Koho je dôchodok po smrti jeho poberateľa? Majú naň nárok príbuzní alebo ostane štátu?

Kedy ostane vyplácaná penzia príbuzným, kedy ju nemôžu prebrať a a je potrebné hlásiť úmrtie Sociálnej poisťovni?

20.11.2023 06:00
smrť blízkeho, vdovec, dôchodok, utešovanie... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Úmrtie poberateľov dôchodkov (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský/vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok, sociálny dôchodok,môžu pozostalí oznámiť ústrediu Sociálnej poisťovne.

Ak zosnulému ku dňu smrti neboli vyplatené sumy dôchodku, na ktoré mal nárok, vyplatia sa tieto sumy manželovi (manželke) automaticky v rámci konania o priznanie vdovského/vdo­veckého dôchodku. Ak zosnulý nemal manžela (manželku), vyplatia sa tieto sumy deťom. Ak nemal ani deti, vyplatia sa rodičom. O vyplatenie nevyplatených súm dôchodku splatných ku dňu smrti je potrebné požiadať písomnou žiadosťou Sociálnu poisťovňu čo najskôr po vystavení úmrtného listu.

Ide o peniaze: Čo je nové v elektronickom účte poistenca
Video
Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku? Odpovedá generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko. / Zdroj: TV Pravda

K žiadosti je potrebné predložiť čestné vyhlásenie overené orgánom štátnej správy o tom, že pozostalé dieťa je jediným dieťaťom zomretého, resp. si je vedomé, že nárok na splatné sumy dôchodkovej dávky je spoločným nárokom všetkých detí zomretého poistenca; pozostalý rodič je otcom/matkou zomretého a je jediným priamym dedičom po zomretom. Manžel/manželka čestné prehlásenie predkladať nemusia. Ak niet ani jedného z uvedených pozostalých, stávajú sa nevyplatené sumy predmetom dedičstva. Je však potrebné, aby dedič v dedičskom konaní oznámil súdu, že sú nevyplatené sumy na dôchodku. Výšku nevyplateného dôchodku si vyžiada notár od ústredia Sociálnej poisťovne písomne.

Ak bola dávka vyplatená

Ak už bola dôchodková dávka vyplatená po smrti poberateľa tejto dôchodkovej dávky na účet v banke, Sociálna poisťovňa si navyše vyplatenú sumu na dôchodkovej dávke vyžiada priamo z banky, do ktorej sa poukazovala dôchodková dávka. V prípade, že sa dôchodková dávka poukazovala prostredníctvom pošty, pošta dôchodkovú dávku po smrti už nevyplatí a zašle ju späť Sociálnej poisťovni.

Preto treba upozorniť, aby po úmrtí dôchodcu pozostalí v žiadnom prípade neprevzali dôchodok zomretého. Ak by sa z nejakých dôvodov predsa len tak stalo, ide o neoprávnený majetkový prospech, ktorý ten kto ho prevzal, musí vrátiť späť Sociálnej poisťovni.

Prísne pravidlá

Pravidlá vyplácania penzií sú pevne dané. Dôchodok sa vypláca vopred v pravidelných mesačných lehotách. Platí teda, že ak dôchodca poberal dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty, napríklad vždy pätnásteho v mesiaci, zomrel dvadsiateho v mesiaci, v tento deň si dôchodok na pošte alebo od poštára už neprevzal, lebo bol hospitalizovaný v nemocnici, tento nevyplatený dôchodok patrí pozostalým. Sociálna poisťovňa im ho vyplatí na základe predloženého čestného vyhlásenia. Nárok naň si môžu uplatniť pozostalí dedičia– postupne manžel (manželka), deti alebo rodičia. Nevyplatený dôchodok po zomretom teda nie je predmetom dedičstva. Stáva sa ním až vtedy, ak zomretý nemal žiadneho z uvedených príbuzných.

debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #úmrtie #nárok na dôchodok