Mám nárok na starobný dôchodok? Penziu v tomto štáte nedostane každý človek

Nárok na starobný dôchodok má každý človek, ktorý splní podmienky. A tými sú: minimálne 15 odpracovaných rokov, pričom odvody za vás buď odvádzal zamestnávateľ, ak ste mali riadny pracovný pomer, alebo ste si ich platili ako osoba samostatne zárobkovo činná, alebo ste si ich dobrovoľne platili sami, či ich za vás, v určitých prípadoch, odvádzal štát.

27.05.2023 14:47
dôchodok, dôchodkyňa, penzia, penzistka, žena s... Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Nižší ako všeobecný dôchodkový vek majú ženy, ktoré vychovali aspoň jedno dieťa. Dôchodkový vek sa za každé vychované dieťa znižuje o šesť mesiacov. Ak výchovu dieťaťa nie je možné zohľadniť žene, nárok na zohľadnenie výchovy dieťaťa a znížený dôchodkový vek vzniká mužovi, ktorý dieťa vychoval.

Skoršie dovŕšenie dôchodkového veku môžu získať tí, ktorí pracovali vo zvýhodnenej pracovnej kategórii – zachováva sa nárok na znížený dôchodkový vek po odpracovaní stanoveného počtu rokov v I. pracovnej kategórii, resp. I./II. kategórii funkcií.

Ako oň požiadať?

Penziu si vybavíte v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého bydliska, kde príslušný zamestnanec s vami spíše žiadosť o jeho priznanie.

Termín na spísanie žiadosti je vhodné objednať si v predstihu, približne mesiac pred dovŕšením dôchodkového veku. Na spísanie žiadosti sa objednajte najskôr na deň, keď dovŕšite dôchodkový vek alebo kedykoľvek po tomto dni.

Video
Ide o peniaze: Chcete mať pri odchode do dôchodku na účte 160-tisíc eur? Keď začnete včas, stačí si odkladať malú sumu. Príklady vypočítal odborník na investície Martin Babocký. Premiéra 15. 3. 2023.

Termín si môžete rezervovať v Rezervačnom systéme, kde si môžete vybrať konkrétnu pobočku, presný deň a čas, ktorý vám vyhovuje. Po zarezervovaní termínu v Rezervačnom systéme vám príde informácia o potvrdení termínu, tiež o dokladoch, ktoré sú potrebné pre spísanie žiadosti, kontaktné údaje na zamestnanca pobočky, ktorý bude s vami žiadosť spisovať, a ktorého môžete, v prípade nejasností, kontaktovať.

Mám si overiť, či Sociálna poisťovňa má informácie o mojich odpracovaných rokoch?

Áno. Odporúča sa overiť si v dostatočnom časovom predstihu, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky vaše obdobia zamestnania a hrubé zárobky (pretože od nich závisí suma vašej dôchodkovej dávky). Aby ste si overili, ktoré obdobia dôchodkového poistenia máte v evidencii, navštívte svoj Elektronický účet poistenca, v ktorom je váš Individuálny účet poistenca (tieto služby sa nachádzajú v eSlužbách Sociálnej poisťovne). V Individuálnom účte poistenca si skontrolujete jednotlivé obdobia vášho dôchodkového poistenia a takto si overíte, či všetky obdobia sú tu pre váš dôchodok evidované. Overiť si evidenciu období dôchodkového poistenia môžete aj tak, že požiadate o výpis z Individuálneho účtu poistenca a z Informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca prostredníctvom: formulára pre otázky, telefonicky na bezplatnom tel. č. 0800 123 123, e-mailom na adrese podatelna@socpoist.sk, osobne v pobočke Sociálnej poisťovne.

Aké doklady budem potrebovať?

Vopred pripravené doklady o chýbajúcich obdobiach zamestnania. Platný občiansky preukaz alebo cestovný pas.

Doklady o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy štúdium trvalo).

Ak ste sa narodili po roku 1963, potrebujete aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky.

Ak ste muž, potrebujete vojenskú knižku alebo potvrdenie o trvaní výkonu vojenskej služby.

Rodné listy detí, ale len: ak ste cudzinec alebo ak sa vaše deti narodili v cudzine a neboli zapísané do osobitnej matriky, keďže údaje, ktoré sú uvedené v rodnom liste, sa v takom prípade nemusia nachádzať v registri fyzických osôb, a preto je potrebné rodné listy detí predložiť dodatočne, ak ste dieťa prevzali do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, musíte doplniť rozhodnutie príslušného orgánu o jeho prevzatí, v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku potrebujete úmrtný list alebo výpis z matriky, a to len ak ste cudzinec alebo dieťa zomrelo v cudzine a dieťa nebolo zapísané do osobitnej matriky, keďže údaje o jeho úmrtí sa v takom prípade nemusia nachádzať v registri fyzických osôb, ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takého obdobia (len vtedy, ak žiadate o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovy dieťaťa – platí pre ženy a pre tých mužov/iných poistencov, ktorí chcú zohľadniť starostlivosť o dieťa).

Doklady preukazujúce obdobie zamestnania a výšku hrubých zárobkov, ktoré nie sú uvedené v Informácii o stave individuálneho účtu poistenca za obdobie do 31. decembra 2003.

Potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovensko nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Na posúdenie nároku na minimálny dôchodok je potrebné predložiť potvrdenie príslušnej inštitúcie o obdobiach poistenia získaných v cudzine, ak ste tieto obdobia poistenia získali. Ak sa vám vypláca dôchodok z cudziny, na posúdenie nároku na minimálny dôchodok je potrebné predložiť aj potvrdenie príslušnej inštitúcie o sume dôchodku vyplácaného z cudziny k dátumu, od ktorého žiadate priznať starobný dôchodok.

Ak si želáte zasielať dôchodok na účet v banke, prineste si vyplnený a bankou potvrdený formulár zverejnený tu: Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke.

žena, muž, seniori, penzia Čítajte viac Máte nárok na starobný dôchodok? Komu Sociálna poisťovňa neprizná penziu a prečo?

Ako bude prebiehať spísanie žiadosti?

Dostavíte sa na konkrétny termín a čas, ktorý ste si vopred dohodli v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste vášho trvalého bydliska.

Predložíte všetky doklady, ktoré ste si vopred pripravili, a ktoré sú potrebné pre spísanie vašej žiadosti.

Zamestnanec pobočky, ktorý vám bol pridelený rezervačným systémom, spíše s vami cez elektronický formulár Žiadosť o dôchodok, na základe hodnoverných dokladov a vyhlásení, ktoré ste predložili. Podpisom potvrdíte správnosť všetkých údajov v žiadosti. Môžete požiadať aj o vyhotovenie potvrdenia o spísaní žiadosti o dôchodok (pre svojho zamestnávateľa na účely vyplatenia odchodného a ďalšie účely).

Ako sa dozviem, či dostanem dôchodok?

Lehota na rozhodnutie o dôchodku je 60 dní a začína plynúť odo dňa spísania žiadosti o dôchodok. Rozhodnutie o penzii vám bude doručené poštou alebo do e-schránky, ak ju máte aktivovanú. V zložitých prípadoch sa môže lehota predĺžiť o najviac 60 dní, o čom vás však Sociálna poisťovňa písomne informuje.

Od čoho závisí suma mojej budúcej penzie? Od dĺžky získaného obdobia dôchodkového poistenia.

Od výšky vašich hrubých zárobkov, ktoré ste za svoj pracovný život získali (do hrubej mzdy sú zahrnuté aj odvody do Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie).

Tiež od toho, či ste boli sporiteľom v 2. dôchodkovom pilieri a získali ste obdobie účasti na starobnom dôchodkovom poistení, či ste získali aj obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #starobný dôchodok #Dôchodcovia #nárok na penziu