Títo ľudia môžu pracovať, aj keď žiadajú o predčasný dôchodok. Ste medzi nimi?

Predčasný starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá je vyplácaná zo starobného poistenia a jej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe skôr, ako dovŕši svoj dôchodkový vek.

09.06.2024 06:00
Seniori UP Predčasný dôchodok Foto: ,
Ilustračné foto.
debata

Kedy máte nárok na predčasný starobný dôchodok?

Od 15. mája 2024 máte nárok na predčasný starobný dôchodok, ak:

 • ste získali aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia,
 • chýbajú vám najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo ste získali potrebné odpracované obdobie a
 • suma vášho predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • poistné za vás odvádzal zamestnávateľ, ak ste mali riadny pracovný pomer alebo ste si ho platili ako osoba samostatne zárobkovo činná, alebo ste si ho dobrovoľne platili sami, či ho za vás, v určitých prípadoch, odvádzal štát.

Musíte mať ukončený pracovný pomer a nesmiete pracovať ani ako živnostník. Ak totiž platíte odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možné vyplácať predčasný starobný dôchodok. To znamená, že žiadateľovi nevznikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, ak ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok bude povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba.

Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne o zmenách v predčasných dôchodkoch
Video
Zdroj: TV Pravda

Uvedené sa 1. júla 2023 nevzťahuje na nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá je držiteľom zákonnom určeného oprávnenia na podnikanie podľa osobitného predpisu, a nie je povinne dôchodkovo poistená z iného dôvodu.Ide o:

 • psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov okrem verejných zdravotníkov, ktorí vykonávajú zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami, očných optikov a zubných technikov podľa živnostenského zákona,
 • veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat,
 • advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov,
 • znalcov a tlmočníkov,
 • overovateľov (audítorov) a daňových poradcov,
 • burzových dohodcov, samostatných finančných agentov a finančných poradcov a iných fyzických osôb oprávnených vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu,
 • sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov, mediátorov,
 • autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov,
 • autorizovaných geodetov a kartografov,
 • reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,
 • audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií,
 • sociálnych pracovníkov podľa osobitného predpisu.

Dôležité je vedieť, že…

Ak teda patríte do niektorej z uvedených skupín, nárok na predčasný dôchodok vám vznikne, ak spĺňate všetky ostatné podmienky.

Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa spísania žiadosti o predčasný starobný dôchodok, pričom ku dňu, od ktorého sa žiada jeho priznanie, do dovŕšenia dôchodkového veku nesmú chýbať viac ako dva roky.

Odpracované obdobie

Potrebné odpracované obdobie pre príslušný ročník, teda pre osoby narodené v rovnakom roku, sa určí ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku (nezníženého za výchovu detí) pre príslušný ročník narodenia a čísla 23.

Potrebné odpracované obdobie sa bude postupne zvyšovať o dva mesiace v závislosti od ročníka narodenia poistenca. Poistenci narodení v rovnakom roku majú na účely nároku na predčasný starobný dôchodok stanovené rovnaké potrebné odpracované obdobie.

Potrebné odpracované obdobie sa určí ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku pre príslušný ročník narodenia a čísla 23. Pre poistencov narodených po 31. decembri 1966 dôchodkový vek v súčasnosti nie je známy.

Bude známy päť rokov pred dovŕšením dôchodkového veku a stanoví ho opatrením Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Ak všeobecný dôchodkový vek pre konkrétny ročník ešte nie je známy, na účely určenia potrebného odpracovaného obdobia sa posledný určený všeobecný dôchodkový vek zvýši o dva mesiace za každý ročník, pre ktorý dôchodkový vek nie je známy.

Na účely určenia potrebného odpracovaného obdobia pre poistencov narodených v roku 1969 sa použije všeobecný dôchodkový vek 64 rokov a 6 mesiacov. Posledný známy všeobecný dôchodkový vek je určený pre ročník 1966, a to 64 rokov.

Teda pre ročník 1969 je potrebné pripočítať 6 mesiacov za tri ročníky, ktorých dôchodkový vek nie je známy. Potrebné odpracované obdobie pre poistencov narodených v roku 1969 je 41 rokov a 6 mesiacov.

Ak ste získali potrebné odpracované obdobie stanovené pre váš ročník narodenia, nevzťahuje sa na vás veková podmienka. Čo znamená, že ak splníte aj ostatné zákonné podmienky, vznikne vám nárok na predčasný starobný dôchodok, aj keď vám chýbajú viac ako dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku.

Ak vám do dovŕšenia dôchodkového veku nechýba viac ako dva roky, na účely nároku na dôchodok sa nevyžaduje splnenie podmienky získania potrebného opracovaného obdobia, ale je potrebné získať aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia.

Čo sa započítava do odpracovaného obdobia

Napríklad na účely určenia potrebného odpracovaného obdobia pre poistencov narodených v roku 1968 sa použije všeobecný dôchodkový vek 64 rokov a 4 mesiace (posledný známy všeobecný dôchodkový vek je pre ročník 1966 a je 64 rokov, teda je potrebné pripočítať 4 mesiace za dva ročníky, ktorých dôchodkový vek nie je známy). Potrebné odpracované obdobie pre ročník narodenia 1968 je 41 rokov a 4 mesiace (64 rokov a 4 mesiace – 23) .

Odpracovaným obdobím na účely posúdenia splnenia podmienky na nárok predčasný starobný dôchodok sú všetky roky dôchodkového poistenia, ktoré ste získali, a to aj vrátane obdobia poistenia, ktoré ste prípadne získali v cudzine (cudzinou sa rozumie iný členský štát Európskej únie, Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežactvo a Švajčiarska konfederácia a štáty, s ktorými má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení), okrem

 • obdobia štúdia na strednej škole alebo vysokej škole (učebný pomer, ktorý vznikol na základe učebnej zmluvy podpísanej do 31. augusta 1984, je jedným z druhov pracovnoprávnych vzťahov, teda nie je obdobím štúdia, preto sa započítava do odpracovaných rokov),
 • obdobia nezamestnanosti,
 • obdobia odborného školenia alebo politického školenia,
 • obdobia dodatočného zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie za obdobie štúdia a za obdobie zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Uvedené obdobia sú naďalej obdobím dôchodkového poistenia na účely posúdenia splnenia podmienky potrebnej doby 15 rokov a tiež sú obdobím dôchodkového poistenia na účely určenia sumy predčasného starobného dôchodku.

Suma penzie

Suma vášho predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobku sumy životného minima, ak ju pri výpočte penzie nedosiahnete, dôchodok vám nebude priznaný.

Výška životného minima od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024 je 268,88 eura mesačne pre o jednu plnoletú fyzickú osobu. 1,6-násobok je 430,20. Predčasný dôchodok vám teda priznajú v prípade, ak by jeho výška vo vašom prípade dosiahla sumu aspoň 430,30 eura.

Ak ste si sporili aj v II. pilieri, výsledná suma je súčtom súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z II. piliera a tá teda musí byť aspoň 430,30 eura.

Poistenie majetku-seniori.jpg 1, pr, nepouzivat Čítajte aj Tento dôchodok bude pre tisícky ľudí nedostupný, opäť sa menia podmienky, dôležitá je suma 439,30 eura

Pozor však, za každých začatých 30 dní, o ktoré odídete do dôchodku skôr ako pred dovŕšením dôchodkového veku, sa suma vášho dôchodku zníži o 0,5 %. To znamená, že váš dôchodok sa za každých začatých 30 dní odo dňa, keď vám naň vznikne nárok, do dovŕšenia dôchodkového veku zníži o 0,5 %.

Ak teda požiadate o predčasný starobný dôchodok presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, vaša dôchodková dávka sa zníži o 12,5 %; ak rok pred jeho dovŕšením, bude znížená o 6,5 %

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #starobný dôchodok #poistenci #dôchodková dávka