Do akého času musí Sociálna poisťovňa vyplatiť dôchodok? Pravidlá vyplácania penzií sú prísne

Komu môže Sociálna poisťovňa vyplatiť váš dôchodok? Môže penzia chodiť na spoločný účet manželov? Ak požiadate o zmenu v spôsobe výplaty dôchodku, ako dlho trvá, kým Sociálna poisťovňa vyplatí dôchodok novým spôsobom?

15.02.2024 06:00
dôchodci, seniori, Foto:
Ilustračné foto
debata

Komu sa dôchodok môže vyplácať? Môže to byť iná osoba ako tá, ktorej bol priznaný?

Príjemcom dôchodku, teda osobou, ktorej možno dôchodok vyplácať, je: poberateľ dôchodku, zákonný zástupca poberateľa dôchodku, fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, štatutárny zástupca zariadenia, v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu, osobitný príjemca.

Za aké obdobie patrí poberateľovi mesačná suma dôchodku?

Dôchodky sa na Slovensku vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách. Deň splatnosti dôchodku určuje Sociálna poisťovňa. Ak sa dôchodok vyplatí napríklad 20. januára príslušného roka, je to dôchodok vyplatený za obdobie od 20. januára do 19. februára príslušného roka.

Z akých spôsobov výplaty dôchodku si môžem vybrať?

Dôchodok vám môže Sociálna poisťovňa vyplácať: na váš účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, pričom máte právo sami si zvoliť banku, do ktorej bude dôchodok poukazovaný, v hotovosti, na účet manžela/manželky v banke alebo pobočke zahraničnej banky, hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb, v ktorom sa vám poskytuje starostlivosť, ak nepožiadate o iný spôsob poukazovania, na účet rehole v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

Kto môže za vás prebrať dôchodok v hotovosti?

Urobiť tak môže iný prijímateľ uvedený na kvitančnom liste na základe rozhodnutia Sociálnej poisťovne, druhý z manželov na základe písomného súhlasu dôchodcu (maximálne na dobu šesť mesiacov, po šiestich mesiacoch je potrebné, aby si dôchodca prevzal dôchodok osobne), adresát uvedený na poštovom poukaze (vrátane neplnoletého adresáta, ktorý dovŕšil 15. rok života),.jeden z rodičov alebo iný zákonom alebo právoplatným rozhodnutím súdu určený zástupca maloletého adresáta, ktorý ešte nedovŕšil 15. rok života. V prípade, keď táto osoba nemá rovnaké priezvisko ako adresát, je potrebné aby doložila potvrdenie, že je zákonným zástupcom maloletého adresáta (napríklad rozhodnutie súdu),opatrovník za adresáta, ktorý bol súdom pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na prijímanie dávok bola rozhodnutím súdu obmedzená, keď pošte predloží právoplatné rozhodnutie súdu o jeho ustanovení za opatrovníka adresáta.

Môžu mi dať dôchodok aj neskôr?

Je možné vyplatiť dôchodok neskôr, počas mesiaca, za ktorý mal byť dôchodok vyplatený a ďalších dvoch nasledujúcich mesiacov (pri najbližšej výplate dôchodku vám najprv vyplatia dôchodky za všetky nevyplatené – minulé mesiace). Ďalej je možné doposlať dôchodok na inú adresu v rámci SR (doposielať ho možno najdlhšie 6 za sebou nasledujúcich mesiacov).

Sme manželia a používame jeden bankový účet patriaci môjmu manželovi/manželke. Môže byť môj dôchodok poukazovaný na účet môjho manžela/manželky?

Áno. Ak podáte písomnú žiadosť, dôchodok sa môže poukazovať na účet vášho manžela/manželky v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ak máte v čase poberania dôchodku právo disponovať s finančnými prostriedkami na tomto účte a ak s týmto spôsobom poukazovania dôchodku súhlasí váš manžel/manželka.

Je spôsob výplaty dôchodku, ktorý som si vybral pri spísaní žiadosti o dôchodok, nemenný, alebo môžem požiadať o jeho zmenu? Ak áno, ako?

O túto zmenu odporúčame požiadať jedným z dvoch spôsobov a to tak, že podáte žiadosť s vlastnoručným podpisom, alebo o to požiadate priamo pred zodpovedným zamestnancom Sociálnej poisťovne, ktorý o uvedenom spíše zápisnicu. Ak žiadate o poukazovanie dôchodku na účet, odporúča sa použiť tlačivá Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke alebo Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela/manželky dôchodcu, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke Sociálnej poisťovne, vo všetkých pobočkách Sociálnej poisťovne a v bankách, s ktorými Sociálna poisťovňa uzatvorila príkaznú zmluvu. Uvedené tlačivá obsahujú všetky údaje potrebné na to, aby Sociálna poisťovňa mohla žiadosti o poukazovanie dôchodku na účet v banke vyhovieť. O poukazovanie dôchodku na účet dôchodcu v banke môžete požiadať aj neformálnou písomnou žiadosťou, ktorá musí obsahovať vaše identifikačné údaje (rodné číslo, meno, priezvisko, adresu bydliska vrátane PSČ), číslo účtu v tvare IBAN, dátum, váš úradne osvedčený podpis a hodnoverný doklad o tom, že ste majiteľom účtu, na ktorý žiadate dôchodok poukazovať. Takýmto dokladom môže byť napríklad zmluva o zriadení bankového účtu alebo potvrdenie banky o tom, že ste majiteľom účtu.

Ak požiadam o zmenu v spôsobe výplaty dôchodku, ako dlho trvá, kým mi Sociálna poisťovňa vyplatí dôchodok novým spôsobom?

Podľa zákona musí Sociálna poisťovňa postupovať tak, aby bol dôchodok novým spôsobom vyplatený najneskôr od splátky dôchodku splatnej v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku doručená Sociálnej poisťovni. To napríklad znamená, že ak žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku bude doručená Sociálnej poisťovni 10. januára príslušného roka a výplatný termín vášho dôchodku je 20. deň v mesiaci, novým spôsobom budete mať dôchodok vyplatený najneskôr 20. apríla toho istého roka. Sociálna poisťovňa žiadosti o zmenu v spôsobe výplaty vybavuje bezodkladne, pričom zákonom stanovená maximálna lehota na vykonanie zmeny v spôsobe poukazovania dôchodku vychádza z možnosti technológie spracovania výplaty dôchodkov.

Ak poberateľ dôchodku požiada o zmenu spôsobu poukazovania dôchodku z poukazovania na účet v banke na výplatu v hotovosti (alebo o poukazovanie na iný bankový účet), súčasne odporúčame, aby nezrušil svoj účet v banke skôr, kým sa táto zmena zrealizuje, o čom ho Sociálna poisťovňa písomne upovedomí. Po zariadení zmeny spôsobu výplaty sa prípadný doplatok poukazuje formou poštového poukazu. Prvú splátku dôchodku, poukázanú v riadnom výplatnom termíne, je však už potrebné prevziať a prevzatie potvrdiť podpisom na príslušnej pošte alebo u doručovateľa.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #vyplácanie dôchodku