Sociálna poisťovňa prehodnocuje percentá invalidity. Kto dostane o stovky eur vyšší invalidný dôchodok? +príklady ochorení, ktorých sa to týka

Ak poberatelia invalidného dôchodku chcú mať informáciu, či sa zmena týka aj ich zdravotného postihnutia, môžu sa obrátiť priamo na posudkového lekára v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, kde posudzovali ich zdravotný stav.

11.12.2023 06:00
dôchodci, právnik, invalidita, Foto:
Ilustračné foto.
debata

Sociálna poisťovňa prehodnocuje percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (percento invalidity) niektorých poberateľov invalidných dôchodkov.Dôchod­covia nemusia o nič žiadať, proces je naplánovaný na dva roky. Percento invalidity Sociálna poisťovňa preskúma zo zákona. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení a jej Prílohy č. 4. Príloha mení, respektíve dopĺňa niektoré percentá invalidity podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov tak, aby zodpovedali najnovším medicínskym poznatkom.

Percento invalidity pri niektorých diagnózach narastie

Dôvodom legislatívnej úpravy bolo zaradiť do Prílohy č. 4 čo najširší okruh skupín ochorení, aby sa predišlo nutnosti porovnania niektorých chorôb s inou chorobou, ktorá je svojím funkčným dosahom najviac porovnateľná, a aby percento invalidity zodpovedalo najnovším medicínskym poznatkom závažnosti poškodenia zdravia, informovala Sociálna poisťovňa.

Príloha č. 4 má po novele celkom 654 položiek. K zvýšeniu percenta invalidity dochádza v 141 položkách. Do jednotlivých kapitol boli zaradené nové oddiely, ale aj vytvorená nová Kapitola XVI – Zhubné nádory iných a nepresne určených lokalizácií, sekundárne a nešpecifikované zhubné nádory a Kapitola XVII – Iné ochorenia, ktoré nie sú zahrnuté v predchádzajúcich kapitolách a svojím klinickým priebehom sa dajú ťažko prirovnať k niektorej chorobe, ako sú napríklad zriedkavé choroby, niektoré chromozómové anomálie a iné.

Zmeny budú mať pri niektorých ochoreniach vplyv na uznanie invalidity, resp. uznanie invalidity s vyšším percentom invalidity, a tým aj vplyv na nárok na invalidný dôchodok (u nových žiadateľov) a jeho výšku.

Príklady

Mozgové obrny s ťažkou parézou dvoch končatín doteraz mohli byť posúdené maximálne na 70 %, to znamená na úrovni čiastočnej invalidity. Podľa novely sa hranica zvýšila na 75 %, to znamená na úroveň plnej invalidity.

Ľahká mentálna retardácia bola doteraz posudzovaná v pásme 40 až 60 %, po novom pri IQ 50–54 môže byť posúdená až na 75 %.

Trvalá tracheostómia, stavy po operačnom odstránení hrtana, boli doteraz posudzované maximálne na 70 %, po novom 75 %.

Pri Chronických ochoreniach podžalúdkovej žľazy – ťažké poruchy výživy až kachektizácia, zníženie výkonnosti organizmu – bola doteraz maximálna hranica 70 % zmenená na 75 %.

Chondrodystrofia sa posudzuje v prípadoch s ťažkými deformáciami končatín, hrudníka a obmedzením výkonnosti organizmu, zníženou pohyblivosťou, poruchami ventilácie jednotne hodnotou 75 %, odstránilo sa meranie výšky v centimetroch a posúdenie v rozmedzí 40 až 50 %.

Z novozaradených ochorení napríklad neurofibromatóza môže byť pri ťažkej forme posúdená na 75 %.

Sociálna poisťovňa prehodnotí len niektoré invalidné dôchodky, nie všetky; podávať žiadosť netreba

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že zmeny v Prílohe č. 4 sa netýkajú všetkých zdravotných postihnutí. Prehodnotenie percenta invalidity poberateľov invalidného dôchodku bude Sociálna poisťovňa vykonávať v rámci kontrolných lekárskych prehliadok v lehote určenej pri poslednom posúdení zdravotného stavu.

Ak nebola určená lehota nasledujúcej kontrolnej lekárskej prehliadky, teda ide o stav trvalý (kontrolná lekárska prehliadka bola určená ako nepotrebná), alebo je lehota kontrolnej lekárskej prehliadky určená až po 31. júli 2023, Sociálna poisťovňa bude postupne prehodnocovať percento invalidity tých poberateľov invalidného dôchodku, ktorých sa zmena Prílohy č. 4 týka, a to zo zákona (EX OFFO), t. j. z vlastného podnetu. Nie je potrebné, aby si poberatelia invalidného dôchodku podávali vlastnú žiadosť. Sociálna poisťovňa si ich vyhľadá zo svojho informačného systému.

Na prehodnotenie percenta invalidity má Sociálna poisťovňa dva roky

Sociálna poisťovňa bude mať na prehodnotenie percenta invalidity tých, ktorých sa zmeny týkajú, dva roky. Ak poberatelia invalidného dôchodku chcú mať informáciu, či sa zmena Prílohy č. 4 týka aj ich zdravotného postihnutia, môžu sa obrátiť priamo na posudkového lekára v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, kde bol posudzovaný ich zdravotný stav. Posudkový lekár im poskytne informácie na základe kontroly konkrétneho zdravotného postihnutia a budú poučení o ďalšom postupe.

Invalidný dôchodok sa znižovať nebude

Sociálna poisťovňa začne z vlastného podnetu prehodnocovať percento invalidity najskôr pri zdravotných stavov trvalých, ktoré si vyhľadá v informačnom systéme. Z týchto prípadov budú prioritne posudzované tie prípady, u ktorých bola miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť stanovená na „hraničných“ 70 %.

V týchto prípadoch teda pôjde o ťažké stavy. Súčasne bude prehodnocovať poberateľov invalidného dôchodku v rámci nariadených kontrolných lekárskych prehliadok v lehote určenej pri poslednom posúdení zdravotného stavu a opäť prioritne ťažšie zdravotné postihnutia, kde je predpoklad zvýšenia sumy invalidného dôchodku.

Po prehodnotení percenta invalidity Sociálna poisťovňa vydá v lehote 90 dní rozhodnutie. Právna úprava garantuje, že ak v dôsledku zmeny Prílohy č. 4 dôjde k zníženiu percenta invalidity, bude sa vyplácať naďalej invalidný dôchodok priznaný a vyplácaný podľa právnej úpravy účinnej pred 1. augustom 2023.

Koho sa zmeny dotknú

Novela by sa mala dotknúť približne 21-tisíc poberateľov invalidných dôchodkov. Sociálna poisťovňa predpokladá, že do konca roku 2023 prehodnotí zdravotný stav u približne 20–25 % dotknutých poberateľov invalidného dôchodku. V priebehu roku 2024 to bude ďalších 50 % a do 30. júna 2025 zvyšných 25 %. Nové žiadosti o invalidný dôchodok sa posudzujú už automaticky podľa novej Prílohy č. 4.

Zmeny by sa mali týkať približne 5 300 súčasných poberateľov tzv. čiastočných invalidných dôchodkov (v kategórii „do 70 %“). V priemere si k dôchodku mesačne prilepšia o vyše 22 eur. Okrem toho sa ďalších 16 100 súčasných poberateľov tzv. čiastočných invalidných dôchodkov stane poberateľmi plného invalidného dôchodku, teda dôjde k ich „preklasifikácii“ z kategórie „do 70 %“ do kategórie „nad 70 %“. Ich dôchodok sa podľa odhadov mesačne zvýši v priemere o 182 eur.

debata chyba