Ako sa vypočíta výška penzie? Čo všetko sa zohľadňuje + Príklady výpočtu dôchodkov

Výpočet penzie môže vyzerať veľmi komplikovane, ale nie je to tak. Dokonca môžete o predbežný výpočet dôchodku môžete požiadať aj Sociálnu poisťovňou, ktorá ho za vás vypočíta.

20.09.2023 06:00
starší pár s tabletom, dôchodcovia, penzisti,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Vzorec pre výpočet sa skladá len z troch údajov. Tými sú priemerný osobný mzdový bod (POMB), súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok, v jednoduchosti počet odpracovaných rokov (ODP) a aktuálna dôchodková hodnota (AHD). Tieto tri sumy sa spolu vynásobia a výsledná suma je výška dôchodku. Avšak aj k nej sa môžu započítať ešte ďalšie sporenia, ktoré ste počas svojho pracovného života viedli.

Čo sa počíta

Výška dôchodku poistenca, ktorý bol dôchodkovo poistený po vzniku nároku na starobný dôchodok hoci len na jeden deň a nepoberal tento dôchodok alebo jeho časť, sa určí tak, že ako prvé sa vypočíta základná suma starobného dôchodku ku dňu vzniku nároku. Potom sa k základnej sume pripočíta suma dôchodku patriaca za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku (po odpočítaní dôb, ktoré sa na účely zvýšenia nezapočítavajú do obdobia dôchodkového poistenia), ktorá sa vypočíta ako súčet OMB x ADH.

Na záver sa k takto určenej sume dôchodku sa ďalej pripočíta suma percentuálneho zvýšenia dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia získané po vzniku nároku na dôchodok (po odpočítaní dôb, ktoré sa na účely zvýšenia nezapočítavajú do obdobia dôchodkového poistenia), ktoré predstavuje pól percenta za každých celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia.

Na zvyšky dní sa pri výpočte dní, za ktoré patrí toto zvýšenie, neprihliada. Ak je počet dní po vzniku nároku na dôchodok nižší ako 30, zvýšenie o 0,5 % sa neposkytne. Za 365 dní sa poskytne zvýšenie o 6 %.

Ako zistím svoj osobný mzdový bod?

Na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Ide o peniaze: Čo je nové v elektronickom účte poistenca
Video
Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku? Odpovedá generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko. / Zdroj: TV Pravda

Ak bol poistenec po vzniku nároku na starobný dôchodok dôchodkovo poistený vo viacerých kalendárnych rokoch, sa na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Ako sa vypočíta predčasná penzia?

Suma starobného dôchodku poistenca, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, ktorý nebol vyplácaný nepretržite od vzniku nároku na tento dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, sa určí na žiadosť poistenca znovu. A to tak, že k sume predčasného starobného dôchodku, ktorá sa vyplácala ku dňu zániku nároku na jeho výplatu sa pripočíta zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia získané po priznaní predčasného starobného dôchodku a pripočítajú sa sumy zvýšenia. Avšak s výnimkou zvýšení za kalendárne roky, v ktorých sa predčasný starobný dôchodok nevyplácal.

Takto určená suma sa zvýši o 0,5 % za každých začatých 30 dní, za ktoré sa predčasný starobný dôchodok nevyplácal.

Nárok na výplatu starobného dôchodku v znovu určenej sume starobného dôchodku vzniká odo dňa podania žiadosti o znovu určenie sumy starobného dôchodku, najskôr dňom dovŕšenia dôchodkového veku.

Príklady na výpočet dôchodku v roku 2023

Príklad č. 1

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2023. Od tohto dňa aj požiadal o priznanie starobného dôchodku.

Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (to znamená, že mal vymeriavací základ v rozhodujúcom období priemerne približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky).

K 1. januáru 2023 získal 15 942 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 43,6768 roku obdobia dôchodkového poistenia (15 942 : 365 = 43,6768).

Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2023 je 16,4764 eura.

Suma starobného dôchodku patriaca od 1. januára 2023 sa určí takto:

1,0012 × 43,6­768 × 16,4764 = 720,50 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor). Suma starobného dôchodku sa (podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) od 1. januára 2023 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2022, teda o 11,8 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 85,10 eura mesačne, na 805,60 eur mesačne.

Od 1. júla 2023 sa suma starobného dôchodku následne (podľa § 82 a § 293fzc zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) zvýši o percento kumulatívneho medzimesačného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023, teda o 10,6 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 85,40 eura mesačne, na 891,00 eur mesačne.

Príklad č. 2

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2023. Od tohto dňa aj požiadal o priznanie starobného dôchodku.Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 0,5416. K 1. ja­nuáru 2023 získal 15 988 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 43,8028 roku obdobia dôchodkového poistenia (15 988 : 365 = 43,8028). Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2023 je 16,4764 eur.

Suma starobného dôchodku patriaca od 1. januára 2023 sa určí takto: 0,5416 × 43,8­028 × 16,4764 = 390,90 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor). Suma starobného dôchodku sa (podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) od 1. januára 2023 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2022, teda o 11,8 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 46,20 eur mesačne na 437,10 eur mesačne. Od 1. júla 2023 sa suma starobného dôchodku následne (podľa § 82 a § 293fzc zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) zvýši o percento kumulatívneho medzimesačného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023, teda o 10,6 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 46,40 eur mesačne na 483,50 eur mesačne.

Príklad č. 3

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2023, o priznanie starobného dôchodku nepožiadal, ale bol ďalej zamestnaný až do 31. marca 2023 a o priznanie starobného dôchodku požiadal od 1. apríla 2023. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (to znamená, že mal vymeriavací základ v rozhodujúcom období priemerne približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky). K 1. januáru 2023 získal 15 942 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 43,6768 roku obdobia dôchodkového poistenia (15 942 : 365 = 43,6768). Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2023 je 16,4764 eura. Za obdobie od 1. januára 2023 do 31. marca 2023 mal poistenec osobný vymeriavací základ 2 847,63 eura.

Suma starobného dôchodku patriaca od 1. apríla 2023 sa určí takto:

1. určí sa suma starobného dôchodku patriaca do vzniku nároku na starobný dôchodok, t. j. do 31. decembra 2022:

1,0012 × 43,6­768 × 16,4764 = 720,50 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor) 2. k tejto sume sa pripočíta zvýšenie patriace za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok:

určí sa osobný mzdový bod za obdobie od 1. januára 2023 do 31. marca 2023, 2 847,63 : 14 532,00 = 0,1960 (po zaokrúhlení na štyri desatinné miesta nahor), (za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ 14 532,00 eur, to znamená všeobecný vymeriavací základ za rok 2021, ktorý dva roky predchádza roku 2023) vypočíta sa zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok 0,1960 × 16,4764 = 3,22937440 eur mesačne táto suma sa pripočíta k sume dôchodku určenej ku dňu vzniku nároku na dôchodok 720,50 + 3,22937440 = 723,80 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor) 3. k takto určenej sume sa pripočíta percentuálne zvýšenie za 90 dní obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok:

hodnota percentuálneho zvýšenia = (90 : 30) x 0,5 prihliada sa len na celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia = hodnota percentuálneho zvýšenia = 3 × 0,5 = 1,5 % 723,80 + (1,5 % x 723,80) = 723,80 + 10,85 = 734,70 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor). Suma starobného dôchodku sa (podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) od 1. januára 2023 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2022, teda o 11,8 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 86,70 eura mesačne na 821,40 eura mesačne.

Od 1. júla 2023 sa suma starobného dôchodku následne (podľa § 82 a § 293fzc zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) zvýši o percento kumulatívneho medzimesačného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023, teda o 10,6 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 87,10 eur mesačne na 908,50 eura mesačne.

debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #výška dôchodku