Pozostalostný dôchodok: Kto ho dostane len rok a kto dva a kto dlhšie? Kedy vám ho zoberú?

Za vdovu či vdovca po zomretom človeku sa považuje žena alebo muž, ktorí boli so zosnulým človekom zosobášení. Nárok si teda môžete uplatniť len v prípade, že ste mali uzavreté manželstvo.

04.06.2023 06:00
žena, okno, vdova Foto:
Ilustračné foto.
debata (10)

Nárok neovplyvňuje dĺžka trvania manželského zväzku, neskúma sa spoločné žitie manželov či spolužitie v jednej domácnosti, ani či manželstvo plnilo spoločenskú funkciu alebo nie.

Nárok na dávku vzniká, ak ste vdova či vdovec po manželovi či manželke, ktorý

 • ku dňu smrti poberal/a starobný, invalidný dôchodok alebo mal/a nárok na predčasný dôchodok,
 • ku dňu smrti nepoberal/a niektorý z vyššie uvedených dôchodkov, ale splnil/a podmienky nároku na starobný dôchodok,
 • zomrel/a v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania,
 • ku dňu smrti nepoberal/a starobný, predčasný či invalidný dôchodok, ale získal/a počet odpracovaných rokov potrebný na nárok na invalidný dôchodok.

Ak ste žili so zomretým mužom či zomretou manželkou ako druh a družka bez uzavretia manželstva a máte spoločné deti, tie si môžu uplatniť nárok na sirotský dôchodok.

Nárok na pozostalostnú dávku nevzniká rozvedenej manželke či manželovi ani v prípade, že ste spolu roky žili ako druh a družka.

Pozrite si viac o investovaní na dôchodku
Video
Zdroj: TV Pravda

Ako o dávku žiadať?

 • O pozostalostnú dávku požiadate v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého bydliska, kde spíšete žiadosť o jej priznanie.
 • Termín si môžete rezervovať v Rezervačnom systéme, kde si môžete vybrať konkrétne pracovisko. Rezervačný systém vám ponúkne presný deň a čas, ktorý vám vyhovuje.
 • Po rezervovaní termínu vám príde informácia o potvrdení termínu, tiež o dokladoch, ktoré sú potrebné pre spísanie žiadosti, kontaktné údaje na zamestnanca pobočky, ktorý bude s vami žiadosť spisovať a ktorého môžete, v prípade nejasností, kontaktovať.
pozostalostný dôchodok, vdova Čítajte viac Kto má nárok na pozostalostný dôchodok? Dostane ho len manžel alebo manželka?

Aké doklady potrebujete?

Ak zomretý manžel alebo zomretá manželka poberali dôchodok a už nepracovali, treba predložiť nasledujúce doklady:

 • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas, sobášny list, resp. výpis z knihy manželstiev, ak bolo manželstvo uzatvorené v cudzine a nie je zapísané v osobitnej matrike, úmrtný list manžela/manželky, ak manžel či manželka zomreli v cudzine a úmrtie nie je zapísané v osobitnej matrike.
 • Rodné listy detí: ak bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, predložíte rozhodnutie príslušného orgánu o jeho prevzatí, v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku predložíte aj úmrtný list alebo výpis z matriky, v prípade, ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takého obdobia (len ak sa žiada o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovy dieťaťa).
 • Ak si želáte zasielať dôchodok na účet v banke (a nepoberáte žiaden dôchodok), prineste si vyplnený a bankou potvrdený formulár: Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke.

*** Ak zomretý manžel/manželka ešte pracoval/a a nepoberal/a dôchodok,** je potrebné doložiť i nasledujúce doklady: doklad o ukončení vzdelania zomretého (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo jeho štúdium, ktoré nebolo ukončené), poistenci narodení od roku 1963 potrebujú aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky, vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou o trvaní vojenskej služby, potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

 • Každé konanie a posudzovanie žiadosti je individuálne, a preto môžu byť potrebné aj ďalšie doklady, podľa toho, aké skutočnosti treba ešte dokladovať. Poradí vám zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne.
 • Sirotský dôchodok je možné vybaviť len pre nezaopatrené dieťa do 26. roku života, ktoré študuje alebo pre zlý zdravotný stav nemôže študovať ani vykonávať zárobkovú činnosť (podrobnejšie v časti: Sirotský dôchodok). Ak spĺňa maloleté dieťa podmienky pre získanie nároku na sirotský dôchodok, žiadosť o sirotský dôchodok môžete podávať vy pod rodným číslom maloletého dieťaťa.
žena, smútok, úmrtie Čítajte viac Vdovám a vdovcom s aspoň jedným dieťaťom opätovne vznikne nárok na pozostalostnú penziu v 57 rokoch

Ako to bude všetko prebiehať?

 • Dostavíte sa na konkrétny termín a čas, ktorý ste si vopred dohodli v pobočke Sociálnej poisťovne.
 • Predložíte všetky doklady, ktoré ste si vopred pripravili, a ktoré sú potrebné pre spísanie vašej žiadosti.
 • Zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne (ktorý vám bol pridelený Rezervačným systémom) spíše s vami cez elektronický formulár Žiadosť o vdovský dôchodok na základe hodnoverných dokladov a vyhlásení, ktoré ste predložili.
 • Podpisom potvrdíte správnosť všetkých údajov v žiadosti.
 • Lehota na rozhodnutie o dôchodku je 60 dní.
 • Táto lehota plynie odo dňa spísania žiadosti o dôchodok (konanie o dôchodku).
 • Rozhodnutie vám bude doručené poštou alebo do eSchránky, ak ju máte aktivovanú.
 • V zložitých prípadoch sa môže lehota predĺžiť o najviac 60 dní, o čom vás však Sociálna poisťovňa písomne informuje.

Ako dlho ho budete dostávať?

Nárok na výplatu pozostalostného dôchodku trvá väčšinou dva roky od smrti manžela alebo manželky.

Po dvoch rokoch možno vdovský dôchodok poberať len v nasledujúcich prípadoch:

 • ak vdova/vdovec dovŕšil/a dôchodkový vek (v prípade, ak neuzavrie nové manželstvo),
 • ak sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok, alebo bolo toto dieťa v rodine zomretého vychovávané. Môže tak ísť aj o vlastné dieťa vdovy či jej osvojené dieťa alebo ak bolo dieťa vdove alebo zomretému manželovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu počas trvania manželstva,
 • ak je vdova/vdovec invalidný/á a jeho/jej schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 70 percent,
 • ak vychoval/a aspoň tri deti alebo dovŕšil/a aspoň 52 rokov a vychoval/a dve deti,
 • ak dovŕšil/a aspoň 57 rokov a vychoval/a jedno dieťa.

Tento druh dávky zanikne v prípade, ak uzavriete nové manželstvo alebo ak ste úmyselným trestným činom spôsobili smrť manžela, a to dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu.

© Autorské práva vyhradené

10 debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #pozostalostný dôchodok #vdovské dôchodky