Seniorov môže u lekára prekvapiť jedna vec, stáť ich môže stovky eur. Kto zaplatí vyšetrenie žiadateľom o dôchodok?

Za celý minulý rok požiadalo Sociálnu poisťovňu o predčasný starobný dôchodok 47-tisíc žiadateľov, aj vzhľadom k týmto číslam preto môže viac žiadateľov čakať viac ako 60 dní na pridelenie predčasného starobného dôchodku.

05.03.2024 14:40
dôchodci, dôchodcovia, manželia, počítač Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Dlhšie trvá posúdenie žiadateľa, ktorý mohol mať počas života aj desiatky zamestnávateľov a komplikovanejšie môže byť tiež overenie minulého zamestnania v zahraničí. Kto medzitým platí za žiadateľov o predčasný starobný dôchodok zdravotné poistenie?

Opýtali sme sa na to Ministerstvo zdravotníctva SR. „Ak inštitút predčasného dôchodku využije osoba, ktorá je zamestnaná a z tohto dôvodu dá v zamestnaní výpoveď, dovoľujeme si jej odporučiť zaevidovať sa počas obdobia posudzovania na úrade práce, kedy jej povinnosť platiť si poistné na verejné zdravotné poistenie nevznikne,“ odpovedal komunikačný odbor rezortu zdravotníctva.

Iné riešenie

Existuje ešte iné riešenie. Sociálna poisťovňa vydáva pre žiadateľov o predčasný starobný dôchodok potvrdenie o podaní žiadosti pre potreby zdravotnej poisťovne. V prípade, ak sa teda žiadateľ nezaregistruje na úrade práce, je povinný svojej zdravotnej poisťovni oznámiť vznik alebo zmenu platiteľa poistného. „Ak poistenec ukončil zamestnanie, čaká na priznanie dôchodku a nemá aktuálne žiadneho iného platiteľa, musí sa prihlásiť ako dobrovoľne nezamestnaná osoba, tzv. samoplatiteľ. A to najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastala táto situácia. Napríklad, ak sa poistenec stal samoplatiteľom počas januára 2024, informáciu bol povinný oznámiť zdravotnej poisťovni najneskôr do 8.2.2024,“ vysvetľuje hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union Kristína Balúchová.

Bude mať Slovensko armádu mladých dôchodcov? Čo všetko sa počíta do 40 odpracovaných rokov?
Video
Odpovedá Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne. / Zdroj: TV Pravda

V prípade, ak zdravotná poisťovňa eviduje u poistenca emailový alebo mobilný kontakt, pripomenie mu už pri prvom neuhradenom preddavku, že je potrebné preddavok v stanovenej výške uhradiť. Poisťovne majú po výraznom náraste záujmu o odchod do predčasného dôchodku skúsenosť, že žiadateľ o predčasný dôchodok je evidovaný v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ a svoje odvodové povinnosti si neplní. Ak nemá uhradené preddavky za tri mesiace a/alebo nedoplatok z ročného zúčtovania poistného vo výške viac ako 100 eur, má nárok iba na neodkladnú zdravotnú starostlivosť a plánované ošetrenie si musí uhradiť. Zdravotná poisťovňa je povinná takého dlžníka zaradiť do zoznamu dlžníkov, ktorý je k dispozícii všetkým aj zdravotníckym zariadeniam. „Dlžník má nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ak jej predmetom je očkovanie za účelom prevencie infekčných ochorení, ako aj liečba infekčného ochorenia alebo chronického ochorenia,“ vysvetľuje K. Balúchová. Ako dodala Ivana Linetová z oddelenia komunikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, minimálna výška mesačného preddavku pre zdravotné poistenie samoplatiteľa pre rok 2024 je pre osoby bez zdravotného postihnutia 97,80 eur a pre osoby so zdravotným postihnutím 48,90 eur.

O peniaze neprídete

O peniaze však žiadatelia o dôchodok neprídu. Následne, keď bude žiadateľom spätne priznaný predčasný starobný dôchodok, je potrebné svoju zdravotnú poisťovňu požiadať o vrátenie uhradených zdravotných odvodov. „Po priznaní starobného dôchodku nám Sociálna poisťovňa oznámi dátum odkedy sa poistenec stal dôchodcom. Zaplatené preddavky potom poistencovi vrátime, takže o žiadne peniaze nepríde,“ ubezpečuje PR špecialista zo zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepiansky. Ako dodáva I. Linetová, zdravotná poisťovňa je povinná sumu preddavkov na poistné vrátiť do dvoch mesiacov od zistenia tejto skutočnosti alebo od doručenia písomnej žiadosti platiteľa poistného.

Čas na rozhodnutie

Sociálna poisťovňa má na rozhodnutie o priznaní dôchodkovej dávky 60 dní. Túto lehotu môže posunúť o ďalších 60 dní z dôvodov, ktoré jasne definuje zákon. Napríklad, keď je potrebné ešte dohľadať potvrdenia preukazujúce obdobie dôchodkového poistenia tak, aby mohla Sociálna poisťovňa jednoznačne a nespochybniteľne rozhodnúť o priznaní dôchodku v konkrétnej výške. „Sociálna poisťovňa je zo zákona povinná rozhodnúť v stanovených lehotách a naši zamestnanci robia všetko preto, aby sme túto povinnosť napĺňali,“ zdôrazňuje M. Kontúr. V prípade, že Sociálna poisťovňa nestihne priznať dôchodok za obdobie prvých 60 dní, je zo zákona povinná informovať žiadateľa o prípadnom predĺžení lehoty, a to písomne.

Inštitút predčasného dôchodku je určený predovšetkým pre ľudí, ktorí sa už kvôli veku nevedia uplatniť na trhu práce. To znamená, že sú to ľudia, ktorí sú už evidovaní na úrade práce. Za nich platí poistné na zdravotné poistenie počas ich evidencie na úrade práce štát, a teda nevznikne im povinnosť platiť si poistné na verejné zdravotné poistenie.

O predčasných starobných dôchodkoch rozhoduje ústredie Sociálnej poisťovne. Situácia v Sociálnej poisťovni je už v súčasnosti pokojná, momentálne evidujú 150 až 300 žiadostí o predčasný starobný dôchodok týždenne.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #príjem #prečasný dôchodok