Povinnosti nekončia ani po odchode do dôchodku. Aké údaje a ako často musíte nahlásiť, aby ste neprišli o penziu?

Poberáte dôchodok? Ako poberateľ tejto dávky máte voči Sociálnej poisťovni určité povinnosti.

13.02.2024 06:00
dôchodkyňa, seniorka, tablet Foto:
Ilustračné foto.
debata

Musíte napríklad oznámiť zmenu adresy, na ktorej sa zdržiavate. Neľakajte sa, nejde o riadne nahlásenú adresu trvalého alebo prechodného pobytu. Tie získava Sociálna poisťovňa z Registra fyzických osôb, a preto ich netreba oznamovať. Zmenu treba nahlásiť v prípade, že sa dlhodobo zdržiavate na inom mieste, než na akom máte nahlásený trvalý alebo prechodný pobyt. Sociálnej poisťovni treba v určitých prípadoch posielať aj doklad o žití, týka sa to penzistov žijúcich v zahraničí.

Isté povinnosti musíte splniť aj predtým, ako vám poisťovňa prizná dôchodok. Žiadateľ o penziu totiž musí preukázať skutočnosti rozhodujúce pri vzniku a zániku nároku na dôchodkovú dávku a nároku na jej výplatu a jej sumu. V prípade, ak žiada o invalidný dôchodok, je povinný zúčastniť sa na posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Dôchodca a príjemca dôchodku je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce pri vzniku a zániku nároku na dôchodkovú dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu, zúčastniť sa na posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, vyhovieť v lehote do ôsmich dní písomnej výzve Sociálnej poisťovne, aby poberateľ dôchodkovej dávky, osobitný príjemca alebo zákonný zástupca preukázali rozhodujúce skutočnosti, ak táto neurčila inú lehotu. Ďalej musí každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok do ôsmich dní oznámiť Sociálnej poisťovni, do ôsmich dní písomne oznámiť zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava.

dôchodcovia, dôchodky, notebook, laptop, počítač, usmiati dôchodci Čítajte viac Môže poštárka vyplatiť váš dôchodok niekomu inému ako vám? Čo musíte urobiť, aby ste oň neprišli

Niekedy sa stane, že poberateľ dostane vyplatenú dávku neoprávnene. Príjemca dôchodkovej dávky je v takomto prípade povinný vrátiť dôchodkovú dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila v poskytovanej sume, ak nesplnil povinnosť uloženú zákonom o sociálnom poistení, prijímal penzijnú dávku alebo jej časť, hoci vedel alebo musel z okolností predpokladať, že sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako mu patrila vedome, inak spôsobil, že dôchodková dávka alebo jej časť sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako mu patrila.

Ďalšie povinnosti závisia od druhu poberaného dôchodku. Poberáte predčasný dôchodok? Poberateľovi takejto penzie vzniká povinnosť oznámiť vznik povinného dôchodkového poistenia alebo ukončenie jeho prerušenia, aj keď takéto poistenie vznikne v zahraničí. Poberateľ invalidného dôchodku je zase povinný dať si vyšetriť zdravotný stav pri kontrolnej lekárskej prehliadke. Vdovy aj vdovci majú tiež predpísané, čo musia oznamovať.

Poberateľom vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku totiž vzniká povinnosť oznámiť zmenu stavu (opätovné uzavretie manželstva) a ukončenie starostlivosti o nezaopatrené dieťa. Ak niekto poberá sirotský dôchodok, tiež sa nevyhne povinnostiam. Musí totiž oznámiť ukončenie alebo prerušenie štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole v prípade, že škola neposkytuje údaje o študentoch do informačného systému ministerstva školstva a Sociálna poisťovňa si nedokáže automaticky overiť návštevu školy (ide napr. o školy patriace do pôsobnosti rezortov obrany a vnútra). Príjemca dôchodku je povinný oznámiť tieto skutočnosti v lehote ôsmich dní.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #odchod do penzie #povinnosti dôchodcov