Takto sa zvyšujú najnižšie dôchodky. Máte nárok aj vy? Pozrite si príklady s prepočtami

Základná suma minimálnej penzie za 30 rokov dôchodkového poistenia sa v októbri minulého roka z 365,70 eura mesačne zvýšila na 389,90 eura mesačne. Zmeny v minimálnych dôchodkoch vždy súvisia so zvýšením súm pomoci v hmotnej núdzi. Hodnota minimálneho dôchodku je nastavená tak, aby poberateľ dôchodku nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.

30.04.2024 06:00
dôchodcovia, dôchodkyňa, seniori, senior, daň,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia, ktoré sa hodnotia na účely minimálneho dôchodku, od 1. októbra 2023 je 145 % (namiesto doterajších 136 %) sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Základná suma minimálneho dôchodku tak predstavuje 389,90 eura mesačne.

Príklad 1

Poistencovi Sociálna poisťovňa za 42 rokov dôchodkového poistenia prizná starobný dôchodok v sume 362,50 eura. Súčasne posúdi nárok na zvýšenie priznaného dôchodku na sumu minimálneho dôchodku za 39 rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely zvýšenia dôchodku na sumu minimálneho dôchodku a starobný dôchodok zvýši na sumu minimálneho dôchodku 450,40 eura mesačne.

Príklad 2

Poistencovi bol priznaný starobný dôchodok v sume 410 eur mesačne. Súčasne je poberateľom dôchodku z Rakúska v sume 50,50 eura mesačne, preto jeho celkový dôchodkový príjem je 460,50 eura mesačne. Poberateľ dôchodku získal 46 rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely nároku na minimálny dôchodok, za ktoré mu patrí minimálny dôchodok v sume 506,90 eura mesačne.

Pretože úhrnná suma dôchodkov 460,50 eura mesačne je nižšia ako suma minimálneho dôchodku 506,90 eura mesačne, Sociálna poisťovňa sumu starobného dôchodku zvýši o 46,40 eura mesačne na 456,40 eura mesačne tak, aby úhrnná suma dôchodkov (aj s dôchodkom z Rakúska) dosiahla sumu minimálneho dôchodku 506,90 eura mesačne (456,40 + 50,50 = 506,90 eura).

Čo je minimálny dôchodok?

Účelom minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie minimálneho dôchodku nie je potrebné žiadať, o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa. Minimálny dôchodok sa zaviedol od 1. júla 2015.

Kto ma nárok na minimálny dôchodok? ' Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ:

 • starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok)
 • invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak

 • získa najmenej 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku,
 • výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a
 • požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Obdobím dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku je:

 • obdobie dôchodkového poistenia získané
 • pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia),
 • v cudzine (započíta sa celé obdobie, ak je potvrdené príslušnou inštitúciou),
 • v kalendárnom roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok,
 • v kalendárnom roku, za ktorý sa osobný mzdový bod určil najmenej v hodnote 0,241
 • obdobie, ktoré sa pripočítalo k obdobiu dôchodkového poistenia na určenie sumy invalidného dôchodku.

Cudzinou sa rozumie iný členský štát Európskej únie, štáty Európskeho združenia voľného obchodu (Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežactvo a Švajčiarska konfederácia) a štát, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Ako požiadam o minimálny dôchodok?

O zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok nie je potrebné žiadať. O nároku Sociálna poisťovňa rozhodne z úradnej povinnosti – bez osobitnej žiadosti. Sociálna poisťovňa bude vychádzať zo svojich evidovaných údajov a z údajov preukázanými poberateľmi dôchodkov. Poberatelia budú pritom preukazovať predovšetkým údaje o období dôchodkového poistenia získanom v cudzine a sume dôchodkov vyplácaných z cudziny, a to prostredníctvom písomných oznámení.

Ako sa vypláca dôchodok

Dôchodok (aj minimálny) sa vypláca vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v pravidelne sa opakujúcich výplatných termínoch.

Výplatný termín určí každej osobe, ktorej je priznaný dôchodok, Sociálna poisťovňa. Do cudziny, ktorá nie je štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa dôchodok vypláca pozadu v trojmesačných lehotách vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku.

Za istých podmienok možno dôchodok priznať preddavkovo, a to vtedy, ak poistenec splnil podmienky nároku na dôchodok, ale ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní dôchodku je potrebné zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie jeho sumy.

Dôchodok sa môže poukazovať

 • na účet príjemcu dôchodku (pozri príjemca dôchodkovej dávky) v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
 • v hotovosti, ak si takýto spôsob poukazovania dôchodku príjemca dôchodku zvolí,
 • na účet manžela (manželky) poberateľa dôchodku v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ale len za predpokladu, že o to poberateľ dôchodku písomne požiada, manžel (manželka) ako majiteľ účtu s tým súhlasí a poberateľ dôchodku má v čase poberania dôchodku dispozičné právo k uvedenému účtu,
 • na účet osobitného príjemcu alebo zákonného zástupcu (môžu dôchodok poberať aj v hotovosti),
 • prostredníctvom hromadného poukazu do zariadenia sociálnych služieb, ak je poberateľ dôchodku umiestnený v tomto zariadení a nepožiada o iný spôsob poukazovania dôchodku,
 • prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ak je osoba umiestnená v tomto zariadení,
 • na účet rehole v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak príjemca dôchodku je členom rehole a nepožiada o iný spôsob poukazovania dôchodku.

Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet rehole musí obsahovať

 • základné identifikačné údaje príjemcu dôchodku (rodné číslo, dátum narodenia, priezvisko, meno, titul, adresu bydliska, telefónne číslo a podpis),
 • základné identifikačné údaje rehole (názov a adresa rehole) a
 • číslo účtu rehole v tvare IBAN a názov banky.

Poberateľ dôchodku môže Sociálnu poisťovňu požiadať o zmenu spôsobu výplaty dôchodku, pričom výplatu žiadaným spôsobom je Sociálna poisťovňa povinná zabezpečiť najneskôr od výplatného termínu dôchodku splatného v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku Sociálnej poisťovni doručená. Uvedené sa nevzťahuje na osobu umiestnenú v ústave na výkon väzby alebo ústave na výkon trestu odňatia slobody.

Ako sa zvýšili minimálne dôchodky?

Sociálna poisťovňa zvýšila starobné dôchodky alebo invalidné dôchodky vyplácané po dovŕšení dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku. Celkovo išlo o približne 102-tisíc penzií, z toho 47-tisíc poberateľom vznikol nárok na minimálny dôchodok.

Rozhodnutie o minimálnom dôchodku o oznámenie o výplate sa doručuje:

 • poštou tým poberateľom, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku,
 • elektronicky tým poberateľom, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku.

Výška minimálneho dôchodku závisí najmä od dosiahnutého obdobia dôchodkového poistenia poberateľa. Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia, ktoré sa hodnotia na minimálny dôchodok, je od 1. októbra 2023 145 % (namiesto 136 %) sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Základná suma minimálneho dôchodku sa tak od 1. októbra 2023 zvýšila z 365,70 eura mesačne na 398,90 eura mesačne.

Základná percentuálna suma minimálneho dôchodku 145 % sa ďalej zvyšuje o

 • 2,5 % (predtým 2 %) za 31. až 39 rok,
 • 3 % (rovnako ako predtým) za 40. až 49. rok,
 • 5 % (rovnako ako predtým) za 50. až 59. rok,
 • 7,5 % (predtým 7 %) za 60 a každý ďalší rok získaný rok dôchodkového poistenia.

Minimálne dôchodky a valorizácia

Pre tento druh dôchodku platí osobitný mechanizmus. Na valorizáciu dôchodku od 1. januára 2024 sa zo zákona neprihliada na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Zvyšuje sa suma dôchodku bez tohto zvýšenia.

Ak suma dôchodku bude aj po valorizácii nižšia ako minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa ďalej zvýši sumu dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Keďže sa suma minimálneho dôchodku od 1. januára 2024 v porovnaní so sumou minimálneho dôchodku od 1. októbra 2023 nemenila, tak dôchodca naďalej dostáva dôchodok v nezmenenej sume (teda minimálny dôchodok, ktorý je pre neho po valorizácii dôchodku finančne výhodnejší).

Ak bude suma dôchodku po valorizácii vyššia ako suma minimálneho dôchodku, nárok na minimálny dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa bude dôchodcovi vyplácať jeho dôchodok v novej, vyššej sume. Ten bude totiž pre neho výhodnejší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok.

Príklad:

Starobný dôchodok priznaný od 16. októbra 2023 v sume 316,80 eura (v priznanej sume je valorizácia o 11,8 % a následne aj o 10,6 %) je zvýšený a vyplácaný v sume minimálneho dôchodku 474,60 eura mesačne za 42 rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku (zvýšenie na sumu minimálneho dôchodku je 157,80 eura). Aj od 1. januára 2024 suma minimálneho dôchodku zostáva na úrovni 474,60 eura mesačne.

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodky #minimálny dôchodok