Vek odchodu do dôchodku sa zmenil. Kto pôjde do penzie neskôr? +príklady

Napríklad ľuďom, ktorí sa narodili v roku 1993, sa dôchodkový vek zvýši približne o tri roky oproti ročníku narodenia 1966. Inak povedané, za 27 rokov vzrastie dôchodkový vek o tri roky, teda každý rok približne o 1,3 mesiaca.

21.04.2024 06:00
žena, dôchodkyňa, seniorka Foto:
Ilustračné foto.
debata (19)

Dôchodkové poistenie na Slovensku je organizované formou priebežne financovanej schémy, označovanej skratkou PAYG, čo znamená PayAsYouGo – plať podľa toho, ako ideš, s výrazným medzigeneračným prerozdeľovaním príjmu.V praxi to znamená, že súčasní pracujúci financujú dnešným dôchodcom dávky. V rámci PAYG schémy nie sú akumulované ani investované žiadne prostriedky na pokrytie budúcich záväzkov, teda dôchodkov.

Priebežne financovaný systém spočíva na dôvere, že v budúcnosti bude dostatok prispievateľov na pokrytie dôchodkov súčasných prispievateľov, pretože systém im prideľuje dôchodkové nároky postupne. Preto má dôchodkový vek v tomto systéme kľúčový význam.

Dobré obdobia pre PAYG schému nastávajú, keď sa zvyšuje počet pracujúcich a ich mzdy, pričom počet dôchodcov a doba, počas ktorej poberajú dôchodky, zostávajú stabilné. Ak však klesá počet pracujúcich a zvyšuje sa počet dôchodcov, nastávajú ťažké časy pre obe strany. Ak sa k tomu pridá nízky alebo žiadny rast miezd, priebežne financovaná dôchodková schéma generuje straty, ktoré je potrebné niekým kryť.

Stanovenie dôchodkového veku pre PAYG schému je absolútne kritické. Tento vek presne určuje okamih, keď sa jedinec stáva príjemcom dôchodku namiesto prispievateľa. Rovnako rozhoduje o tom, či jedinec prispieva do spoločného fondu, alebo z neho čerpá.

Nízky dôchodkový vek zvyšuje tlak na pracujúcich. Naopak, vysoký dôchodkový vek predstavuje problém pre tých, ktorí z objektívnych dôvodov nemôžu pracovať a získavať príjem. Ak však stanovíme vysoký vek odchodu do dôchodku a zároveň sledujeme ekonomické trendy, kde klesá počet pracujúcich, stúpa počet dôchodcov a zároveň narastá doba strávená na dôchodku, PAYG schéma čelí nebezpečiu a ľudia sa snažia tejto nestabilnej schéme vyhnúť. Jednoducho jej neveria a radšej sledujú z úzadia, kedy táto situácia vybuchne.

dôchodci, právnik, invalidita, Čítajte viac Penzisti pozor, bez týchto dokladov dôchodok nedostanete. Čo a dokedy od vás môžu úrady chcieť?

Príklad výpočtu

„Napríklad ľuďom, ktorí sa narodili v roku 1993, sa dôchodkový vek zvýši približne o tri roky oproti ročníku narodenia 1966. Inak povedané, za 27 rokov vzrastie dôchodkový vek o tri roky, teda každý rok približne o 1,3 mesiaca,“ konštatuje tím Oranžovej obálky.

Ak však bude stredná dĺžka dožitia klesať, bude sa s ňou znižovať aj vek odchodu do penzie. „To znamená, že ak stredná dĺžka dožitia v momente dosiahnutia dôchodkového veku oproti súčasnosti bude klesať, prejaví sa to aj na spomalení rastu dôchodkového veku a naopak,“ vysvetľuje tím Oranžovej obálky.

Napríklad pani Katarína, ktorá sa narodila v roku 1980, nevychovala ani jedno dieťa, sa do dôchodku dostane ako 66-ročná. Pani Zdena sa narodila v tom istom roku, ale vychovala jedno dieťa. Tá dôchodkový vek dosiahne o pol roka skôr. Ak by aj naďalej platil súčasný stav, Katarína by šla do penzie v 64 rokoch a Zdena po dosiahnutí 63,5 roka.

Príklad muža bez detí:

Narodený: 6. januára 1962

Počet detí: 0

Kedy pôjde do dôchodku: 6. mája 2025, utorok

Príklad matky s troma deťmi:

Narodená: 17. júla 1966

Počet detí: 3

Kedy pôjde do dôchodku: 17. januára 2029, streda

Príklad muža bez detí:

Narodený: 1. januára 1961

Počet detí: 0

Kedy pôjde do dôchodku: 1. marec 2024

dôchoci, dôchodcovia, seniori, exekúcia Čítajte viac O koľko zvýši práca penziu? A stúpne dôchodok aj v prípade, ak ho nezačnete poberať hneď, ako vám vznikne nárok? + príklady

Zmeny od januára

 • Ročníkom narodeným v roku 1967 a mladším sa už bude vek odchodu do penzie zvyšovať automaticky podľa strednej dĺžky života.
 • Zachované zostane skracovanie dôchodkového veku podľa počtu vychovaných detí. Pri výchove jedného dieťaťa sa odchod skráti o šesť mesiacov, pri dvoch o 12 mesiacov a pri troch a viac maximálne o 18 mesiacov.

Dôchodkový vek je všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník znížený o

 • 6 mesiacov, ak poistenec vychoval jedno dieťa,
 • 12 mesiacov, ak poistenec vychoval dve deti,
 • 18 mesiacov, ak poistenec vychoval tri deti alebo viac detí.

Základná informácie o dôchodkovom veku

Všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník je neupravený všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník zaokrúhlený na roky a kalendárne mesiace. Kalendárne mesiace sa zaokrúhľujú na celý mesiac nadol. Neupravený všeobecný dôchodkový vek sa pre príslušný ročník určí podľa vzorca.

 • Príslušný ročník je rok narodenia osôb narodených v rovnakom kalendárnom roku.
 • Ak obdobie výchovy dieťaťa nemožno zohľadniť na určenie dôchodkového veku žene, zohľadní sa mužovi, ktorý dieťa vychoval.
 • Dôchodkový vek je vek dovŕšený v kalendárnom mesiaci v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom narodenia poistenca.
 • Ak deň dovŕšenia dôchodkového veku je dňom ktorý sa číselne nezhoduje s dňom narodenia poistenca, za deň dovŕšenia dôchodkového veku sa považuje posledný deň posledného pripočítaného kalendárneho mesiaca.
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým zverejní neupravený všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník a ustanoví všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník. Všeobecne záväzným právnym predpisom podľa prvej vety sa v kalendárnom roku zverejňuje neupravený všeobecný dôchodkový vek a ustanovuje všeobecný dôchodkový vek len pre jeden ročník.

Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis v kalendárnom roku, ktorý šesť kalendárnych rokov predchádza kalendárnemu roku, v ktorom osoby narodené v príslušnom ročníku dovŕšia všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník.

dôchodcovia, dôchodkyňa, seniori, senior, daň, daňové Čítajte viac Namiesto starobného dôchodku penzijné minimum? Ako sa vám môže zvýšiť dôchodok, pozrite si príklady

Kedy dovŕšim dôchodkový vek a priznania dôchodku

Ak skutočnosťou rozhodujúcou na posúdenie vzniku, trvania alebo zániku sociálneho poistenia a na posúdenie platenia poistného na sociálne poistenie je dovŕšenie dôchodkového veku alebo priznanie dôchodku, právne účinky

 • dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
 • priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

Ak skutočnosťou rozhodujúcou na posúdenie splnenia podmienok podľa osobitných predpisov je dovŕšenie dôchodkového veku, právne účinky dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

© Autorské práva vyhradené

19 debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #dôchodkové poistenie #dôchodcovská dávka