Povinnosti máte aj po odchode do penzie. Ak toto pravidelne neurobíte, môžete prísť o dôchodok. Čo musíte a dokedy nahlásiť?

Ako poberateľ dôchodku máte voči Sociálnej poisťovni určité povinnosti. Jednou z nich je povinnosť oznámiť zmenu adresy, na ktorej sa zdržiavate.

05.02.2024 06:00
dôchodcovia, dôchodci, manželia Foto:
Ilustračné foto.
debata (10)

Nejde však o riadne nahlásenú adresu trvalého alebo prechodného pobytu. Tie získava Sociálna poisťovňa z Registra fyzických osôb, a preto ich netreba oznamovať. Sociálnej poisťovni treba v určitých prípadoch posielať aj doklad o žití.

Ako oznámim zmenu adresy?

Zmenu adresy, na ktorej sa zdržiavate, je potrebné oznámiť: neformálnou žiadosťou o zmenu adresy (listom), ktorú doručíte pobočke Sociálnej poisťovne alebo ústrediu Sociálnej poisťovne (Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava 1) alebo prostredníctvom eSchránky, ak ju máte aktivovanú a využívate elektronický občiansky preukaz – eID (viac informácií nájdete na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk). Môžete využiť aj formulár na stránke Sociálnej poisťovne s názvom Oznámenie zmien rozhodujúcich na poukazovanie dôchodkových dávok na účet v banke, zmenu adresy a iné zmeny.Sociálna poisťovňa na základe toho zaregistruje novú adresu, na ktorej sa zdržiavate.

Fico a Tomáš o 13. dôchodku vo výške priemerného
Video
Zdroj: TV Pravda

Dokedy treba zmenu adresy oznámiť?

Adresu, na ktorej sa zdržiavate, ste povinný oznámiť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní od jej zmeny.

Čo sa stane, ak zmenu adresy neoznámim?

Ak si povinnosť nesplníte a zmenu adresy neoznámite, môže sa stať, že vám zo Sociálnej povinnosti nebudú doručené dôležité písomnosti. Navyše, ak dôchodok dostávate v hotovosti prostredníctvom pošty, môže dôjsť k prerušeniu výplaty dôchodku.

Preukázanie žitia

Ste dôchodca žijúci v zahraničí? Pre výplatu dôchodku zo Slovenska ste povinný Sociálnej poisťovni v pravidelných intervaloch preukazovať svoje žitie. Sociálna poisťovňa vám vďaka tomu bude naďalej bez prerušenia vyplácať váš dôchodok.

Ako preukážem žitie?

Stiahnite si na stránke Sociálnej poisťovne formulár Potvrdenie o žití, podľa krajiny, v ktorej žijete. Vyberáte si Potvrdenie o žití pre osoby žijúce v štátoch EHP a vo Švajčiarskej konfederácii (Certificate of Living) alebo Potvrdenie o žití pre osoby žijúce v cudzine mimo štátov EHP a Švajčiarskej konfederácie (Certificate of Living). Potvrdenia v ďalších jazykoch nájdete v časti Formuláre.

Vyplnené, podpísané a úradne overené potvrdenie zašlite: poštou na adresu ústredia Sociálnej poisťovne (Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava 1) alebo elektronicky na e-mailovú adresu – lifecertification@socpoist.sk.

Potvrdenie o žití je potrebné zasielať: jedenkrát ročne, ak máte bydlisko v štátoch EHP alebo v Švajčiarskej konfederácii, a to vždy do 31. januára resp. do 30 dní od plánovaného doručenia dôchodku, štyrikrát do roka, ak máte bydlisko mimo EHP alebo Švajčiarskej konfederácie, a to vždy do 15. apríla (za 1. štvrťrok), do 15. júla (za 2. štvrťrok), do 15. októbra (za 3. štvrťrok) príslušného kalendárneho roka a do 15. januára (za 4. štvrťrok) nasledujúceho kalendárneho roka.

Potvrdenie o žití nemusíte Sociálnej poisťovni zasielať, ak ste dôchodca s bydliskom v Českej republike.

Kde treba úradne overiť tlačivo?

Pravosť vášho podpisu môže úradne osvedčiť notár, prípadne vám ho potvrdia spôsobom obvyklým v mieste vášho bydliska alebo môžete tlačivo podpísať po preukázaní svojej totožnosti pred zamestnancom inštitúcie sociálneho poistenia príslušnej podľa miesta vášho bydliska. Tlačivo vám potvrdia aj v ústredí alebo v pobočkách Sociálnej poisťovne v prípade, ak sa práve zdržiavate v Slovenskej republike.

Ako často sa vypláca dôchodok do zahraničia?

Ak žijete v niektorom zo štátov EHP alebo vo Švajčiarskej konfederácii, na ktoré sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, dôchodok vám bude Sociálna poisťovňa vyplácať vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v pravidelne sa opakujúcich termínoch. Ak žijete v niektorom zo štátov, s ktorým má Slovenská republika medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení, dôchodok vám budú vyplácať pozadu v trojmesačných lehotách vždy po predložení potvrdenia o žití.

Dôchodok z iného štátu

Kedy môžete Sociálnu poisťovňu požiadať o dôchodok z iného štátu? Pracovali ste počas života aj v inom štáte, ako je Slovenská republika? Platili ste si tam dôchodkové poistenie? Ak vám v zahraničí vznikne nárok na starobný dôchodok, v určitých prípadoch si ho môžete uplatniť priamo v Sociálnej poisťovni. O dôchodok z cudziny môžete požiadať Sociálnu poisťovňu len vtedy, ak ste pracovali v štátoch EHP a Švajčiarskej konfederácie alebo v niektorom zo štátov, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení. Ak ste pracovali v tzv. nezmluvnej krajine, musíte o dôchodok požiadať priamo v príslušnom štáte.

Ako postupovať?

Navštívite pobočku Sociálnej poisťovne podľa svojho bydliska. So zamestnancom pobočky spíšte príslušné formuláre. V prípade, ak žiadate o dôchodok z Českej republiky, spíšete priamo žiadosť o dôchodok. Sociálna poisťovňa za vás uplatní nárok na dôchodok v príslušnom štáte a písomne vás o tom informuje. Následne vás kontaktuje inštitúcia dôchodkového zabezpečenia z príslušného štátu, v ktorom ste získali nárok na dôchodok, a informuje vás o výsledku vašej žiadosti.

10 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #povinnosti penzistov #povinnosti dôchodcov