhodnete zmeniť DDS do jedného roka od uzavretia účastníckej zmluvy, budete musieť uhradiť poplatok, informuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Ten je vo výške najviac 5 percent hodnoty zostatku na účte účastníka ku dňu, ktorý predchádza dňu prestupu. A však v prípade, ak od uzavretia zmluvy uplynul jeden rok rok, nie ste povinný uhrádzať žiadne poplatky.

Pozor si dajte na to, že prestúpiť medzi výplatnými doplnkovými dôchodkovými fondmi nie je možné.

Pre ľahšiu orientáciu v doplnkovom dôchodkovom sporení ministerstvo práce pripravilo odpovede na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa III. piliera.

Prečo minulý rok dôchodkové úspory klesli?

Globálne udalosti v minulom roku mali dopad aj na hodnotu dôchodkových úspor. Priemerné znehodnotenie všetkých typov dôchodkových fondov sa pohybovalo na úrovni – 12 percent. Tento prepad nastal po mimoriadne úspešnom roku 2021, v ktorom dosiahli najvýkonnejšie dôchodkové fondy zhodnotenie viac ako 28 percent.

Čo by ste mali vedieť?

 • korekcie na finančných trhoch spojené s nárastom alebo poklesom Vašich úspor sú bežnou súčasťou životného cyklu investovania – ako klient sa im nemôžete vyhnúť,
 • podstatou sporenia na dôchodok je investovanie v dlhodobom horizonte a krátkodobé pohyby na trhu by nemali ovplyvniť vašu dlhodobú investičnú stratégiu,
 • nevhodná reakcia na takéto prechodné výkyvy však môže negatívne ovplyvniť výšku dôchodku v budúcnosti (zmena investičnej stratégie, realizácia predčasného výberu a pod.).

Čo môžete urobiť?

 • myslite na zásadu dodržiavania teórie životného cyklu, podľa ktorej má byť portfólio prispôsobované veku účastníka,
 • ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti o správnosti vašej investičnej stratégie, obráťte sa priamo na svoju doplnkovú dôchodkovú spoločnosť (DDS),
 • váš správca vám môže poskytnúť odhad očakávaného vývoja, a to najmä vzhľadom k vášmu veku, sporivému horizontu, vhodnosti vašej investičnej stratégie ale aj predpokladanej forme čerpania dôchodkových úspor,
 • stav vašich úspor si môžete overiť prostredníctvom každoročne zasielaného výpisu z dôchodkového účtu, pasívneho elektronického prístupu na webovom sídle správcovskej spoločnosti, prípadne v pobočke vašej DDS.

Chýba vám príspevok účastníka alebo zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie na vašom osobnom účte účastníka?

Ak v niektorom mesiaci neboli na váš osobný účet účastníka pripísané príspevky účastníka alebo zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, môže to byť spôsobené:

A. krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19, počas ktorej:

 • mohla byť splatnosť príspevkov zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie za niektoré mesiace odložená, to znamená, že môžu byť pripísané na váš osobný účet účastníka neskôr,
 • mohol byť príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie za mesiac apríl 2020 odpustený, to znamená, že príspevok nebude na osobný účet účastníka pripísaný vôbec.
pán na tablete, dôchodkový pilier Čítajte viac Máte tretí dôchodkový pilier? Pri správnej stratégii vám našetrí na slušný dôchodok

Týka sa to príspevkov zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí za zamestnanca vykonávajúceho prácu zaradenú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej alebo štvrtej kategórie, alebo za zamestnanca, ktorý je tanečníkom, alebo hudobným umelcom hrajúcim na dychový nástroj, tzv. riziková práca.

B. inými situáciami, ktorých dôvody môžu byť nasledovné:

Vaše údaje v rozpise príspevkov za zamestnancov, ktorí sú účastníkmi, ktorý zasiela váš zamestnávateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, neboli uvedené správne, respektíve tento rozpis nebol odoslaný vôbec, príspevky účastníka alebo zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie neboli zaplatené na účet doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

Viac informácií získate vo vašej mzdovej učtárni alebo vo vašej účtovnej spoločnosti.

Pozrite si aj zmeny v II. pilieri.

Video
Koľko prerobili vaše úspory v II. pilieri a čo robiť, ak idete do dôchodku práve teraz? Ide o peniaze s ekonómom Jánom Šebom. Premiéra 15. 2. 2023.

Je účasť na sporení v III. pilieri povinná?

Účasť na sporení v III. pilieri je povinná iba pre zamestnanca, ktorý vykonáva takzvané rizikové práce zaradené na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu a pre zamestnanca, ktorý vykonáva profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách a súboroch, alebo zamestnancom, ktorý je hudobný umelec vykonávajúci profesiu hráča na dychový nástroj.

Títo sú povinní s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (DDS) uzatvoriť účastnícku zmluvu a ich zamestnávatelia sú povinní uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu, a to do tridsiatich dní od začatia výkonu týchto prác.

Ako sa určí suma doplnkového starobného dôchodku?

Suma doživotného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka (respektíve od aktuálnej hodnoty jeho osobného účtu po vyplatení jednorazového vyrovnania, ak oň účastník súčasne požiada) a od veku účastníka, od ktorého sa mu začne vyplácať doživotný doplnkový starobný dôchodok.

ekonomika, sporenie financií, šetrenie, úspory, počítanie peňazí Čítajte viac Tretí dôchodkový pilier zvyšuje budúcu penziu. Kto a ako v ňom môže sporiť?

Suma dočasného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka (respektíve od aktuálnej hodnoty jeho osobného účtu po vyplatení jednorazového vyrovnania, ak oň účastník súčasne požiada) a od počtu rokov – najmenej však 5 rokov, počas ktorých sa mu dočasný doplnkový starobný dôchodok bude vyplácať.

Ako sa určí suma doplnkového výsluhového dôchodku?

Suma doživotného doplnkového výsluhového dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka a od veku účastníka, od ktorého sa mu začne vyplácať doživotný doplnkový výsluhový dôchodok.

Suma dočasného doplnkového výsluhového dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka a od počtu rokov, počas ktorých sa mu dočasný doplnkový výsluhový dôchodok bude vyplácať.

V akej sume sa vyplatí jednorazové vyrovnanie?

Ak účastník požiada o jednorazové vyrovnanie súčasne so žiadosťou o vyplácanie doživotného doplnkového starobného dôchodku, jednorazové vyrovnanie sa vyplatí najviac v sume zodpovedajúcej 50 percent aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prevodu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do poisťovne, ktorá vypláca doživotný doplnkový starobný dôchodok.

Ak účastník požiada o jednorazové vyrovnanie súčasne so žiadosťou o vyplácanie dočasného doplnkového starobného dôchodku, jednorazové vyrovnanie sa vyplatí najviac v sume zodpovedajúcej 25 percent aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu jej vyplatenia.

Druhý pilier, penzia, peniaze, dôchodok Čítajte viac Čo nenájdete vo výpisoch z dôchodkového sporenia, čo potrebuje vedieť a čo si máte domyslieť

Pri splnení zákonných podmienok (uvedené v časti Podmienky vyplácania dávok z III. piliera) sa jednorazové vyrovnanie vyplatí v sume zodpovedajúcej 100 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka.

Jednorazové vyrovnanie sa vyplatí aj v prípade smrti účastníka, poberateľa dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku oprávnenej osobe určenej v účastníckej zmluve v sume zodpovedajúcej 100 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka.

Kto mi bude vyplácať dávky doplnkového dôchodkového sporenia?

Dočasný doplnkový starobný dôchodok, dočasný doplnkový výsluhový dôchodok, jednorazové vyrovnanie a predčasný výber, vypláca priamo DDS ak o ne účastník požiada po splnení podmienok na ich vyplácanie.

Doživotný doplnkový starobný dôchodok a doživotný doplnkový výsluhový dôchodok vypláca poisťovňa, a to na základe poistnej zmluvy uzatvorenej medzi poisťovňou a účastníkom.

Môžem požiadať o výplatu dávky aj do cudziny?

Áno. Ak sa dávka vypláca do členského štátu Európskej únie iného ako Slovenská republika a do Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska, doplnková dôchodková spoločnosť nemá nárok na manipulačný poplatok z dôvodu takého vyplácania dávky.

Ako sa dedia finančné prostriedky na osobnou účte účastníka?

Aktuálna hodnota osobného účtu účastníka, poberateľa dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku je predmetom dedenia, ak zomretý účastník, poberateľ dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku v účastníckej zmluve neurčil ako oprávnenú osobu na vyplatenie aktuálnej hodnoty osobného účtu inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

Na ktoré poplatky má DDS nárok?

DDS má nárok na:

 • odplatu za správu doplnkového dôchodkového fondu, ktorá za rok správy tohto fondu nesmie presiahnuť v jednotlivých rokoch percentuálne sadzby uvedené v tabuľke:
Rok Odplata v % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde Odplata v % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde
2022 1,20% 0,60%
2023 1,15% 0,60%
2024 1,05% 0,60%
Od roku 2025 1,00% 0,6 %
     
 • odplatu za zhodnotenie majetku v doplnkovom df., ktorá sa určuje každý pracovný deň na základe postupu upraveného v prílohe č. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (viac informácii nájde záujemca tu)
 • odplatu za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
 1. v období do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy najviac 5 % hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu,
 2. ak od uzatvorenia účastníckej zmluvy uplynul viac ako 1 rok doplnková dôchodková spoločnosť nemá nárok na odplatu za prestup účastníka.

V prípade sporiteľov, ktorí uzatvorili zmluvu do 31.12.2013 a súčasťou ich účastníckej zmluvy je aj dávkový plán, má DDS nárok aj na odplatu za odstupné a to vo výške určenej podľa dávkového plánu, ak v ňom je určená, inak vo výške 5 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu, ku ktorému sa odstupné vypláca.

Ako môžem prestúpiť medzi jednotlivými príspevkovými fondmi v rámci jednej DDS a koľko ma to bude stáť?

Účastník môže prestúpiť z jedného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do iného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu spravovaného tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou alebo zmeniť pomer rozloženia majetku v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch spravovaných tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na základe zmeny účastníckej zmluvy; taký prestup alebo takú zmenu pomeru rozloženia majetku doplnková dôchodková spoločnosť účastníkovi nespoplatňuje.

Ako môžem prestúpiť medzi jednotlivými DDS a koľko ma to bude stáť?

Prestúpiť z príspevkového doplnkového dôchodkového fondu jednej DDS do príspevkového fondu inej DDS sa dá na základe písomnej žiadosti. Odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je v období do 1 roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy najviac 5 % hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu, a ak od uzatvorenia účastníckej zmluvy uplynul viac ako 1 rok, DDS na túto odplatu nárok nemá.

Prestúpiť medzi výplatnými doplnkovými dôchodkovými fondmi možné nie je.

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #III. pilier