Kto má nárok na vdovecký dôchodok? Ako sa počíta jeho suma? Dostanete aj riadnu penziu? + príklady

Nárok na pozostalostný dôchodok má iba osoba, ktorá bola so zosnulým zosobášená. Dávka sa vypláca v sume 60 % starobného alebo invalidného dôchodku.

26.05.2023 06:00
muž, smútok, trúchlenie, smrť, vdovec Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Pozostalostné penzie sa vyplácajú v sume 60 percent starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel či manželka ku dňu smrti. Ak má však pozostalá manželka alebo manžel nárok na dva dôchodky, vypláca sa ten nižší len v sume jednej polovice. Ide o takzvaný súbeh nárokov.

A tak ak je napríklad suma starobného dôchodku pozostalej manželky či manžela nižšia ako Sociálnou poisťovňou vypočítaných 60 % pozostalostného dôchodku po zosnulom partnerovi, v plnej výške sa vypláca pozostalostný dôchodok a suma riadnej starobnej penzie sa zníži na polovicu. Ak teda pozostalá manželka dostáva penziu v sume 500 eur a vdovský dôchodok jej Sociálna poisťovňa vypočíta v sume 300 eur, bude dostávať v plnej výške svoju penziu a pozostalostná sa jej bude krátiť o polovicu, teda na sumu 150 eur. Spolu tak bude dostávať 650 eur.

Obmedzenia má aj úhrnná suma pozostalostných dávok

  • Ak vznikne nárok na výplatu viacerých pozostalostných dôchodkov po tom istom poistencovi (napríklad vznikne nárok na vdovský dôchodok a viac sirotských dôchodkov), platí, že úhrn súm týchto pozostalostných dôchodkov nesmie presiahnuť sumu dôchodku zomretého poistenca, na ktorú mal alebo by mal nárok. Ak ich úhrnná suma presahuje sumu dôchodku zomretého poistenca, každý z pozostalostných dôchodkov sa pomerne zníži.
  • Ak nárok na niektorý z priznaných pozostalostných dôchodkov zanikne alebo opätovne vznikne (teda zmení sa počet osôb, ktoré majú nárok na výplatu pozostalostného dôchodku po tom istom poistencovi), sumy pozostalostných dôchodkov sa znovu pomerne upravia (z dôvodu zániku niektorého z pozostalostných dôchodkov sa zvýšia, z dôvodu opätovného vzniku nároku na výplatu sirotského dôchodku sa znížia).
pozostalostný dôchodok, vdova Čítajte viac Kto má nárok na pozostalostný dôchodok? Dostane ho len manžel alebo manželka?

Príklady výpočtu

Príklad č. 1

Zomretý manžel, ktorý nebol poberateľom žiadneho dôchodku. Odpracoval 34,5644 roku. Hodnota priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,6565. Aktuálna dôchodková hodnota je 16,4764 eura.

Suma invalidného dôchodku, na ktorý by mal zomretý manžel nárok, sa určí takto: 0,6565 × 34,5­836 × 16,4764 = 374,10 eura mesačne

Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % tejto sumy: 60 % x 374,10 = 224,50 eura mesačne.

Táto suma bude zvýšená ešte o valorizáciu, teda o 11,8 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 26,50 eura mesačne, na 251,00 eura mesačne.

Príklad č. 2

Poistenec, ktorý zomrel, bol poberateľom starobného dôchodku v sume 419,20 eura mesačne. Jeho pozostalá manželka nedostáva žiadnu penziu. Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % uvedenej sumy:

60 % x 419,20 = 251,60 eura mesačne.

Príklad č. 3

Poistenec, ktorý zomrel, poberal ku dňu smrti starobný dôchodok v sume 424,40 eura. Manželka zomretého poberá starobný dôchodok v sume 220 eur. Vdovský dôchodok je 60 % starobného dôchodku zomretého.

424,40 × 60 % = 254,70 eura.

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku a na výplatu vdovského dôchodku, vypláca sa vyšší dôchodok v plnej sume a nižší dôchodok v sume jednej polovice.

Keďže suma 60 % zo starobného dôchodku zomretého je vyššia ako jej penzia, Sociálna poisťovňa bude vdove v plnej sume vyplácať pozostalostný dôchodok (254,70 eura), v sume jednej polovice jej bude vyplácať jej penziu (220 : 2 = 110), čiže bude dostávať 254,70 + 110 = 364,70 eura.

Príklad č. 4

Poistenec, ktorý zomrel, bol starobným dôchodcom a jeho penzia bola vo výške 411 eur. Jeho manželka je tiež dôchodkyňa, dostáva penziu v sume 349,50 eura. Požiadala o priznanie vdovského dôchodku. Vdovský dôchodok je 60 % starobného dôchodku zomretého.

411 × 60 % = 246,60 eura.

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku a na výplatu vdovského dôchodku, vypláca sa vyšší dôchodok v plnej sume a nižší dôchodok v sume jednej polovice.

Keďže starobný dôchodok (349,50 eura) je vyšší ako vdovský dôchodok, patrí jej starobný dôchodok v plnej výške t.¤j. v sume 349,50 eura a vdovský dôchodok vo výške jednej polovice t.¤j. 123,30 eura (246,60 : 2 = 123,30), takže bude dostávať 472,80 eura.

žena, okno, vdova Čítajte viac Pozostalostný dôchodok: Kto ho dostane len rok a kto dva a kto dlhšie? Kedy vám ho zoberú?

Príklad č. 5

Zomretý manžel nebol poberateľom žiadneho dôchodku. Ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, preto vdove vznikol nárok na vdovský dôchodok. „Fiktívny“ invalidný dôchodok vypočítala Sociálna poisťovňa v sume 474,40 eura.

Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % tejto sumy: 60 % x 474,40= 284,70 eura mesačne

Príklad č. 6

Poistenec zomrel, pričom ku dňu smrti poberal starobnú penziu v sume 638,20 eura. Manželka zomretého nie je poberateľkou žiadneho dôchodku a požiadala o priznanie vdovského dôchodku.

638,20 × 60 % = 382,90 eura

Vdove bude Sociálna poisťovňa vyplácať pozostalostný dôchodok v sume 382,90 eura.

Príklad č. 7

Poistenka zomrela vo veku 74 rokov, jej penzia bola vo výške 225 eur. Jej pozostalý manžel dostáva penziu v sume 495 eur. Požiadal o priznanie vdoveckého dôchodku. Suma vdoveckého dôchodku predstavuje 60 % uvedenej sumy: 225 × 60 % = 135 eur

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku a na výplatu vdovského dôchodku vypláca sa vyšší dôchodok v plnej sume a nižší dôchodok v sume jednej polovice. Keďže starobný dôchodok (495 eur) je vyšší ako vdovecký dôchodok, patrí mu starobný dôchodok v plnej výške t.¤j. v sume 495 eur a vdovecký dôchodok vo výške jednej polovice t.¤j. 67,50 eura (135 : 2 = 67,50), takže bude dostávať 562,50 eura.

Príklad č. 8

Poistenec zomrel vo veku 65 rokov. Ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku v sume 738,50 eura. Dcéra zomretého vo veku 17 rokov študuje na strednej škole a požiada o priznanie sirotského dôchodku. Sirotský dôchodok predstavuje sumu 40 % zo starobného dôchodku zomretého. 738,50 × 40 % = 295,40 eura

Sirotský dôchodok je teda 295,40 eura.

Príklad č. 9

Poistenka zomrela vo veku 64 rokov. Keďže poberala starobný dôchodok, od uvedeného dátumu vznikol jej nezaopatrenému synovi nárok na sirotský dôchodok. Suma jej penzie bola v sume 389,20 eura mesačne. Suma sirotského dôchodku predstavuje 40 % uvedenej sumy:

40 % x 389,20 = 155,70 eura mesačne.

Vysvetlivky: ID – invalidný dôchodok; POMB – priemerný osobný mzdový bod; ODP – obdobie dôchodkového poistenia; ADH – aktuálna dôchodková hodnota

Príklady sú len informatívne.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #pozostalostné dôchodky #vdovské dôchodky