Príspevok na stravu od obce, odpustenie poplatku za odpad, daň za psa alebo nehnuteľnosť a ďalšie veci. Kedy máte nárok na zľavy?

Dôchodky na Slovensku aj po valorizácii zostávajú väčšinou pomerne nízke a tak pomôže každé zvýhodnenie či zľava. Štát dáva seniorom množstvo výhod a benefitov. Či už ide o základné potreby alebo kultúrny a spoločenský život.

19.05.2024 06:00
UP Seniori dávky Foto:
Ilustračná fotka
debata

Starších ľudí trápia rôzne choroby a mnohí z nich musia užívať viacero druhov liekov. Doplatky za lieky sú často vysoké, no pozitívnou správou je, že niektorí dôchodcovia môžu tieto doplatky obísť. Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov priniesla nulové doplatky na lieky pre dôchodcov. Treba však podotknúť, že nárok na túto výhodu má len skupina dôchodcov s príjmom nižším ako 2 039,40 eur za štvrťrok. Pre týchto jednotlivcov je táto novinka významnou úľavou.

Ostatní dôchodcovia musia stále riešiť doplatky v rámci limitu spoluúčasti. Tento limit je maximálna suma doplatkov, ktorú môžu zaplatiť konkrétne skupiny poistencov za kalendárny štvrťrok. Preplatky, ktoré uhradia, im následne zdravotná poisťovňa vráti na bankový účet.

Z hľadiska zdravotných výhod sa však ponúka viacero ďalších možností. Okrem nulových doplatkov na lieky môžu dôchodcovia využívať pravidelné lekárske prehliadky, špeciálne vyšetrenia a zľavy do kúpeľov. Tieto benefity predstavujú len zlomok zo širokej škály výhod, ktoré zdravotné poisťovne poskytujú seniorom.

Zdravotnícke pomôcky ihneď. Kúpele do 24 hodín
Video
Zdroj: TV Pravda

Mestá a obce majú možnosť znížiť alebo úplne odpustiť dane zo stavieb alebo z bytov pre obyvateľov nad 62 rokov. Podmienkou využitia tejto výhody je však podanie nároku zo strany daňovníka a preukázanie splnenia stanovených podmienok.

Informácie o týchto zľavách sú dostupné vo všeobecne záväzných nariadeniach jednotlivých obcí a miest. Medzi bežné zľavy patria zľavy na daň z nehnuteľností, poplatky za komunálny odpad a daň za psa. Pre seniorov, ktorí spĺňajú stanovené podmienky, môže byť oslobodenie od platenia daní reálnou výhodou.

Medzi zľavy patrí aj bezplatné cestovanie vlakmi pre seniorov, pričom situácia pri autobusovej doprave môže byť odlišná. Pri cestovaní prímestskými autobusmi závisí výška zľavy od toho, v ktorom kraji penzista žije. Vo väčšine krajov môžu seniori nad 70 rokov cestovať vlakom zadarmo, pričom vo veku nad 62 rokov majú nárok na osobitné cestovné vo výške 0 eur.

Príspevky na rekreáciu a stravu sú ďalšími výhodami, ktoré si môžu dôchodcovia uplatniť. Seniori dostávajú zľavy na rekondičné pobyty. Okrem toho môžu využívať aj príspevky na stravu, ktoré poskytujú niektoré mestá a obce. Podmienky poskytovania týchto príspevkov sa líšia podľa každého mesta, a môžu zahŕňať formu stravných lístkov alebo zľavy v určených stravovacích zariadeniach.

Banky ponúkajú svoje výhody aj seniorom s nízkym mesačným príjmom. Zo zákona musia ľuďom, ktorí zarábajú menej ako 400 eur mesačne, ponúkať bezplatný účet. Podmienkou je, že žiadateľ nemá v žiadnej banke na Slovensku iný bežný účet, avšak môže mať iné depozitné produkty.

Dôchodcovia na Slovensku majú nárok na zľavy na elektrinu, ktoré poskytujú niektorí dodávatelia. Podmienky pre získanie týchto zliav môžu líšiť od jedného dodávateľa k inému, no všeobecne platí, že dôchodcovia musia spĺňať určité kritériá.

dôchodci, právnik, invalidita, Čítajte viac Kto má nárok na zľavy v doprave, kultúre, na daniach a poplatkoch? Musíte splniť vekovú podmienku alebo mať nejaký preukaz? Pozrite si veľký prehľad zliav

Dôchodcovia starší ako 70 rokov využívajú výhody zliav na cestovné vo vlakoch ZSSK, autobusoch SAD, MHD a ďalších dopravných prostriedkoch.

Úľava na daniach z nehnuteľností

Minulý rok sa dôchodcovia ocitli v ťažkej situácii, keď ich priemerný mesačný príjem nedosahoval ani 607 eur. Tento údaj znamená, že dôchodok tvoril iba 42,39 percenta z priemernej mzdy, čo je menej ako polovica toho, čo si odnesú tí, ktorí pracujú. Tento nepomer medzi dôchodkami a mzdami sa stal jedným z najväčších problémov, s ktorými sa dôchodcovia musia vyrovnať. Zvýšenie dôchodkov sa v minulosti stretávalo s veľkými zdržaniami, najmä keď ceny rýchlo stúpali.

Hoci mnohí dôchodcovia už nemajú hypotéku, musia čeliť ďalším finančným povinnostiam, ako sú dane z nehnuteľností. Aj keď im niektoré samosprávy poskytujú zľavy, existujú právne obmedzenia, ktoré obmedzujú ich možnosti úľavy. Zákon im však umožňuje dávať zľavy na dane z domov alebo pozemkov osobám starším ako 62 rokov. Niektoré oblasti sa dokonca ešte viac angažujú a poskytujú zľavy alebo úplné oslobodenie od daní pre starších dôchodcov. Avšak, aby sa táto úľava uplatnila, musia si o ňu dôchodcovia požiadať, pretože nie je poskytovaná automaticky.

Pracujúci dôchodcovia majú tiež možnosť ušetriť na daniach a odvodoch. Ak mesačne zarábajú najviac 200 eur a pracujú na dohodu, nemusia platiť sociálne odvody. Okrem toho, ak minulý rok zarobili menej ako 2 461,41 eura, môžu si vyžiadať vrátenie zaplatených daní, ktoré za nich zamestnávateľ odviedol štátu. Tieto opatrenia ponúkajú určitú úľavu pre dôchodcov, ale v súčasnej dobe je stále potrebné zvážiť ďalšie kroky na zlepšenie ich finančnej stability a zabezpečenia dôstojného dôchodku pre všetkých.

---------------
Mesto Zníženie dane z pozemkov Zníženie dane zo stavieb a bytov
---------------    
Bratislava 50% 70%
Žilina N/A 40%
Košice 30% 50%
Trenčín 50% 50%
Trnava 75% 75%
Nitra 50% 50%
Banská Bystrica N/A 60%
Prešov 50% 50%

Zľava na daň za psa

Seniori často hľadajú svojho priateľa a odstraňujú samotu práve štvornohými miláčikmi. Daň za psa upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej „zákon"). Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestne poplatky, ktoré môže ukladať mesto, obec alebo vyšší územný celok. Daň za psa je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec (správca dane). Obec si určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení najmä sadzbu dane, prípadne viacero sadzieb v závislosti od jednotlivých kategórií predmetu dane, napr. veľkosti psa, alebo stanoví podmienky oslobodenia alebo zníženia dane.

Medzi bežné zľavy patria zľavy na poplatky daň za psa, každé mesto a obec si určuje vlastné poplatky. Obyvatelia napríklad starého mesta platia 50 eur ročne.

Vyplýva to zo všeobecne záväzného nariadenia, ktoré schválili miestni poslanci. Pre niektoré prípady platí zľava. Tú si môžu uplatniť osoby so zdravotným znevýhodnením a starobní dôchodcovia. Tí platia za jedného psa 12,50 eura. Menej oproti stanovenej sadzbe platia aj majitelia psov z útulku. Tí si môžu uplatniť 50-percentnú zľavu zo stanovenej sadzby dane, zaplatia tak 25 eur ročne. Z dane za psa financuje mestská časť prioritne rozvoj infraštruktúry pre psičkárov, rovnako tak čistenie psích výbehov, ulíc, parkov a záhrad. Súčasťou údržby je aj vynášanie odpadkových košov na psie exkrementy.

Zrážka z komunálneho odpadu

Ako prípustné dôvody pre zníženie či odpustenie poplatku za podmienok bližšie stanovených vo VZN danej obce zákon vymenúva aj vek nad 62 rokov, ktorý však obec môže aj zvýšiť (nárok na úľavu z dôvodu dosiahnutia stanoveného veku sa považuje za automaticky uplatnený už dosiahnutím požadovanej vekovej hranice; osobitná žiadosť adresovaná obci nie je potrebná), alebo ak ste držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, či prevažnú alebo úplnú bezvládnosť fyzickej osoby,

Oslobodenia od poplatku či jeho časti môžu byť v rôznych obciach vymedzené odlišne.

Príspevok na stravu

Niektoré mestá poskytujú seniorom špeciálne zľavy, mnohé im prispievajú na stravu. Tento typ príspevku poskytujú viaceré mestá a obce na Slovensku, výška dotácie je rôzna. Podmienky jeho poskytnutia určuje osobitne každé mesto. Môže mať napríklad formu stravných lístkov, ktoré akceptujú niektoré stravné zariadenia daného mesta, alebo sa príspevok uplatní len vo vybranom stravnom zariadení mesta.

Nárok na účet zadarmo

Banky musia zo zákona ľuďom, ktorých mesačný príjem neprekračuje 400 eur, ponúkať bezplatný účet. Žiadateľ nesmie mať v žiadnej banke na Slovensku vrátane banky, v ktorej podáva žiadosť, vedený iný bežný účet, môže však mať iné depozitné produkty, napr. vkladový účet (termínovaný účet), vkladnú knižku alebo sporenie a podobne. Klient s účtom zadarmo si nesmie počas jeho využívania zriadiť iný bežný účet v banke na Slovensku. Suma platobných operácií pripísaných na účet klienta v priebehu roka nesmie presiahnuť 5 600 eur.

erik tomáš Čítajte viac Minister Tomáš pripravuje ďalšie sociálne opatrenie. Pre koho bude?

Podmienkou zriadenia účtu je predložiť platný doklad totožnosti a potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o poberaní dôchodkových dávok. Niektoré banky nemajú v ponuke špecializované účty pre seniorov, pretože majú bez poplatku alebo s nízkym poplatkom bežné účty, ktoré si môžu zriadiť aj seniori. Banky ponúkajú k účtu pre seniorov napríklad vedenie účtu bez poplatku alebo iba s minimálnym poplatkom, bezplatné vydanie platobnej karty, poskytnutie a využitie elektronického bankovníctva, odmeňovanie pri platbe kartou, niektoré banky poskytujú neobmedzené množstvo výberov z bankomatu vlastnej banky, zúčtovanie neobmedzeného počtu prijatých platieb, platby prostredníctvom POS terminálu, bezplatné vklady v hotovosti. Sú banky, ktoré ponúkajú k účtu aj bezplatné zriadenie sporiaceho účtu.

Príspevok na rekondičný pobyt

Maximálny príspevok štátu na rekondičné pobyty pre dôchodcov je od minulého roka 100 eur. Suma príspevku od ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na rekondičné pobyty poberateľov dôchodkov sa tak zvýšila z 50 na 100 eur na osobu.

Tento rok nastali zmeny vo vyplácaní rekondičných pobytov pre seniorov. Zmenil sa počet dôchodcov, ktorí majú na pobyt nárok. Zo 7 500 seniorov narástol na dvojnásobok. Čo znamená, že nárok na pobyt v roku 2024 bude mať 14-tisíc seniorov. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš takisto podpísal rozhodnutie, na základe ktorého sa suma rekondičných pobytov pre seniorov zdvojnásobila na 1,4 milióna eur.

Sumu 1,4 milióna eur si prerozdelia organizácie, ktoré rezort práce zazmluvnil ešte v roku 2023, a to Konfederácia odborových zväzov SR, Odborový zväz potravinárov a Jednota dôchodcov na Slovensku. „Tieto pobyty sú veľmi obľúbené medzi seniormi,“ hovorí predseda Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) Michal Kotian. Pobyty trvajú v priemere šesť dní, teda päť nocí a zahŕňajú dvanásť procedúr.

Ďalej musí byť v pobyte zahrnutá celodenná strava a procedúry nemôžu byť ďaleko od ubytovania,“ vysvetľuje Kotian. Kúpele sú po celom Slovensku a do projektu je ich zapojených 16. Dôležité je ale nepomýliť si kúpeľnú liečbu, dotovanú zdravotnou poisťovňou, a rekondičné pobyty podporované príspevkom vo výške 100 eur zo strany ministerstva práce. Ide o dve rozdielne dotácie.

A ako sa dá dostať k pobytom? Štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš priblížil, akým spôsobom môže senior pobyt získať. „Získanie príspevku bude pre seniorov jednoduché. Kúpele, hotely a iné rekreačné zariadenia, v ktorých dôchodcovia môže absolvovať rekreačný pobyt, sú zverejnené na stránkach zazmluvnených partnerov. Senior sa pozrie, do akej lokality by chcel ísť, a pozrie si, či hotel patrí do hotelovej siete SOREA, ktorú spravuje Konfederácia odborových zväzov.

V ponuke SOREA nájde osobitnú kapitolu, kde je ponuka rekondičných pobytov, ktoré sú dotované z príspevkov ministerstva práce. To isté v prípade kúpeľov alebo iných rekreačných zariadení, ktoré sú zazmluvnené prostredníctvom Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) alebo Konfederácie odborových zväzov,“ dodal Ondruš. Predseda JDS Michal Kotian dodal, že ich združenie už pripravilo výber zariadení, do ktorých budú môcť členovia aj nečlenovia JDS chodiť.

Dôchodcovia nemusia nikde o tento príspevok žiadať. Ministerstvo práce podpisuje zmluvy s vybranými organizáciami, ktorých povinnosťou je preukázať schopnosť zabezpečiť rekondičné pobyty minimálne pre 2 500 seniorov. „Mechanizmus je nastavený tak, že zmluvné organizácie priamo oslovujú konkrétnych poskytovateľov rekondičných pobytov. Môžu to byť kúpele, rekreačné zariadenia alebo hotely,“ vysvetlil Ondruš. Priamo z existujúcej ponuky pobytov si tak dôchodcovia vyberú ten, ktorý je dotovaný, a teda lacnejší o sto eur oproti cenníkovej cene. Zoznam kúpeľov je už zverejnený, ponuka hotelov zo siete Sorea bude zverejnená v apríli.

Pobyty pre nepracujúcich penzistov má pripravené aj Odborový zväz potravinárov v Oravskej horárni. Pobyt sa začína vždy v pondelok obedom a končí sa v sobotu po raňajkách. Určený je pre nepracujúcich dôchodcov a dotácia v sume 100 eur je už odpočítaná z ceny pobytu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #seniori #zľavy #strava zadarmo