Záujem o túto penziu majú tisícky ľudí, odchod do dôchodku nikdy nebol tak výhodný. Pozrite si manuál, ako oň požiadať

Umožnenie poberania predčasnej penzie po 40 odpracovaných rokoch zvýšilo záujem o túto dôchodkovú dávku. Kým v januári až septembri minulého roka priznala Sociálna poisťovňa 9,6 tisíca predčasných starobných dôchodkov, v rovnakom období tohto roka to bolo takmer 12,2 tisíca týchto dávok.

02.11.2023 06:00
dôchodcovia na túre, prechádzka, turistika,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Od začiatku tohto roka je totiž možné získať predčasnú penziu aj vtedy, ak osoba odpracovala 40 rokov. Ak žiadateľ o dávku získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nevzťahuje sa na neho podmienka chýbajúcich najviac dvoch rokov do dovŕšenia dôchodkového veku. Aj v tomto prípade však suma priznanej predčasnej penzie musí byť vyššia ako 1,6-násobok životného minima, čo je aktuálne 430,30 eura.

Dve podmienky

Od začiatku tohto roka sú podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok alternatívne, a to v závislosti od toho, či poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov. Zákon pritom vymedzuje, ktoré obdobie sa považuje za odpracovaný rok, pričom taxatívne vylučuje niektoré obdobia. Ide o obdobia štúdia, nezamestnanosti, politického alebo odborného školenia a obdobia dodatočného doplatenia poistného na dôchodkové poistenie za obdobie štúdia a obdobie evidencie uchádzača o zamestnanie. Tieto obdobia sa teda do štyridsiatich odpracovaných rokov nezarátajú.

Ide o peniaze: Čo je nové v elektronickom účte poistenca
Video
Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku? Odpovedá generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko. / Zdroj: TV Pravda

Dôležitá je suma a odpracované roky

Ak poistenec žiada o priznanie predčasného starobného dôchodku viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, Sociálna poisťovňa najskôr posúdi, koľko odpracovaných rokov získal. Ak získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nárok na predčasný starobný dôchodok mu vznikne, ak je suma jeho predčasného starobného dôchodku vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima, teda 430,30 eura mesačne. Suma predčasného starobného dôchodku, ak poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov, bez ohľadu na to, koľko mu chýba do dovŕšenia dôchodkového veku, sa pritom znižuje o 0,3 % za každých začatých 30 dní poberania predčasného starobného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku.

Manuál, ako požiadať o dôchodok

Ako požiadate o dôchodok?Jed­noducho. Stačí vám zájsť do najbližšej Sociálnej poisťovne, respektíve do pobočky podľa vášho trvalého bydliska. Tam sa o vás postarajú zamestnanci, ktorí s vami spíšu žiadosť o priznanie dôchodku. Termín si je však lepšie dopredu zabezpečiť, najlepšie približne jeden mesiac pred dovŕšením dôchodkového veku.

Ako si vybavím termín?

Termín spísania žiadosti si odporúčame objednať približne mesiac pred tým, než dovŕšite dôchodkový vek. Termín si môžete rezervovať v Rezervačnom systéme. Tam si môžete vybrať konkrétnu pobočku podľa miesta vášho trvalého pobytu. Rezervačný systém vám ponúkne presný deň a čas, ktorý vám vyhovuje.

Po zarezervovaní termínu v Rezervačnom systéme vám príde informácia o potvrdení termínu, tiež o dokladoch, ktoré sú potrebné pre spísanie žiadosti, kontaktné údaje na zamestnanca pobočky, ktorý bude s vami žiadosť spisovať, a ktorého môžete, v prípade nejasností, kontaktovať. <MT>Ako zistím, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky moje obdobia zamestnania? <A>Aby ste si overili, ktoré obdobia poistenia máte v evidencii, navštívte svoj Elektronický účet poistenca, v ktorom je váš Individuálny účet poistenca. V účte poistenca si skontrolujete jednotlivé obdobia dôchodkového poistenia a takto si overíte, či všetky obdobia sú tu pre váš dôchodok evidované. Overiť si evidenciu období dôchodkového poistenia môžete aj tak, že požiadate o výpis z Individuálneho účtu poistenca a z Informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca prostredníctvom: formulára pre otázky, telefonicky na bezplatnom tel. č. 0800 123 123, e-mailom na adrese podatelna@socpoist.sk, osobne v pobočke Sociálnej poisťovne.

<MT>Ako prebieha podanie žiadosti? <A>Dostavíte sa na konkrétny termín a čas, ktorý ste si vopred dohodli v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste vášho trvalého bydliska. Potom predložíte všetky doklady, ktoré ste si vopred pripravili, a ktoré sú potrebné pre spísanie vašej žiadosti. Vzápätí zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne (ktorý vám bol pridelený rezervačným systémom), spíše s vami cez elektronický formulár Žiadosť o dôchodok na základe hodnoverných dokladov a vyhlásení, ktoré ste predložili. Podpisom potvrdíte správnosť všetkých údajov v žiadosti. Môžete požiadať aj o vyhotovenie potvrdenia o spísaní žiadosti o dôchodok (pre svojho zamestnávateľa na účely vyplatenia odchodného a ďalšie účely).

Aké doklady budem potrebovať?

Vopred pripravené doklady o chýbajúcich obdobiach zamestnania., platný občiansky preukaz alebo cestovný pas. Doklady o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy štúdium trvalo). Ak ste sa narodili po roku 1963, potrebujete aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky.

Ak ste muž, potrebujete vojenskú knižku alebo potvrdenie o trvaní výkonu vojenskej služby.

Rodné listy detí, ale len: ak ste cudzinec alebo ak sa vaše deti narodili v cudzine a neboli zapísané do osobitnej matriky. Ak ste dieťa prevzali do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. V prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku potrebujete úmrtný list alebo výpis z matriky. Ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takého obdobia (len vtedy, ak žiadate o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovy dieťaťa – platí pre ženy a pre tých mužov/iných poistencov, ktorí chcú zohľadniť starostlivosť o dieťa).

Doklady preukazujúce obdobie zamestnania a výšku hrubých zárobkov, ktoré nie sú uvedené v Informácii o stave individuálneho účtu poistenca za obdobie do 31. decembra 2003.

Potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Ak si želáte zasielať dôchodok na účet v banke, prineste si vyplnený a bankou potvrdený formulár.

Od čoho závisí suma dôchodku?

Všetky potrebné údaje sa zisťujú vždy v konkrétnom konaní o nároku konkrétneho poistenca na dôchodok. Suma závisí: od dĺžky získaného obdobia dôchodkového poistenia., od výšky vašich hrubých zárobkov, ktoré ste za svoj pracovný život získali (do hrubej mzdy sú zahrnuté aj odvody do Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie).Tiež od toho, či ste boli sporiteľom v 2. dôchodkovom pilieri a získali ste obdobie účasti na starobnom dôchodkovom poistení a od toho či ste získali aj obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok.

Kedy sa dozviem, či mi bol dôchodok priznaný?

Lehota na rozhodnutie o dôchodku je 60 dní. Táto lehota plynie odo dňa spísania žiadosti o dôchodok (konanie o dôchodku). Rozhodnutie o dôchodku vám bude doručené poštou alebo do e-schránky, ak ju máte aktivovanú. V zložitých prípadoch sa môže lehota predĺžiť o najviac 60 dní, o čom vás však Sociálna poisťovňa písomne informuje. Dôchodok vám môže byť vyplácaný aj preddavkovo, ale len za splnenia podmienok nároku na starobný dôchodok, ale pred vydaním rozhodnutia o priznaní dôchodku je potrebné ešte zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na jeho určenie.

Ak však poistenec nezískal 40 odpracovaných rokov, plná suma dôchodku sa mu znižuje výraznejšie, a to o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Za 365 dní suma dôchodku klesne o 6,5 %. V tomto prípade je podmienkou aj to, že mu do dovŕšenia dôchodkového veku musia chýbať najviac dva roky.

debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #predčasný dôchodok #odchod do dôchodku #odchod do penzie